Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2019

Ἑορτὴ τοῦ Ἁγ. Νεομάρτυρος Ἰωάννου τοῦ ἐκ Κονίτσης (23 Σεπτεμβρίου)


                                      ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΔΡYΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ,  ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ  &  ΚΟΝΙΤΣΗΣ

ριθ.  Πρωτ.: 714        
         ν Δελβινακί τ2 Σεπτεμβρίου  2019ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  222α

ΘΕΜΑ: Ὁ Νεομάρτυρας Ἰωάννης εἶναι “ἡ ἀλλοίωσις τῆς δεξιᾶς τοῦ Ὑψίστου”.

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,
-Α-
Ἀλήθεια, πῶς ἕνα τουρκόπουλο καὶ μουσουλμανόπουλο ἔγινε χριστιανόπουλο ; Πῶς ὁ Χασὰν ἔγινε Ἰωάννης, πού, μάλιστα, ἀξιώθηκε νὰ μαρτυρήσῃ γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ νὰ τὸν τιμᾷ ἡ Ἐκκλησία σὰν Ἅγιο, στὶς τάξεις τῶν Νεομαρτύρων ; Ἡ ἀνθρώπινη σκέψη δὲν μπορεῖ νὰ τὸ ἐξηγήσῃ. Γιατί, στὸν 19ο αἰώνα ἡ τουρκοκρατία ἦταν κυρίαρχη σ’ ὁλόκληρο τὸν Ἑλληνισμό. Κι’ αὐτὸ σήμαινε, ὅτι οἱ Ἕλληνες ἦταν “ραγιάδες”, δοῦλοι δηλαδή, ποὺ κινδύνευαν κάθε στιγμή, ἀφοῦ οἱ Τοῦρκοι τοὺς θεωροῦσαν γκιαούρηδες, “ἄπιστους” · ὁπότε μποροῦσαν νὰ χάσουν ὄχι μόνο τὴν ἐλάχιστη περιουσία ποὺ εἶχαν, μά, τὸ κυριώτερο, νὰ χάσουν τὴν ζωή τους, ἄν τὸ ἤθελε ὁ σκληρὸς κατακτητής.
-Β-
Ἀλλά, ἄν ὁ Ἕλληνας καὶ Χριστιανὸς κινδύνευε, παρὰ τὸ ὅτι οἱ γονεῖς του καὶ οἱ πρόγονοί του ἦταν πάντοτε χριστιανοί, πόσο, στ’ ἀλήθεια, θανάσιμο κίνδυνο διέτρεχε ἕνας μουσουλμᾶνος, ποὺ θὰ ἀποφάσιζε νὰ γίνῃ χριστιανός ; Τὸ κοράνι προέβλεπε θάνατο !  Ἦταν δηλαδὴ καταδικασμένος εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς. Γι’ αὐτό, καὶ σὲ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς τουρκοκρατίας, λίγοι ἦταν οἱ μουσουλμᾶνοι οἱ ὁποῖοι μετεστράφησαν στὸν χριστιανισμό. Λίγοι, ἀλλὰ μὲ γενναία καρδιά, ἀποφασισμένοι νὰ τὰ δώσουν ὅλα στὸν Χριστό, ὁ Ὁποῖος “ἔχει ἐπὶ τὸ ἱμάτιον καὶ ἐπὶ τὸν μηρὸν αὐτοῦ ὄνομα γεγραμμένον, βασιλεὺς βασιλέων καὶ κύριος κυρίων” (Ἀποκ. Ιθ΄ 16)
-Γ-
Ἀνάμεσα στοὺς λίγους καὶ ἐκλεκτοὺς ξεχωρίζει ὁ Χασάν, ὁ γιὸς τοῦ Σέχη τῆς Κονίτσης, ἕνα νέο παιδί, εἰκοσάχρονο. Τὸ πρᾶγμα μοιάζει ἀπίστευτο. Μήπως ὁ νέος αὐτὸς μουσουλμᾶνος δὲν γνώριζε τὶ συνέπειες εἶχε ἡ ἀποστασία ἀπὸ τὴν ψεύτικη θρησκεία τοῦ Μωάμεθ ; Μήπως δὲν θὰ εἶχε συλλογισθῆ, ὅτι κινδύνευε κι’ αὐτὴ τἡ ζωή του, τὰ νειᾶτα του, ἡ καλοπέρασή του στὸ σπίτι του καὶ οἱ τιμὲς ποὺ τὸν περίμεναν, ὅταν θὰ διαδεχόταν τὸν σέχη πατέρα του ; Τὸ σίγουρο εἶναι, ὅτι ὅλα τὰ γνώριζε καὶ ὅλα τὰ σκέφθηκε καὶ τὰ ἀναλογίστηκε. Ὅμως, μέσα του, ἄκουγε ζωηρὰ τὸν λόγο τοῦ Χριστοῦ : “τὶ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχήν αὐτοῦ;” (Μᾶρκ. Η΄36). Πράγματι, “αὕτη ἡ ἀλλοίωσις τῆς δεξιᾶς τοῦ Ὑψίστου” (Ψαλμὸς οστ΄ 11).
-Δ-
Ἔτσι, ὅταν βρέθηκε - ἄγνωστο πῶς -στὸ Ἀγρίνιο, τὸ ἀποφάσισε ἀδίστακτα : Χριστιανός. Ἐπῆγε, λοιπόν, στὴν Ἰθάκη, ποὺ ἦταν Βενετοκρατούμενη, βαπτίσθηκε καὶ πῆρε τὸ ὄνομα Ἰωάννης. Ἐδημιούργησε, κατόπιν, χριστιανικὴ οἰκογένεια, ἐργαζόμενος ὡς ἀγροφύλακας στὶς Φυτεῖες τοῦ Ἀγρινίου, ποὺ τότε λεγόταν Μαχαλᾶς. Κι’ ὅταν ἦλθε ἡ ὥρα, ἔδωσε τὴν καλὴ μαρτυρία Ἰησοῦ Χριστοῦ. Οὔτε οἱ κολακεῖες, οὔτε οἱ ἀπειλὲς κατάφεραν νὰ λυγίσουν τὸ γενναῖο φρόνημά του. Καὶ δέχθηκε μὲ χαρὰ τὸ μαρτύριο τοῦ ἀποκεφαλισμοῦ, στὶς 23 Σεπτεμβρίου 1814, μένοντας ἔτσι ἕνα δυνατὸ παράδειγμα πίστεως γιὰ ὅλους μας, ἰδιαίτερα γιὰ τοὺςνέους μας, οἱ ὁποῖοι ἀναζητοῦν πρότυπα ζωῆς. Γι’ αὐτό, ἀκριβῶς, καὶ ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, ἀγαπᾷ καὶ τιμᾷ τόσο πολὺ τὸν Νεομάρτυρα Ἅγιο Ἰωάννη τὸν ἐκ Κονίτσης, μὲ τὶς καθιερωμένες ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις, ποὺ ἔχουν ὡς ἑξῆς : α) τὴν παραμονὴ τῆς μνήμης του, Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου, στὶς 7 μ.μ. θὰ τελεσθῇ ὁ πανηγυρικὸς ἑσπερινός. β) Τὴν κυριώνυμη δὲ ἡμέρα, Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου, Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία. Ὅλες οἱ ἀκολουθίες, θὰ γίνουν, σὺν Θεῷ, στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ὅπου καὶ θὰ σᾶς περιμένω ὅλους μὲ πολλὴ χαρά.

Διάπυρος πρὸς Χριστὸν εὐχέτης
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
  Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης  Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ


Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2019

Ἑορτὴ γιὰ τὴν Νίκη τοῦ Ἐθνικοῦ Στρατοῦ μας στὸν Γράμμο (Αὔγουστος 1949)
Θὰ συνεχίσουμε νὰ ἐρχόμαστε ἐδῶ
γιὰ νὰ τιμήσουμε τοὺς ἐπώνυμους καὶ τοὺς ἀνώνυμους ἥρωες,
ποὺ πολέμησαν “ὡς λέοντες πῦρ πνέοντες””.
Χαιρετισμὸς Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως κ. ΑΝΔΡΕΟΥ
κατὰ τὴν Νίκη τοῦ Ἐθνικοῦ Στρατοῦ στὴν λήξη τῆς Μάχης τοῦ Γράμμου 1949
( Βούρμπιανη 1/9/2019)

Πέρασαν κιόλας, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ἑβδομῆντα (70) ὁλόκληρα χρόνια, μιὰ ζωή, ἀπὸ τὸν περηφανὴ θρίαμβο τοῦ ἐθνικοῦ μας στρατοῦ, στὸν Γράμμο, τὸν Αὔγουστο τοῦ 1949, ὅπως πολὺ ὡραῖα μᾶς τὸν περιέγραψε ὁ προλαλήσας Στρατηγός.
Κάποιοι προσπάθησαν νὰ σβήσουν αὐτὴν τὴν δόξα. Εὐτυχῶς δὲν τὸ κατάφεραν. Καὶ νά, συναντώμεθα πάλι ἐδῶ, στὶς ὑπόρροιες τοῦ Γράμμου, τοῦ βουνοῦ ποὺ ἔγινε τραγούδι καὶ θρῦλος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Συναντώμεθα γιὰ νὰ τιμήσουμε τοὺς ἐπώνυμους καὶ τοὺς ἀνώνυμους ἥρωες, ποὺ πολέμησαν “ὡς λέοντες πῦρ πνέοντες”, σὰν ἀτρόμητα δηλ. λιοντάρια, συντρίβοντας τὴν κομμουνιστικὴ ἀνταρσία καὶ σώζοντας τὴν ἑλληνική μας Πατρίδα ἀπὸ τὴν τυραννία τοῦ σιδηροῦ, ἀπαισίας μνήμης, παραπετάσματος. Κι’ αὐτὸ ἔγινε μὲ τὴν βοήθεια τῆς Παναγίας μας, τῆς Ὑπερμάχου τοῦ Ἔθνους μας Στρατηγοῦ. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Στρατός μας ἀνήγειρε ἐκκλησάκι στὴν κορφὴ τοῦ Γράμμου τῶν 2.520 μέτρων, πρὸς τιμὴν τῆς Θεομήτορος. Ἀτυχῶς, ὅμως, ὁ πανδαμάτωρ χρόνος καὶ ἡ ἀδιαφορία τῶν ὑπευθύνων, κυρίως ἡ ἀδιαφορία τῶν ὑπευθύνων, ἔχουν ἀφήσει τὸ ἐκκλησάκι αὐτὸ νὰ ἐρειπωθεῖ. Ὅπως, ἐπίσης, ἔχουν ἀφήσει καὶ τὸν δρόμο ποὺ ὁδηγεῖ στὸ μνημεῖο, στὸ ὕψωμα 2.166, τελείως ἀσυντήρητο, ὥστε νὰ κινδυνεύει νὰ γκρεμοτσακισθεῖ ὅποιος προσπαθήσει νὰ φθάσει ἐκεῖ. Αὐτὸ σᾶς τὸ λέω ἐξ’ ἰδίας ἐμπειρίας.
Θυμᾶμαι παλαιότερους καιρούς, προτοῦ ὁ τιτάνιος συμμοριτοπόλεμος χαρακτηρισθεῖ ἐμφύλιος. Θυμᾶμαι τὶ στρατιωτικὰ ἀγήματα ἐκεῖ πάνω στὸ ὕψωμα τοῦ μνημείου, τὶ μουσικές, τὶ σημαῖες, τὶ Ὑπουργοὶ καὶ ἄλλοι ἐπίσημοι. Τότε. Τώρα ; Ἐρημιὰ καὶ σιωπή. Θὰ ἔλεγα, ὅμως, ὅτι ἴσως εἶναι προτιμότερη ἡ σιωπὴ ἀπὸ τὶς φανφάρες καὶ τὰ φευγαλέα μεγαλεῖα. Γιατί, μέσα ἀπὸ τὴν σιωπή, ἡ καρδιά μας μπορεῖ νὰ πεῖ ἕνα ἐκ βαθέων ὁλόθερμο “εὐχαριστῶ” στὰ παλλικάρια ποὺ θυσιάστηκαν “ἀπὸ τὸ χρέος μὴ κινοῦντες”.
Βλέπω νὰ κοιτᾶτε γύρω σας πρὸς τὰ ἐκεῖ. Πρὸς τὴν εἴσοδο. Τὶ κοιτᾶτε ; Τὶ περιμένετε ; Περιμένετε νὰ ἀντικρίσετε τὴν νέα ἡγεσία, ποὺ προέκυψε ἀπὸ τὶς ἐκλογὲς τῆς 7ης Ἰουλίου ; Αὐτὸ περιμένετε ; Ματαίως τὴν περιμένετε. Δὲν πρόκειται νὰ ἔλθει. Γιατὶ “σ’ αὐτὸν τὸν τόπο”, ὄπως λέει ἕνα γνωστὸ τραγούδι, “ὅλα τριγύρω ἀλλάζουνε, καὶ ὅλα τὰ ἴδια μένουν”. Μία ἀπὸ τὰ ἴδια ἔχουμε πάλι. Δυστυχῶς, ἡ ἐξουσία εἶναι γλυκειά, καὶ δὲν τὴν θυσιάζει εὔκολα κανείς γιὰ ἱδέες, καὶ μάλιστα ἄν αὐτὲς ἀφοροῦν τὴν σωτηρία τοῦ Ἔθνους. Ὅμως, ἐνῷ τότε ὁ Στρατός μας πολεμοῦσε καὶ γιὰ τὴν Μακεδονία, ποὺ τὸ Κ.Κ.Ε. ἤθελε νὰ τὴν ἀποσπάσει ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα - αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ τὸ ξεχνᾶμε – καὶ νὰ κάνει μιὰ συνομοσπονδία μὲ τὴν Βουλγαρία, τὴν Γιουγκοσλαβία, κ.ο.κ. τότε, ἐνῷ, λοιπόν, ἀγωνιζόταν ὁ στρατός μας καὶ γιὰ τὴν Μακεδονία τότε, τώρα ἐμεῖς τὴν προδώσαμε τὴν Μακεδονία, χαρίζοντας στοὺς Σκοπιανοὺς γλῶσσα, ἱστορία καὶ ἐθνικότητα, ὑποκύπτοντας στὶς πιέσεις τῆς Ἀμερικῆς, τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ ἴσως κάποιου ἑτέρου παράγοντος, κάποιοι λένε ὅτι εἶναι ἀνακατεμένος καὶ αὐτὸς ὁ περιβόητος George Soros, δὲν ξέρω, αὐτὰ εἶναι τὰ μυστήρια καὶ τὰ βαθέα τοῦ σατανᾶ.
Ἀπ’ τὸ ἄλλο μέρος, δὲν ξέρω ἄν ἔχετε ὑπόψιν σας, ἡ Θράκη κινδυνεύει. Ὁ Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως προσφάτως, ἔστειλε μήνυμα S.O.S.. Γιατί ; Γιατὶ οἱ Μουσουλμάνοι, οἱ κάτοικοι τῆς Θράκης, ἐξέλεξαν στὶς Εὐρωεκλογές, προσέξτε, 3 (τρεῖς) Μουσουλμάνους Εὐρωβουλευτές, ἐνῷ οἱ χριστιανοὶ δὲν ἐξέλεξαν κανένα. Σᾶς λέει τίποτε αὐτό ; Ἄν σᾶς λέει, σκεφθεῖτε το.
Ἐξ’ ἄλλου καὶ ἡ Βόρειος Ἤπειρος, μετὰ μάλιστα τὴν δολοφονία τοῦ Κων/νου Κατσίφα, βρίσκεται κυριολεκτικά, τώρα ποὺ σᾶς μιλάω, “ἐπὶ ξυροῦ ἀκμῆς”. Ἡ Ἀλβανικὴ Κυβέρνηση (τὰ εἶπα καὶ στὴν Μολυβδοσκέπαστη αὐτά, τὸ βράδυ τῆς 14ης Αὐγούστου) ἔχει σκληρύνει τὴν στάση της ἔναντι τῶν Βορειοηπειρωτῶν, μετὰ τὴν δολοφονία τοῦ Κατσίφα (πέρυσι ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τῆς 28ης Ὀκτωβρίου). Καὶ νὰ σᾶς πῶ καὶ αὐτὸ ποὺ δὲν τὸ ξέρετε. Γείτονες ποὺ μένουν δίπλα ἀπὸ τὸ σπίτι τοῦ Κατσίφα, δὲν ἔχουν πάει ἀπὸ τὸτε ποὺ δολοφονήθηκε τὸ παλληκάρι νὰ συλλυπηθοῦν, γιατὶ τοὺς γράφουν, τοὺς φακελλώνουν ! Καὶ ὄχι μόνον τοὺς Βορειοηπειρῶτες φακελλώνουν, ἀλλὰ καὶ πολλοὺς Ἑλλαδῖτες ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ πῆγαν καὶ στὴν Κηδεία, καὶ στὸ Μνημόσυνο τοῦ Κατσίφα, δὲν τοὺς ἀφήνει ἡ Ἀλβανικὴ Κυβέρνηση νὰ πᾶνε “μέσα”. Εἶναι ἀνεπιθύμητοι. Καὶ σὲ Βορειοηπειρῶτες, ποὺ μένουν ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα καὶ ἐργάζονται, δὲν τοὺς ἐπιτρέπουν νὰ πᾶνε στὰ χωριά τους. Ἀπώτερος σκοπὸς τῶν Ἀλβανῶν εἶναι οἱ Βορειοηπειρῶτες νὰ φύγουν ἀπὸ τὶς πατρογονικές τους ἑστίες, ὥστε νὰ τελειώνει πλέον, τὸ θέμα τῆς Βορείου Ἠπείρου. Γι’ αὐτοὺς δὲν ὑπάρχει Βόρειος Ἤπειρος. Μήπως, ὅμως, καὶ γιὰ κάποιους ἀπὸ ἐμᾶς δὲν ὑπάρχει Βόρειος Ἤπειρος ; Τὶ νὰ ποῦνε οἱ Ἀλβανοί, ἄν τὰ λέμε ἐμεῖς αὐτά ; Καὶ μάλιστα τώρα τελευταία, οἱ Ἀλβανοὶ παρουσιάζουν τοὺς ἐγκληματίες “Τσάμηδες” ὡς “ἀντίπαλον δέος”. Δηλαδὴ μᾶς λένε : Ἔχετε ἐσεῖς τὴν Βόρειο Ἤπειρο. Ἔχουμε ἐμεῖς τὴν “Τσαμουριά”. Καὶ ἔτσι “πατσίζουμε”. Καὶ αὐτὸ συμβαίνει ἐξ’αἰτίας τῆς παροιμιώδους ἀδιαφορίας τῆς προηγουμένης καὶ τῶν προηγουμένων Κυβερνήσεων. Ἄς ἐλπίσουμε ἡ νέα κυβέρνηση τῆς Χώρας νὰ προσέξει ἰδιαιτέρως τὸ θέμα τῆς Βορείου Ἠπείρου, γιὰ νὰ μὴν ὑπάρξει κάποια συμφωνία γιὰ δῆθεν λύση τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ, σὰν τὴν ἐπαίσχυντη Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν. Ἐγὼ αὐτὴν τὴν συμφωνία τὴν λέω ἐπαίσχυντη καὶ δὲν τὸν παίρνω τὸν λόγο μου πίσω.
Ὅπως, ὅμως, καὶ ἄν ἔλθουν τὰ πράγματα, ὅσοι τιμοῦμε τοὺς ἥρωες τοῦ Ἔθνους, θὰ συνεχίσουμε νὰ ἐρχόμαστε ἐδῶ νὰ ἀνάβουμε ἕνα κερί, νὰ καῖμε λίγο θυμίαμα καὶ νὰ εὐχόμαστε γιὰ τὴν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς τῶν ἡρώων. Ἄς λένε ὅτι θέλουν. Ἐμεῖς, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, θὰ ἐρχόμαστε ἐδῶ. Καὶ ἐγώ, παρὰ τὸ βάρος τῶν πολλῶν μου χρόνων, ὅσο ὁ Θεὸς μοῦ ἐπιτρέπει, θὰ ἐπιτελῶ τὸ ἱερὸ αὐτὸ ἔργο. Γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὶς γενιὲς ποὺ ἔρχονται γιὰ νὰ τοὺς παραδώσουμε μιὰ Ἑλλάδα ὑπερήφανη. 

 

Ἁγιογραφικὰ Μηνὸς Σεπτεμβρίου

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

1.Μᾶρκ. ΙΔ΄(14)26-28
2. Μᾶρκον ΙΔ΄ 29-31
3. Μᾶρκον ΙΔ΄ 32-34
4. Μᾶρκον ΙΔ΄ 35-36
5. Μᾶρκον ΙΔ΄ 37-38
6. Μᾶρκον ΙΔ΄ 39-42
7. Μᾶρκον ΙΔ΄ 43-46
8. Μᾶρκον ΙΔ΄ 47-50
9. Μᾶρκον ΙΔ΄ 51-52
10. Μᾶρκον ΙΔ΄ 53-56
11. Μᾶρκον ΙΔ΄57-59
12. Μᾶρκον ΙΔ΄60-65
13. Μᾶρκον ΙΔ΄66-72
14.Μᾶρκον ΙΕ΄(15) 1-5
15. Μᾶρκον ΙΕ΄ 6-11
16. Μᾶρκον ΙΕ΄ 12-15
17. Μᾶρκον ΙΕ΄ 16-19
18. Μᾶρκον ΙΕ΄ 20-21
19. Μᾶρκον ΙΕ΄ 22-26
20. Μᾶρκον ΙΕ΄ 27-28
21. Μᾶρκον ΙΕ΄ 29-32
22. Μᾶρκον ΙΕ΄ 33-37
23. Μᾶρκον ΙΕ΄ 38-39
24. Μᾶρκον ΙΕ΄ 40-41
25. Μᾶρκον ΙΕ΄ 42-43
26. Μᾶρκον ΙΕ΄ 44-47
27. Μᾶρκ. ΙΣΤ΄(16) 1-5
28. Μᾶρκον ΙΣΤ΄ 6-8
29. Μᾶρκον ΙΣΤ΄ 9-11
30. Μᾶρκον ΙΣΤ΄ 12-13

Νύξεις Προσευχῆς

Νὰ γίνει τὸ θέλημα τὸ δικό Σου, Θεέ μου,
καὶ ὄχι τὸ δικό μου.
Οὐράνιε Πατέρα μου, ἄκουσα πώς ἕνας Ἅγιος, ὅταν ἔκανε τήν προσευχή του, δέν Σοῦ ζητοῦσε τίποτε, παρά μόνο πρόφερε τά γράμματα τῆς ἀλφαβήτου καί Σοῦ ἔλεγε τά ἑξῆς:
«Κύριέ μου, πάρε αὐτά τά γράμματα καί σχημάτισε Ἐσύ  ὅποια  λέξη θέλεις.
  • Θέλεις τή λέξη ἐπιτυχία; Σ’εὐχαριστῶ, ἀλλά δῶσε νά μήν κινδυνεύσω, ἐξ’ αἰτίας τοῦ ἐγωισμοῦ ποῦ μπορεῖ νά μοῦ φέρει.
  • Θέλεις τή λέξη ἀποτυχία; Πάλι Σέ εὐχαριστῶ καί Σέ παρακαλῶ, δός μου ἀντοχή κι ἐνίσχυσέ με νά μήν συντριβῶ κάτω ἀπό τό βάρος της.
  • Θέλεις τή λέξη ὑγεία; Θά Σέ εὐχαριστῶ, γιατί εἶναι πολύτιμο ἀγαθό.
  • Θέλεις τή λέξη δοκιμασία; Θά Σέ εὐγνωμονῶ, γιατί γνωρίζω ὅτι  ὅποιον ἀγαπᾶς δοκιμάζεις».
Μετά ἀπό μία τέτοια προσευχή, Οὐράνιε Πατέρα, δέν ξέρω τί νά Σοῦ ζητήσω γιά τήν  ζωή μου. Σύ μόνο γνωρίζεις τίς πραγματικές μου ἀνάγκες, γιατί μέ ἀγαπᾶς περισσότερο ἀπ’ ὅσο ἀγαπῶ ἐγώ τόν ἑαυτό μου.
Ἄς γίνει τό δικό Σου θέλημα κι ὄχι τό δικό μου. Ἀμήν!

Περὶ ἐγωϊσμοῦ 6ο


Κυριακή, 25 Αυγούστου 2019

Ὁμιλία κατὰ τὴν Λιτανεία τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ


Ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση νὰ στρέψει τὴν προσοχή της καὶ στὴν Βόρειο Ἤπειρο, ἡ ὁποία εὑρίσκεται κυριολεκτικῶς “ἐπὶ ξυροῦ ἀκμῆς”.
Ὁμιλία Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως κ. ΑΝΔΡΕΟΥ
κατὰ τὴν Λιτανεία τῆς Εἰκόνος καὶ τοῦ Ἱ. Λειψάνου τοῦ Ἁγ. Κοσμᾶ
στὴν Πλατεῖα τῆς Κονίτσης (23/8/2019)

Ἀφοῦ ὁ Μητροπολίτης παρουσίασε καὶ εὐχαρίστησε τοὺς Μητροπολτες ποὺ χοροστάτησαν στὸν Ἑσπερινό, δηλ. τοὺς Καστορίας κ. Σεραφείμ, Σταγῶν καὶ Μετεώρων κ. Θεόκλητο καὶ Φιλίππων Νεαπόλεως καὶ Θάσου κ. Στέφανο, ὅπως ἐπίσης τὴν Μεραρχία γιὰ τὴν στρατιωτικὴ μπάντα καὶ τὸ ἄγημα, τὴν παρουσία τῶν πολιτικῶν ἐπισήμων στὴν ἑορτή μὲ ἐξέχοντα τὸν Ὑφυπουργὸ Ἐθνικῆς μύνης κ. Στεφανῆ, τόνισε μεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ ἑξῆς : 
 
“Ὁ ἐφετινὸς ἑορτασμὸς τοῦ Ἁγ. Κοσμᾶ, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, βρίσκει τὴν Πατρίδα μας ὑπὸ νέα διακυβέρνηση. Πρὸ ἡμερῶν μιλῶντας στὴν Ἀγρυπνία τῆς Μολυβδοσκέπαστης (σημ. : ἐπισυνάπτεται λόγῳ ἰδιαιτέρας βαρύτητος ἡ ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου ἐκεῖ, καὶ κυρίως τὰ σημεῖα σχετικὰ μὲ τοὺς ἐξωτερικοὺς καὶ ἐσωτερικοὺς κινδύνους ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ Ἑλλάδα μας http://youthimdpk.blogspot.com/2019/08/blog-post_25.html ), ἐτόνισα ὅτι ἀσφαλῶς καὶ θὰ φροντίσει ἡ Κυβέρνηση τὰ οἰκονομικά, ὥστε νὰ ἀνακουφιστεῖ ὁπωσδήποτε, ὁ λαός μας ἀπὸ τὰ πολλὰ βάρη ποὺ τὸν ἔχουν γονατίσει. Πέρα, ὅμως, ἀπὸ τὰ οἰκονομικά, ἐπέμεινα στὰ πνευματικὰ ζητήματα, ὅπως, ἡ Παιδεία, ἡ Οἰκογένεια καὶ ἡ ἐν γένει Πνευματικὴ Ζωή, ποὺ κυρίως αὐτὴ καταξιώνει τὸ Ἔθνος. Γιατί, ὅπως ἐδίδασκε ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, “καλύτερον, ἀδελφέ μου, νὰ ἔχῃς ἑλληνικὸν σχολεῖον εἰς τὴν χώραν σου, παρὰ νὰ ἔχῃς βρῦσες καὶ ποτάμια”. Καὶ ἀκόμη νὰ ἐνισχυθεῖ ἡ οἰκογένεια καὶ μάλιστα ἡ πολύτεκνη οἰκογένεια, ποὺ εἶναι στήριγμα τοῦ Ἔθνους. Πέρα, ὅμως, ἀπὸ αὐτά, ὑπάρχουν καὶ τὰ ἐθνικὰ θέματα, πως πάλι τονίστηκε στὴν Μολυβδοσκέπαστη, καὶ μάλιστα τὸ Θέμα τῆς Βορείου Ἠπείρου.
Ἴσως θὰ ἔχετε πληροφορηθεῖ, ἄν ὄχι θὰ τὸ πληροφορηθεῖτε τώρα, ὅτι ἡ Κυβέρνηση τῆς γείτονος, μετὰ τὴν δολοφονία καὶ τὴν Κηδεία τοῦ Βορειοηπειρῶτη ἀπὸ τοὺς Βουλιαρᾶτες Κων/νου Κατσίφα, ἔχει χαρακτηρίσει ὡς “persona non grata” δηλ. ἀνεπιθύμητους, δεκάδες ἑλλαδῖτες, ἐνῷ ἀσκεῖ ψυχολογικὴ βία σὲ πολλοὺς βορειοηπειρῶτες, μὲ μοναδικὸ στόχο νὰ τοὺς ἀναγκάσει εἴτε νὰ σταματήσουν νὰ πηγαίνουν στὴν ἰδιαίτερη πατρίδα τους, εἴτε νὰ σταματήσουν νὰ ἀσχολοῦνται μὲ θέματα ποὺ ἀφοροῦν τὰ δικαιώματα τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ. Παράλληλα, μεθοδικὰ καὶ συστηματικὰ ἡ Κυβέρνηση Ράμα ἐπιδιώκει τὴν ἐκδίωξη τοῦ Ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ ἀπὸ περιοχὲς ποὺ χαρακτηρίζονται “φιλέτα” τῆς Βορείου Ἠπείρου, ὅπως ἡ παραθαλάσσια περιοχὴ τῆς Χειμάρρας, προκειμένου νὰ ἐξυπηρετήσει συμφέροντα πολυεθνικῶν ἑταιρειῶν. Καὶ ἄς μὴν ξεχνᾶμε, ὅτι ἡ Κυβέρνηση Ράμα προωθεῖ τὸ λεγόμενο θέμα τῆς “Τσαμουριᾶς”, προσέξτε, ὡς ἀντιδιαστολὴ στὸ αἴτημα τῆς Ἑλλάδος γιὰ σεβασμὸ τῶν δικαιωμάτων τῶν Ἑλλήνων Βορειοηπειρωτῶν. Δηλαδή, μὰς λένε : ἔχετε ἐσεῖς Βόρειο Ἤπειρο, ἔχουμε ἐμεῖς “Τσαμουριά”. Τέλος, ἐπιχειρῶντας ὁ Ράμα νὰ ἁλώσει τὸν Βορειοηπειρωτικὸ Ἑλληνισμό, στοὺς Δήμους Χειμάρρας, Φοινίκης καὶ Δερόπολης, ἐπέβαλε ὑποψηφίους Δημάρχους “μαριονέτες”, ποὺ λειτουργοῦν ὡς ὑποχείριά του. Ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση, λοιπόν, ποὺ μὲ ἐπιτυχία καταπιάστηκε μὲ πάμπολλα θέματα, πρέπει, ἐπαναλαμβάνω, νὰ στρέψει τὴν προσοχή της καὶ στὴν Βόρειο Ἤπειρο, ἡ ὁποία εὑρίσκεται κυριολεκτικῶς “ἐπὶ ξυροῦ ἀκμῆς”. Καὶ προπαντὸς νὰ προσέξει, νὰ μὴν ὑποκύψει σὲ ἀξιώσεις ξένων παραγόντων, ὥστε νὰ μὴν ὑπάρξει κάποια συμφωνία γιὰ τὸ Βορειοπειρωτικό, σὰν τὴν ἐπαίσχυντη Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν.
Αὐτὰ εἶχα νὰ πῶ στὴν ἀγάπη σας, ἀγαπητοί ἀδελφοί. Ἡ ταπεινὴ προσευχή μου θὰ συνοδεύει τοὺς κρατοῦντες, ὥστε νὰ δοθοῦν αἴσιες λύσεις καὶ στὸ Βορειοηπειρωτικὸ καὶ στὸ Κυπριακ καὶ στὸ Αἰγαῖο. Χρόνια πολλὰ σὲ ὅλους, ἅγια καὶ εὐλογημένα".

Ὁμιλία Μητροπολίτου Ἀνδρέου κατὰ τὴν Ἀγρυπνία στὴν Μολυβδοσκέπαστη


Ἔξωθεν μάχαι, ἔσωθεν φόβοι”. Κινδύνους ἐξωτερικούς, ἀλλὰ καὶ ἐσωτερικούς ἀντιμετωπίζει ἡ Ἑλλάδα μας, ἡ ἀγαπημένη μας Πατρίδα.
Ὁμιλία Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως κ. ΑΝΔΡΕΟΥ
κατὰ τὴν Ἀγρυπνία τῆςἹ.Μονῆς Μολυβδοσκεπάστου (14/8/2019)

...Ἡ Παναγία μας σκεπάζει καὶ τὸν καθένα μας. Καὶ ὅταν τὰ κύματα τῶν θλίψεων καὶ τῶν πειρασμῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐθνικῶν κινδύνων ἀπειλοῦν νὰ πνίξουν τὴν ψυχή μας, ἡ Παναγία μας εἶναι ἡ καταφυγή μας. Nαί, ἀγαπητοί μου, χριστιανοί. Κινδύνους πολλοὺς ἀντιμετωπίζει ἡ Ἑλλάδα μας, ἡ ἀγαπημένη μας Πατρίδα. Κινδύνους ἐσωτερικούς, ἀλλὰ καὶ ἐξωτερικούς. Καὶ γιὰ νὰ χρησιμοποιήσω ἁγιογραφικὴ γλῶσσα, λέγω : “ἔξωθεν μάχαι, ἔσωθεν φόβοι”.
Ἄς δοῦμε, λοιπόν πρῶτα τὰ ἐσωτερικὰ προβλήματα. Ἡ προηγούμενη ἀριστερὴ Κυβέρνηση ἔκανε συστηματικὸ πόλεμο μὲ ὅλες τὶς ἀντίχριστες καὶ ἐκκλησιομάχες δυνάμεις ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας, μὲ σκοπὸ τὸν ἀπογαλακτισμὸ τοῦ Ἔθνους ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὥστε νὰ δημιουργηθεῖ ἕνα νέο, “οὐδετερόθρησκο”, ὅπως ἔλεγε, καὶ κοσμικὸ κράτος. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο, ἡ Ἐκκλησία ποὺ ὑπῆρξε ἡ τροφὸς καὶ ἡ φρουρὸς τοῦ Ἔθνους, ἐπιδιώχθηκε νὰ μπεῖ στὸ περιθώριο καὶ νὰ πάψει νὰ ἀποτελεῖ τὴν βασικὴ πηγὴ ἀντλήσεως ἠθικῶν ἀντισωμάτων, μὲ σκοπὸ νὰ παραδοθοῦν οἱ ἐπερχόμενες γενεὲς, ἄβουλες καὶ ἀνενέργητες, στὶς ἐπιδιώξεις οἰκονομικῶν παραγόντων, ποὺ ξεπουλᾶνε τὴν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια καὶ ἀξία χωρὶς ἀναστολὲς γιὰ ἐλάχιστο οἰκονομικὸ κέρδος. Εἰδικότερα μέσα σ’ αὐτὴν τὴν πολεμικὴ ἐντάσσονται:
α) Τὸ αἴτημα κάποιων κύκλων γιὰ χωρισμὸ τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸ Κράτος.
β) Ἡ ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος, κυρίως γιὰ νὰ ἀπαλειφθεῖ ἡ ἀναφορὰ εἰς τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος, μὲ τὴν ὁποία ἀρχίζει τὸ ὑπάρχον Σύνταγμα.
γ) Ἡ προσπάθεια νὰ ἀθετηθεῖ ἡ σημαντικὴ ὑποχρέωση τοῦ Κράτους γιὰ τὴν μισθωδοσία τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου.
δ) Ἡ προσπάθεια ἐπίσης γιὰ τὴν ὑφαρπαγὴ τῆς ἐλάχιστης περιουσίας τῆς Ἐκκλησίας, αὐτὴ ποὺ ἔχει ἀπομήνει, τέλος πάντων.
ε) Τὸ Σύμφωνο Συμβιώσεως μεταξὺ ἑτεροφύλων καὶ ὁμοφυλοφίλων.
στ) “Ο Γάμος” τῶν ὁμοφυλοφίλων, ἡ υἱοθεσία παιδιῶν ἀπὸ ὁμοφυλοφίλους, καὶ ἡ ἀλλαγὴ φύλου στὴν ἡλικία τῶν 15 ἐτῶν.
ζ) Τὸ αἶσχος τῆς παρελάσεως ὑπερηφανίας τῶν ὁμοφυλοφίλων.
η) Ἡ παραμόρφωση τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ἀπὸ μάθημα Ὀρθοδόξου διδαχῆς καὶ χριστιανικῆς παιδείας.
θ) Ἡ προτεινόμενη εἰσαγωγὴ τοῦ μαθήματος τῆς σεξουαλικῆς ἀγωγῆς στὰ σχολεῖα.
ι) Ἡ καύση τῶν νεκρῶν καὶ ἡ δημιουργία κρεματορίων. Καί
ια) Ἡ προϊοῦσα ἱσλαμοποίηση τῆς Χώρας, μὲ τὶς ἀθρόες εἰσρροὲς προσφυγικῶν καὶ μεταναστευτικῶν κυμάτων.
Σ’ αὐτά, καὶ μὴ μὲ παρεξηγήσετε αὐτὰ ποὺ θ’ ἀκούσετε τώρα, αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκη νὰ προσθέσω :
α) Τὴν ὑποτονικὴ ἀντίδραση τῆς διοικήσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ κυρίως τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν στὶς ἐπιθέσεις τῶν ἐκκλησιομάχων. Ἀδράνεια. Πλήρης ἀδράνεια.
β) Τὴν ἄρνηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου νὰ στηρίξει τὸ Πανεθνικὸ Συλλαλητήριο μὲ τὰ 2 ἑκατομμύρια τῶν Ἑλλήνων, ποὺ ἔγινε στὴν Πλατεῖα Συντάγματος στὴν Ἀθήνα, στὶς 20 Ἰανουαρίου φέτος, ἐναντίον τῆς προδοτικῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν καὶ ὑπὲρ τῆς μιᾶς καὶ μοναδικῆς Μακεδονίας, δηλ. τῆς Ἑλληνικῆς Μακεδονίας. Καὶ
γ) Τὸ Ζήτημα τῆς μονομεροῦς καὶ ἀντικανονικῆς παραχωρήσεως Αὐτοκεφαλίας στοὺς σχισματικοὺς τῆς Οὐκρανίας ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο.
Ὑπάρχουν, βέβαια, καὶ ἄλλα θέματα τῆς ἐσωτερικῆς ἐπικαιρότητας, ὅπως ἡ τρομοκρατία, ἡ διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικῶν, ἀκόμη καὶ μέσα στὰ σχολεῖα, καθὼς καὶ ἡ ἀφανὴς μὲν, ἀλλὰ ἔντονη ἀπαξίωση τοῦ στρατοῦ καὶ τῆς ἀστυνομίας.
Ἔχω ὑπ’ ὄψιν μου μιὰ ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ ἑνὸς ἀγνώστου μου στρατιωτικοῦ ποὺ ἀπευθύνεται στὴν Πολιτεία καὶ μεταξὺ ἄλλων λέει καὶ αὐτά :
“Εἶμαι αὐτὸς ποὺ χειριζόμουν πυροβόλο, ἔκανα πτώση μὲ ἀλεξίπτωτο, ἔκανα κατάδυση, ὁδηγοῦσα ἅρμα, ἑλικόπτερο, φρεγάτα, τζέτ, καὶ πάλι ἤμουν ὑπεύθυνος καὶ γιὰ ἄλλους ἐκτὸς ἀπὸ ‘μένα. Εἶμαι αὐτὸς ποὺ ποτὲ δὲν ζήτησε αὔξηση. Αὐτὸς ποὺ ποτὲ δὲν σταμάτησε νὰ δουλεύει. Εἶμαι αὐτός, ποὺ ὅταν ἔκανες πίσω, γιατὶ δὲν εἶχες τὸ θάρρος, πάλι ἐμένα ἔβριζες καὶ πάλι σ’ ἐμένα ἔριξες τὸ φταίξιμο, γιατὶ ἐγὼ δὲν μποροῦσα νὰ μιλήσω καθὼς δὲν ἤμουν πολιτικός. Εἶμαι αὐτὸς ποὺ διαλύει μέση καὶ αὐχένα πετῶντας μὲ τὸ ἀεροσκάφος ὑπερηχητικά. Εἶμαι αὐτὸς ποὺ ἔχω “σκοτωθεῖ” ἐν ὥρα ὑπηρεσίας κυνηγώντας τὸν “σύμμαχο” Τοῦρκο, προσπαθώντας νὰ ἐφαρμόσω αὐτὰ ποὺ ἐσὺ ἔχεις διατάξει, ἀλλὰ δὲν ἐφαρμόζεις... Εἶμαι αὐτὸς ποὺ ἐδῶ καὶ χρόνια κοσμεῖς μὲ ἐπίθετα ὅπως “καραβανά, βολεψάκια, κηφήνα, γραφειοκράτη, καὶ ἐγὼ δὲν σοῦ ἀπαντῶ. Εἶμαι αὐτὸς ποὺ πληρώνει ὁ ἑλληνικὸς λαός, καὶ γι’ αὐτὸ τοῦ δίνω τὰ καλύτερά μου χρόνια, καὶ τὴ ζωή μου ἀκόμα. Γιὰ νὰ ζεῖ ἐλεύθερος καὶ ἀσφαλής”.
Αὐτά, λοιπόν, ἀγαπητοί ἀδελφοί, τὰ ἐσωτερικὰ προβλήματα, ὀφείλει ἡ νέα Κυβέρνηση ποὺ προέκυψε ἀπὸ τὶς ἐκλογὲς τῆς 7ης Ἰουλίου, φέτος, νὰ τὰ προσέξει ἰδιαίτερως, καὶ προπαντῶς νὰ μὴν τὰ ἀφήσει νὰ χρονίσουν. Εἶναι ἀπαίτηση τοῦ Ὀρθοδόξου Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, ὁ ὁποῖος θέλει, τὰ Σχολεῖα καὶ τὰ Πανεπιστήμια νὰ προσφέρουν ἀληθινὴ μόρφωση καὶ χριστιανικὸ ἦθος στὰ παιδιά μας. Ὁ Στρατὸς καὶ ἡ Ἀστυνομία νὰ ἐπιτελοῦν ἀπερίσπαστα τὸ ἔργο τους. Ὁ κιναιδισμὸς καὶ ἡ κάθε μορφὴ ἀνωμαλίας νὰ τεθοῦν ἐκ ποδῶν ἀπὸ τὴν ἐκπαίδευση καὶ τὸ δημόσιο βίο. Νὰ παταχθεῖ ἡ τρομοκρατία καὶ τὸ ἔγκλημα, δηλαδὴ ὅλα αὐτὰ ποὺ τὰ τελευταῖα χρόνια, τόσο πολὺ ταλαιπώρησαν τὸν λαό μας. Βέβαια, λογικόν εἶναι, ὅτι ἡ Κυβέρνηση θὰ φροντίσει καὶ γιὰ τὰ οἰκονομικὰ προβλήματα. Ὁπωσδήποτε θὰ φροντίσει. Ὅμως, ἄν δὲν ὑπάρξει πνευματικὴ ὑποδομή, τὴν ὁποία ἐξασφαλίζει ὁποσδήποτε ἡ ἐπίλυση τῶν παραπάνω θεμάτων ποὺ ἀναφέραμε, τότε ὁ κόπος καὶ ἡ προσπάθεια θὰ ἀποβοῦν ἐπὶ ματαίῳ. Γιατὶ χωρὶς Χριστό, καὶ πίστη καὶ ζωὴ χριστιανικὴ θὰ “ποιοῦμεν οὐδὲν” κατὰ τὸν ἀψευδῆ λόγο τοῦ Κυρίου, ὁ Ὁποῖος μᾶς ἔχει βεβαιώσει ὅτι “χωρὶς ἐμοῦ, οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν”.(Ἰωάν. ΙΕ΄5). Καὶ θὰ εἶναι κρῖμα ἡ νέα κυβέρνηση ποὺ ἀνέλαβε τὰ ἰνία τῆς Χώρας μὲ τόσες χρηστὲς ἐλπίδες νὰ μὴν προχωρήσει πάνω στὴ σωστὴ βάση. Ἐμεῖς τὸ εὐχόμεθα καὶ ἀναμένουμε πιστεύοντας ὅτι δὲν θὰ διαψευσθεῖ ὁ χιλιοπροδομένος λαός μας.
Ἐρχόμαστε τώρα στὰ ἐξωτερικὰ ζητήματα.
Α) ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ Η ΚΥΠΡΟΣ. Δέχονται συνεχεῖς προκλήσεις καὶ ἀπειλές, ἀπὸ τὸν ἐξ Ἀνατολῶν κακό γείτονα. Ἤδη δύο ἤ καὶ ἐνδεχομένως καὶ τρία τουρκικὰ γεωτρύπανα βρίσκονται στὴν Κυπριακὴ ΑΟΖ (Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη) ἐνῷ ἀπειλεῖται καὶ νέος “ΑΤΤΙΛΑΣ” ἐναντίων τῆς Ἑλληνικῆς Μεγαλονήσου. Ἄς μὴν ξεχνᾶμε δέ, ὅτι καθημερινῶς τουρκικὰ πολεμικὰ ἀεροσκάφη παραβιάζουν συστηματικὰ τὸν ἐναέριο χῶρο τῆς Πατρίδας μας, ἀλλὰ χάρις στοὺς ἥρωες ἀεροπόρους μας τὰ ἐχθρικὰ ἀεροπλάνα ἀναχαιτίζονται. Γι’ αὐτό , ἀδελφοί μου, στὶς προσευχές μας νὰ ἔχουμε πάντοτε τὰ γενναῖα αὐτὰ ἑλληνόπουλα, ποὺ ἀποτελοῦν τὸ καύχημα καὶ τὸ καμάρι τοῦ Ἔθνους.
Β) Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΑΤΗ ΘΡΑΚΗ ΕΚΠΕΜΠΕΙ S.O.S. Ἤδη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμος κατηγόρησε τὴν Πολιτεία μὲ ἀνοικτή του ἐπιστολή, ὅτι μὲ τὴν ἀνύπαρκτη πολιτική της, ἔκανε νὰ ἐκλεγοῦν, προσέξτε, τρεῖς (3) μουσουλμάνοι Εὐρωβουλευτές, καὶ κανένας χριστιανὸς στὴ Θράκη. Καὶ δὲν ἐπιδεικνύει ἡ Πολιτεία ἐνδιαφέρον γιὰ τὸ ὅτι ὁ ἐκεῖ χριστιανικὸς πληθυσμὸς ἀραιώνει ἐπικίνδυνα, ἐνῷ ἀντιθέτως αὐξάνει ὁ μουσουλμανικός.
Γ) Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Μὲ τὴν ἐπονείδιστη Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, σᾶς τὸ λέω ξεκάθαρα, καὶ τὸ ἔχω πεῖ “ urbi et orbi” , ἡ Μακεδονία ἔχει προδοθεῖ. Ξεκάθαρα πράγματα. Ἔχει προδοθεῖ. Διότι χωρὶς νὰ πάρουμε τίποτε, τὰ δώσαμε ὅλα στοὺς Σκοπιανούς : Ἐθνικότητα, Γλῶσσα καὶ Ταυτότητα. Κι’ αὐτό, μόνο καὶ μόνο διότι τὸ θέλησε ἡ Ἀμερική, ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ ὁ περιβόητος George Soros , καὶ γι’ αὐτὸ τὸ λόγο εἶναι θυμωμένοι μὲ τὶς ἀντεθνικὲς αὐτὲς μεθοδεύσεις, τὶς ὁποῖες, δυστυχῶς, θὰ τὸ πῶ αὐτό, καὶ νὰ τὸ σημειώσετε, καὶ τὸ ἔχω ἤδη πεῖ ἁρμοδίως, συνέπραξε μὲ τὴν ὑπογραφή του καὶ ἐξοχώτατος Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας. Ἄλλα ἔλεγε καὶ ἄλλα ἔκανε. Δυστυχῶς. Τέλος,
Δ) Η ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ. Ἔχει ἀφεθεῖ μόνη της μέσα στὴν πολιτικὴ ἀναταραχή, ποὺ ἔχει προκαλέσει ἡ διαμάχη τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ἔντι Ράμα μὲ τὸν Ἀρχηγὸ τῆς Ἀντιπολιτεύσεως Λουνζίν Μπάσα καὶ τὸν Πρόεδρο τῆς Χώρας Ἰλλίρ Μέτα. Προεκλογικὰ καὶ γιὰ λόγους σκοπιμότητος ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση (ἡ προηγούμενη) ἔδωσε ξανὰ τὴν σύνταξη τοῦ ΟΓΑ στοὺς Βορειοηπειρῶτες. Τόσα χρόνια φωνάζαμε : Δῶστε τὴν Σύνταξη στοὺς Βορειοηπειρῶτες. Ναί, ναί, ναί, καὶ τίποτε.... Τώρα, λοιπόν, ποὺ ἔφθαναν οἱ ἐκλογὲς δώσανε τὴν σύνταξη. Μὰ τώρα αὐτὰ δὲν εἶναι σοβαρὰ πράγματα. Οὔτε μπορεῖ νὰ καυχᾶται μία παράταξη πολιτική ὅτι κάνει περήφανη ἐξωτερικὴ πολιτική. Καὶ ἐνῷ λοιπόν, ἔδωσε αὐτὴν τὴν περιβόητη σύνταξη, γιὰ τὰ ἄλλα τὰ θέματα, ποὺ ἀφορῦν τοὺς Βορειοηπειρῶτες καὶ τὴν ἐπιβίωσή τους, “ἄκρα τοῦ τάφου σιωπή”, ἐνῷ καὶ οἱ “Τσάμηδες” κάνουν, ὅσο περνοῦν οἱ ἡμέρες καὶ οἱ καιροί, ἐντονότερη τὴν παρουσία τους.
Ἰδού, λοιπόν, ἀδελφοί, θέματα σπουδαῖα, μὲ τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ καταπιαστεῖ ἡ νέα Κυβέρνηση, μὲ τρόπον ὥστε νὰ ἀσκήσει πράγματι ὑπερήφανη ἐξωτερικὴ πολιτική. Ἰδού, ὅμως καὶ θέματα σπουδαῖα γιὰ τὴν προσευχή μας. Ἀπόψε στὴν Ἀγρυπνία μας, ἀλλὰ καὶ κάθε μέρα, νὰ καταφεύγουμε στὴν Κυρία Θεοτόκο, διότι “πολὺ ἰσχύει δέησις μητρὸς πρὸς εὐμένειαν Δεσπότου”. Νὰ γίνουμε καὶ νὰ μένουμε ἕνα στρατόπεδο προσευχῆς καὶ ὅπως βεβαιώνει ὁ Ἀπ. Παῦλος : “τὰ ὅπλα τῆς στρατείας ἡμῶν οὐ σαρκικά, ἀλλὰ δυνατὰ τῷ Θεῷ πρὸς καθαίρεσιν ὀχυρωμάτων” (Α΄Κορ. Ι΄ 4). Μὲ τὴν προσευχή μας, τὴν ζωή μας τὴν χριστιανική, θὰ παίρνουμε δύναμη ἀπὸ τὸν Χριστό, ὥστε νὰ γκρεμίζουμε τὰ ὀχυρὰ τοῦ πονηροῦ καὶ τῶν ὀργάνων του. Αὐτό, ἀδελφοί μου, σᾶς εὔχομαι ὁλόψυχα. Ἡ Παναγία νὰ εἶναι σκέπη καὶ βοήθεια ὅλων μας. Ἀμήν.

Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2019

Ἡ Κόνιτσα ἑορτάζει τὸν Ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό

 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΔΡYΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ & ΚΟΝΙΤΣΗΣ

Ἀριθ. Πρωτ. 660
Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 16 Αὐγούστου 2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 221
Θέμα: «Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός ὁδηγός τοῦ Ἔθνους»
Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,
-Α-
Εἶναι σέ ὅλους γνωστό, ὅτι ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, σέ δίσεκτους καιρούς, ἐβοήθησε τό Γένος μας νά μήν ἐξισλαμισθῇ, ἀλλά νά κρατήσῃ γερά τήν ὀρθόδοξη πίστη καί τήν ἐθνική του συνείδηση. Οἱ λόγοι του εἶναι σήμερα ἐπίκαιροι ὅσο ποτέ ἄλλοτε : «τοῦτο σᾶς λέγω καί σᾶς παραγγέλω · κἄν ὁ οὐρανός νά κατεβῇ κάτω, κἄν ἡ γῆ νά ἀνεβῇ ἐπάνω, κἄν ὅλος ὁ κόσμος νά χαλάσῃ, καθώς μέλλει νά χαλάσῃ, σήμερον, αὔριον, νά μή σᾶς μέλῃ τί ἔχει νά κάμῃ ὁ Θεός. Τό κορμί σας ἄς τό καύσουν, ἄς τό τηγανίσουν · τά πράγματά σας ἄς σᾶς τά πάρουν · μή σᾶς μέλλει · δώσατέ τα · δέν εἶναι ἰδικά σας. Ψυχή καί Χριστός σᾶς χρειάζονται. Αὐτά τά δύο ὅλος ὁ κόσμος νά πέσῃ, δέν ἠμπορεῖ νά σᾶς τά πάρῃ, ἐκτός καί τά δώσετε μέ τό θέλημά σας. Αὐτά τά δύο νά τά φυλάγετε, νά μή τά χάσετε» (Διδαχή Δ΄).
-Β-
Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὑπῆρξε θερμός φίλος τῆς μορφώσεως τῶν Ἑλληνόπουλων, βάζοντας ὡς θεμέλιό της τήν καλλιέργεια τῆς εὐσέβειας καί τῆς ἀρετῆς. Ἔλεγε : «Νά μαζευθῆτε ὅλοι νά κάμετε ἕνα σχολεῖον καλόν, νά βάλετε καί ἐπιτρόπους νά τό κυβερνοῦν, νά βάνουν διδάσκαλον νά μανθάνουν ὅλα τά παιδιά γράμματα, πλούσια καί φτωχά. Διότι ἀπό τό σχολεῖον μανθάνομεν τί εἶνε Θεός, τί εἶνε Ἁγία Τριάς, τί εἶνε Ἄγγελοι, δαίμονες, παράδεισος, κόλασις, ἀρετή, κακία · τί εἶνε ψυχή, σῶμα κλπ. Διότι χωρίς τό σχολεῖον περιπατοῦμεν εἰς τό σκότος · ἀπό τό σχολεῖον ἀνοίγει τό μοναστήριον» (Διδαχή Α΄). Γράφοντας πρός τόν ἀδελφό του Ἱερομόναχο Χρύσανθο, Σχολάρχη στήν Νάξο, ἀναφέρει χαρακτηριστικά : «Ἕως τριάκοντα ἐπαρχίας περιῆλθον, δέκα σχολεῖα Ἑλληνικά ἐποίησα, διακόσια διά κοινά γράμματα» (Ἐπιστολή 2ας Μαρτίου 1779, ἔτους τοῦ μαρτυρίου του).
-Γ-
Ἀλλά καί διά τήν χριστιανικήν ζωήν τῶν ὑποδούλων Ἑλλήνων μιλοῦσε : Γιά τήν ἀργία τῆς Κυριακῆς καί τήν ἀνάγκη τοῦ ἐκκλησιασμοῦ, τήν τήρηση τῆς νηστείας, καί μάλιστα τῆς Τετάρτης καί τῆς Παρασκευῆς, τήν μετάνοια καί τήν ἐξομολόγηση, τήν ἀγάπη καί τήν συγχώρηση, καί γενικά γιά ὅλες τίς χριστιανικές ἀρετές. Ὅπως ἐπίσης καί γιά τό ἁμάρτημα τῆς βλασφημίας, γιά τήν ὁποία ἔλεγε χαρακτηριστικά : «Ἕνας ἄνθρωπος νά μέ ὑβρίσῃ, νά φονεύσῃ τόν πατέρα μου, τήν μητέρα μου, τόν ἀδελφόν μου, καί ὕστερα τό μάτι νά μοῦ βγάλῃ, ἔχω χρέος ὡσάν χριστιανός νά τόν συγχωρήσω. Τό δέ νά ὑβρίσῃ τόν Χριστόν μου καί τήν Παναγίαν μου, δέν θέλω νά τόν βλέπω» (Διδαχή Δ΄). Ἄς μή ξεχνᾶμε, ὅτι ἐστήριξε τόν Λαό στήν ὀρθόδοξη πίστη, καί μάλιστα ἐναντίον τῆς παπικῆς προπαγάνδας, πού πάντοτε, μέχρι καί σήμερα, «ψαρεύει» σέ θολά νερά.
-Δ-
Στίς Διδαχές του, τέλος, ἀποκαλύπτεται ὁ πατριωτισμός του, ἡ φλογερή ἀγάπη του γιά τήν Ἐλευθερία, ὁ ἀσίγαστος πόθοςτου γιά τήν ἐθνική ἀποκατάσταση. Καί εἶναι πέρα γιά πέρα ἀληθινό,αὐτό πού πολλοί ὑποστηρίζουν, ὅτι ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ἐνέπνευσε στούς ἀγωνιστές τοῦ 1821, αὐτό πού ἔλεγε ὁ Γέρος τοῦ Μωρηᾶ, ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης : «Ὅταν ἐπιάσαμε τά ἄρματα εἴπαμε πρῶτα ὑπέρ πίστεως καί ὕστερα ὑπέρ Πατρίδος».
Αὐτόν, λοιπόν, τόν Μεγάλο Διδάχο καί Ἐθνεγέρτην τιμᾶ ἡ ἀκριτική Κόνιτσα. Ἔτσι : Τήν παραμονή, Παρασκευή, 23 Αὐγούστου 2019, θά τελεσθῇ ὁ Μέγας Ἑσπερινός, ὥρα 7 μ.μ. καί θά ἐπακολουθήσῃ ἡ σύντομη λιτάνευση, μέχρι τήν κεντρική πλατεῖα, τῆς Εἰκόνας καί τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου. Τήν κυριώνυμη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, Σάββατο, 24 Αὐγούστου, θά τελεσθῇ πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία.
Εὔχομαι ὁλόψυχα ἡ χάρη τοῦ Ἁγίου νά σᾶς σκέπῃ ὅλους καί νά σᾶς καθοδηγῇ.

Διάπυρος πρός Χριστόν εὐχέτης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης ΑΝΔΡΕΑΣ