Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020

Γιὰ τὴν λοιμικὴ ἀσθένεια τῶν ἡμερῶν μας

ΑΣ
ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΜΕ

Γιὰ τὸν κορωνοϊό

Εὐχὴ Μητροπολίτου Ἐδέσσης ΙΩΗΛ
Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἀρχίατρος τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων, ὁ δι᾽ ἡμᾶς ἐνανθρωπήσας, ἵνα ἰάσῃς τὸ μέγα τραῦμα τὸν ἄνθρωπον, ὁ μὴ καταφρονήσας τοὺς ἀνιάτως νοσήσαντας δέκα λεπρούς, ἀλλὰ τῇ σωστικῇ χάριτί σου καθαρίσας αὐτούς, ὁ διελθὼν ὡς Θεάνθρωπος τὰς ἡμέρας τῆς ἐπὶ γῆς παρουσίας σου εὐεργετῶν καὶ ἰώμενος πάντας τοὺς ἀρρωστοῦντας καὶ κακῶς ἔχοντας, ὁ εὐεργετήσας καὶ ἀποκαταστήσας ὑγιαίνοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαρέως ἡμαρτηκότας, δαιμονιῶντας καὶ ἐμπαθεῖς κατ᾽ ἄμφω, ἤγουν ἐν τῇ σαρκὶ καὶ τῷ νοΐ, πρόσδεξαι εὐμενῶς τὴν δέησιν ἡμῶν καὶ φυγάδευσον τῇ δυνάμει σου, τὸν φονευτὴν ἰὸν τὸν σχῆμα κορώνας φέροντα, καὶ προκαλοῦντα φοβίας ἢ καὶ θάνατον εἰς ἀσθενεῖς καὶ ἀναξιοπαθοῦντας.
Καὶ εἰ μὲν διὰ τὰς πολλὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, ἐπέτρεψας τὸν πειρασμὸν τοῦτον, ἱκετεύομέν σοι ὡς ἐλεῆμον, ἵνα ἄρῃς αὐτὸν ἀφ' ἡμῶν καὶ ἀπὸ πάσης τῆς οἰκουμένης. Εἰ δὲ διὰ δοκιμασίαν τῆς πίστεως ᾠκονόμησας, τὴν ἐπικράτησιν αὐτοῦ, παῦσον τὸν τάραχον τῶν ἀσθενῶν ἀπὸ τῆς ἐπιδημίας αὐτοῦ. Εἰ δὲ ὑπὸ τῆς κακουργίας τοῦ ἀντικειμένου ἢ καὶ ἀμελείας τῶν ἐπιπολαίων ἀνθρώπων οὗτος διεδόθη, θραῦσον τὴν ἰσχὺν αὐτοῦ ὡς Θεὸς παντοδύναμος. Φύλαξον τὴν νεότητα, καὶ περιφρούρησον τοὺς ἀσθενήσαντας, καὶ τοὺς ἐν γήρατι ὄντας ἐκ τοῦ ἐπαράτου ἰοῦ θεράπευσον, καὶ πάντας ἀπάλλαξον ἐκ τῆς συνοχῆς τῆς καρδίας, καὶ ἀντὶ ταύτης δώρησαι ἡμῖν, ὑγιείαν ἄνεσιν καὶ πλατισμόν, πρεσβείαις τῆς Κυρίας Θεοτόκου καὶ πάντων σου τῶν ἁγίων.
ΑΜΗΝ.

Φωτοβολίδες !

ΠΕΡΙ  ... ΓΗΡΑΤΕΙΩΝ  (3ο).

Τὰ γηρατειὰ παρακαλοῦν :

 Θεέ μου,
Ἐσὺ ποὺ πάντα στάθηκες μ’ ἀγάπη στὸ πλευρό μου,
καὶ ποὺ στὸν κάθε κίνδυνο σὲ εἶχα βοηθό μου,
δός μου καὶ τώρα δύναμη, στῆς μοναξιᾶς τὶς ὧρες.
Στὶς ὧρες τῆς ἀπόγνωσης  καὶ στῆς ζωῆς τὶς μπόρες,
γυρνῶντας μὲ τὴν σκέψη μου στὰ χρόνια τὰ παληά,
νὰ βρῶ στὴν εὐσπλαχνία σου γλυκιὰ παρηγοριά !

Γιὰ ὅλα ὅσα μοῦ χάρισες νὰ νοιώσω εὐγνωμοσύνη,
Καὶ ν’ ἀντικρύσω τὴ ζωὴ ξανὰ μ’ ἐμπιστοσύνη !
Καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ ἔχοντας γιὰ πυξίδα,
στὰ χέρια τοῦ Σωτήρα μου ν’ ἀφήσω κάθε ἐλπίδα. 


Γερνῶντας κανεὶς γίνεται ἤ πιὸ σοφός, ἤ πιὸ τρελός.
Ἀνάλογα μὲ τὸ τὶ ἦταν στὰ νειᾶτα του.