Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017

Νύξεις προσευχῆς...

ΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΜΕ

γιὰ τὴν διαφύλαξη τῶν ὀφθαλμῶν μας

·        Κύριε καὶ Θεέ μας,  ἀντικρίζοντας τὸ μεγαλεῖο τῆς δημιουργίας σου, ἀβίαστα ξεπηδοῦν ἀπὸ μέσα μας εὐχαριστίες πολλές, καὶ εὐγνώμονες. Σ’ εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴν τόσο ὄμορφη κτίση ποὺ μᾶς περιβάλλει ἡ ἀγάπη Σου.
·        Σ’ εὐχαριστοῦμε ποὺ μὲ τὰ μάτια ποὺ μᾶς χάρισες, μᾶς δίνεται ἡ δυνατότητα νὰ γνωρίσουμε τὴν ἀλήθεια, μελετῶντας τὸν λόγο Σου, νὰ προσευχόμαστε, νὰ μετέχουμε στὰ ἱερά Σου Μυστήρια, νὰ βλέπουμε τὶς δωρεὲς τῆς ἀγάπης Σου.
·        Φωτοδότα Κύριε, φώτισε τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς μας στὸ νὰ πράττουν καθημερινὰ τὸ θέλημά Σου καὶ νὰ μὴν σὲ λυποῦμε. Νὰ εἶναι προσηλωμένο τὸ βλέμμα μας σὲ Σένα καὶ στὶς ἐντολές Σου, ὥστε ν’ ἀποφεύγει τὴν ἁμαρτωλὴ περιέργεια, τὴν  ἐπιθυμία καὶ τὴν πλεονεξία, ποὺ καταλήγει στὴν εἰδωλολατρία, «τὴν ἀλαζονεῖα τῶν ὀφθαλμῶν» καὶ τὴν πονηρία. Κύριε, Σὲ ἱκετεύουμε μὲ τὰ λόγια τοῦ Ψαλμωδοῦ Σου Δαβίδ : «ἀπόστρεψον τοὺς ὀφθαλμούς μου τοῦ μὴ ἰδεῖν ματαιότητα» (Ψαλμ. 118,37). Στρέψε τὰ μάτια μου, ὥστε νὰ μὴ βλέπω καὶ νὰ μὴν ἐπιθυμῶ τὰ μάταια πράγματα τοῦ κόσμου τούτου.
·        Κύριε, «οἱ ὀφθαλμοὶ πάντων, εἰς Σὲ ἐλπίζουσιν» (Ψαλμ. 146,15). Δός μας ἐγρήγορση καὶ προσοχή, ὥστε νὰ περιφρονοῦμε κάθε δελεαστικὴ ἁμαρτία, ποὺ μᾶς «σερβίρεται» ἀπὸ τὸν πονηρὸ καὶ μᾶς προσκολλᾶ στὰ μάταια καὶ φθαρτὰ τοῦ κόσμου τούτου.
·        Δός μας τὸν Ἅγιόν Σου φόβο καὶ τὴν συναίσθηση τῆς ἁπανταχοῦ παρουσίας Σου, ὥστε καὶ ἄν κάποτε «πέσουμε», δάκρυα μετανοίας νὰ ἀπαπηδήσουν ἀπὸ τὰ μάτια μας, καὶ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ νὰ ἀξιωθοῦμε νὰ ἀντικρύσουμε τὴν οὐράνια δόξα ποὺ ἑτοίμασες προαιωνίως  σὲ ὅσους Σὲ ἀγαποῦν


ΑΜΗΝ.

Φωτοβολίδες περί ἀληθείας (Α) ...


Σάββατο, 1 Ιουλίου 2017

Ἁγιογραφικά Ἀναγνώσματα Ἰουλίου

ΙΟΥΛΙΟΣ

1.Ἑβρ. Ζ΄ (7) 14-17
2. Ἑβραίους Ζ΄ 18-22
3. Ἑβραίους Ζ΄ 23-25
4. Ἑβραίους Ζ΄ 26-28
5. Ἑβραίους Η΄(8)1-2
6. Ἑβραίους Η΄ 3-6
7. Ἑβραίους Η΄ 7-10
8. Ἑβραίους Η΄11-13
9. Ἑβραίους Θ΄(9)1-8
10.Ἑβραίους Θ΄ 9-10
11.Ἑβραίους Θ΄11-12
12.Ἑβραίους Θ΄13-14
13.Ἑβραίους Θ΄15-17
14.Ἑβραίους Θ΄18-22
15.Ἑβραίους Θ΄23-25
16. Ἑβραίους Θ΄ 26-28
17.Ἑβρ. Ι΄ (10) 1-4
18. Ἑβραίους Ι΄  5-10
19. Ἑβραίους Ι΄  11-14
20. Ἑβραίους Ι΄ 15-18
21. Ἑβραίους Ι΄ 19-23
22. Ἑβραίους Ι΄ 24-25
23.Ἑβραίους Ι΄ 26-28
24.Ἑβραίους Ι΄ 29-31
25.Ἑβραίους Ι΄ 32-34
26.Ἑβραίους Ι΄ 35
27. Ἑβραίους Ι΄) 36
28. Ἑβραίους Ι΄ 37-39
29. Ἑβρ. ΙΑ΄ (11) 1-2
30. Ἑβραίους ΙΑ΄  3
31. Ἑβραίους ΙΑ΄  4


Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

Δελτίον Τύπου:"ἐξοργιστική ἀδιαφορία τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, γιά τά συνεχιζόμενα δεινά τῆς Βορείου Ἠπείρου"Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 6ῃ Ἰουνίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κύριος ΑΝΔΡΕΑΣ ἔκανε τίς ἀκόλουθες δηλώσεις :

«Θλίψη καὶ ἀγανάκτηση δοκιμάζει κανεὶς ἀπὸ τὴν ἐξοργιστικὴ ἀδιαφορία τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, γιὰ τὰ συνεχιζόμενα δεινὰ τῆς Βορείου Ἠπείρου, ποὺ εἶναι «σάρξ ἐκ τῆς σαρκὸς καὶ ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων» τῆς Ἑλληνικῆς μας Πατρίδος.
Γιατί, πῶς ἀλλοιῶς νὰ χαρακτηρισθῇ τὸ γεγονός, ὅτι ἡ ἀντιπροσωπεία τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, ἡ ὁποία, τελευταῖα, ἀνελάμβανε στὰ Τίρανα τὴν ὑποχρέωση νὰ ὀργανώσῃ «ἐργαστήρια προετοιμασίας», προκειμένου νὰ διευκολυνθῇ ἡ ἐνταξιακὴ πορεία τῆς Ἀλβανίας στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ; Κι’ αὐτό, ὅταν ἡ ἀντιπροσωπεία αὐτὴ δὲν βρῆκε νὰ πῇ οὔτε μιὰ λέξη γιὰ τοὺς Ἕλληνες Βορειοηπειρῶτες ἀδελφούς. Καὶ οὔτε τόνισε τὴν ὑποχρέωση τῆς ἀλβανικῆς κυβερνήσεως νὰ σεβασθῇ τοὺς νόμους καὶ τὶς συνθῆκες, ποὺ θεσμοθετοῦν τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματά τους !  Κι’ ἀκόμη, ποῦ εἶναι ἡ ἐκ μέρους της ἄσκηση πιέσεως πρὸς τὰ Τίρανα ἐν ὄψει τῆς ἐπιθυμίας καὶ τῆς προσπάθειά τους νὰ ἐνταχθοῦν στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ;
Ὅμως, τὰ γεγονότα, ποὺ συμβαίνουν στὴν Βόρειο Ἤπειρο, φωνάζουν ὅτι τέτοιες κινήσεις ρίχνουν νερὸ στὸν μύλο τῶν Ἀλβανῶν. Οἱ ὁποῖοι ἁρπάζουν μὲ δῆθεν σουλτανικὰ φιρμάνια περιουσίες τῶν Βορειοηπειρωτῶν, ἀσεβοῦν σὲ Ἐκκλησίες  καὶ πολεμοῦν συστηματικὰ τὴν «ΟΜΟΝΟΙΑ» ἐπειδὴ καταγγέλλει τὶς ἀλβανικὲς αὐθαιρεσίες σὲ βάρος τῶν Βορειοηπειρωτῶν.
Ἀκόμη, οἱ Ἀλβανοὶ δὲν κρύβουν τὰ ὄνειρά τους γιὰ τὴν ... «Μεγάλη Ἀλβανία», ποὺ θὰ περιλαμβάνῃ τὴν Φλώρινα, τὴν Καστοριά, τὰ Ἰωάννινα καὶ ὅλη τὴν Ἤπειρο μέχρι τὴν Ἄρτα καὶ τὴν Πρέβεζα ! Καί, παράλληλα, ἐξωθοῦν τοὺς ἐγκληματίες «Τσάμηδες» στὸ νὰ προβάλλουν ἐξωφρενικὲς ἀπαιτήσεις ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, ξεχνῶντας ὅτι στὰ χρόνια τῆς Κατοχῆς (1941 – 44), συνεργαζόμενοι πρῶτα μὲ τοὺς Ἰταλοὺς κι’ ὕστερα μὲ τοὺς Γερμανούς, διέπραξαν ἀνήκουστα ἐγκλήματα στὴν Θεσπρωτία, μὲ κορυφαῖο τὴν ἐκτέλεση – δολοφονία τῶν 49 Προκρίτων τῆς Παραμυθιᾶς ...
Ὅλα αὐτὰ καὶ ἄλλα ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμὸς δὲν τὰ γνωρίζει ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση καὶ ἡ ἀντιπροσωπεία της στὴν Ἀλβανία ; Ἔπρεπε ἤ, μᾶλλον, πρέπει νὰ τὰ γνωρίζῃ. Ἐμεῖς, πάντως, λέμε ξεκάθαρα, ὅτι ἄν μὲ τέτοιου εἴδους ἐνέργειες θέλουν νὰ προετοιμάσουν τὴν ἔνταξη τῆς γείτονος στὴν Ε.Ε. , νὰ ξεύρουν ὅτι ἀπεμπολοῦν τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα τῶν Βορειοηπειρωτῶν. Τὸ παράδειγμα τῆς ἐντάξεως τῆς Ἀλβανίας στὴν ΔΑΣΕ, πρὸ ἐτῶν, μὲ τὸ ἐπιχείρημα ὅτι δῆθεν θὰ σεβόταν τὶς ὑποχρεώσεις της ἀπέναντι στὴν Ἑλληνικὴ Μειονότητα, ἐπιβεβαιώνει τοὺς φόβους μας. Γιατὶ ἡ Ἀλβανία, ὅπως συνηθίζει, ἔγραψε τὶς ὑποχρεώσεις της στὰ παλαιότερα τῶν ὑποδημάτων της !
Γι’ αὐτό, ἐμεῖς στὴν ἐκδήλωση ποὺ ἔγινε στὸ Δελβινάκι, στὶς 14 Μαΐου ἐ.ἔ., διακηρύξαμε ὅτι ἡ μόνη λύση γιὰ τὴν σωτηρία τῶν Ἑλλήνων ποὺ ζοῦν στὴν Ἀλβανία, ἐξ αἰτίας τῶν δολοπλοκιῶν τῶν τότε «Μεγάλων Δυνάμεων», εἶναι ἡ Ἕνωση τῆς Βορείου Ἠπείρου μὲ τὴν Ἑλλάδα. Διαφορετικά, «οὐκ ἔσται παῦλα τῶν δεινῶν».
Ἀκουέτω ταῦτα Κυβέρνηση καὶ ὁλόκληρος ὁ πολιτικὸς κόσμος τῆς Πατρίδας μας. Κι’ ἄς ξυπνήσουν ἀπὸ τὸν ὕπνο τῆς ἀπάθειας καὶ τῆς ἀδιαφορίας. Γιατὶ οἱ καιροὶ εἶναι ἰδιαίτερως κρίσιμοι στὰ βόρεια σύνορά μας ». 

(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)  

Σάββατο, 3 Ιουνίου 2017

Φωτοβολίδες περὶ...


ΝΥΞΕΙΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ...

ΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΜΕ

Κύριε, ἀπόψε ξαγρυπνῶ...

·       κι ὁ νοῦς μου τρέχει σ’ ὅλους αὐτοὺς ποὺ ξαγρυπνοῦν μαζί μου. Ἀστυνομικοί, τροχονόμοι, ὁδηγοί, πιλότοι, γιατροί, στρατιῶτες καὶ τόσοι ἄλλοι, ποὺ ἀπὸ τὴν ἰδιότητα, τὴν θέση, τὸ ἐπάγγελμά τους εἶναι ἀναγκασμένοι νὰ κάνουν βάρδια βραδινή, ὑπηρετώντας τὸ κοινωνικικὸ σύνολο. Τὶς ὧρες αὐτὲς καὶ οἱ ἴδιοι ταλαιπωροῦνται ἀλλὰ καὶ βρίσκονται μακριὰ ἀπὸ τὰ σπίτια καὶ τὶς οἰκογένειές τους. Τὸ καθῆκον τοὺς καλεῖ κι αὐτοὶ μὲ προθυμία καὶ ὑπευθυνότητα ἀνταποκρίνονται. Μνήσθητι αὐτῶν, Κύριε...
·       Ἄγρυπνοι μένουν ἀκόμη ἄρρωστοι συνάνθρωποί μου ποὺ βασανίζονται ἀπὸ δύσκολες, ἀνίατες ἀσθένειες. Ὁ πόνος ποὺ νιώθουν εἶναι ἀφόρητος, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴν μποροῦν νὰ ἀναπαυθοῦν οὔτε μέρα οὔτε νύχτα. Μνήσθητι αὐτῶν, Κύριε...
·       Δίπλα σ’ αὐτοὺς ξαγρυπνᾶ κάποιος συγγενής · ὁ σύζυγος κοντὰ στὴν πιστή του σύντροφο, ἡ μάνα δίπλα στὸ παιδί της, ἡ κόρη ἤ ὁ γιὸς κοντὰ στὸν βαριὰ ἄρρωστο γονιό... Μνήσθητι, Κύριε...
·       Ἐκτὸς ὅμως, ἀπὸ τὸ καθῆκον καὶ τὸν πόνο εἶναι καὶ ἡ ἁμαρτία ποὺ κρατᾶ ξύπνιους τέτοιες ὧρες, περασμένα μεσάνυχτα, πολλοὺς ἀνθρώπους, νέους ἀλλὰ καὶ μεγαλύτερους στὴν ἡλικία. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ ζητοῦν ἀπ’ τὸ σκοτάδι τῆς νύχτας νὰ σκεπάση τὴν ἀκόλαστη ζωή τους... Μνήσθητι, Κύριε, τῶν δούλων Σου ...
·       Ἄγρυπνοι μένουν ἀκόμη κλέφτες, ἐγκληματίες, τρομοκράτες, γιατὶ ἡ νύχτα εἶναι προσφορότερη γιὰ παρακολούθηση, ὀργάνωση καὶ ἐκτέλεση παρανόμων πράξεων. Ναί !  Κάποιοι ἄνθρωποι αὐτὴν τὴν ὥρα σχεδιάζουν ἐπιθέσεις σὲ καταστήματα ἤ σπίτια, σκέφτονται πῶς θὰ βλάψουν συνανθρώπους τους, ἀθόρυβα κι ἀποτελεσματικά. Κι ἡ ἔγνοια αὐτὴ δὲν τοὺς ἀφήνει νὰ κλείσουν μάτι ...
·       Ἀλλὰ μήπως οἱ ναρκομανεῖς, οἱ χιλιάδες νέοι ποὺ ἔχουν μπλέξει στὸ σκοτεινὸ κύκλωμα τῆς χρήσεως καὶ διακινήσεως ναρκωτικῶν, μποροῦν νὰ κοιμηθοῦν ; Ἡ ἀγωνία νὰ βροῦν τὴν «δόση» τους, καθὼς καὶ οἱ παρενέργειες τῶν ψυχοτρόπων οὐσιῶν ἀναγκάζουν τὰ παιδιὰ αὐτὰ νὰ κυκλοφοροῦν μέσα στὴν νύχτα ἤ νὰ κουρνιάζουν σὲ ἕνα παγκάκι. Μνήσθητι, Κύριε...
·       Ἄγρυπνοι εἶναι καὶ ἄλλοι πολλοί. Ἄνθρωποι ποὺ δὲν σκότωσαν, δὲν λήστεψαν τράπεζες, ἄνθρωποι «καθωσπρέπει», ποὺ τοὺς βασανίζουν ὅμως, τύψεις συνειδήσεως γιὰ μιὰ ἀπάτη, μιὰ συκοφαντία, ψευδορκία, μιὰ ἄπρεπη κι ἀνέντιμη συμπεριφορὰ ἀπέναντι σὲ κάποιο συνάνθρωπο. Ὦ!  πόσοι ἄνθρωποι ξαγρυπνοῦν ἀπόψε ...
·       Κι ἀνάμεσά τους - πῶς νὰ τοὺς ξεχάσω ; - κάποιοι ποὺ τοὺς κρατᾶ ξύπνιους ὄχι τὸ ἔγκλημα, ἡ ἀνηθικότητα ἤ ἔστω τὸ καθῆκον, παρὰ μόνο τὸ χρέος τῆς ἀγάπης, τῆς ἀγάπης στὸν Θεὸ καὶ τὸν ἄνθρωπο. Μοναχοὶ στὰ κελλιά τους κι ἀσκητὲς σὲ ἀπόμακρα σπήλαια, ἱερεῖς ποὺ ζοῦν μέσα στὸν κόσμο καὶ εὐλαβεῖς ψυχὲς ποὺ ἀγωνιοῦν, πονοῦν, συμπάσχουν, μέσα στὴν ἠρεμία καὶ τὴν γαλήνη τῆς νύχτας ἀνοίγουν διαύλους ἐπικοινωνίας μὲ τὸν οὐρανὸ καὶ εὔχονται, μὲ θέρμη καὶ δύναμη, γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ κόσμου. Πόσοι ἄνθρωποι ξαγρυπνοῦν ἀπόψε μαζί μου !
·       Κύριε τοῦ ἐλέους, στήριζε, προστάτευε κι ἐνίσχυε ὅσους τὴν ὥρα αὐτὴ μὲ εὐσυνειδησία ἐκτελοῦν τὸ καθῆκον τους.
·       Εὐλόγησε ὅσους πονοῦν, ὑποφέρουν, ὅσους μέσ’ στὸ σκοτάδι τῆς νύχτας κάνουν μαῦρες σκέψεις ἀπελπισίας.
·       Μακροθύμησε γιὰ ὅσους δὲν Σὲ γνώρισαν καὶ ψάχνουν στὰ λασπόνερα τῆς ἁμαρτίας ἤ στὴν κόλαση τῶν ποικίλων ἐξαρτησιογόνων οὐσιῶν λίγα γραμμάρια εὐτυχίας.
·       Συγχώρεσε ὅλους αὐτοὺς ποὺ σχεδιάζουν τὸ κακὸ κι ἐκτελοῦν τὰ ἄνομα ἔργα τους.
·       Μὴ παραβλέψεις, Χριστέ μου, τὶς προσευχὲς τῶν πιστῶν Σου δούλων...
Γιὰ ὅλους αὐτοὺς ποὺ γιὰ τόσους καὶ τόσο διαφορετικοὺς λόγους ἀπόψε ξαγρυπνοῦν, ψελλίζω ταπεινὰ ἕνα «Μνήσθητι, Κύριε...».

Τρίτη, 30 Μαΐου 2017

Ἁγιογραφικὰ Ἀναγνώσματα Ἰουνίου

ΙΟΥΝΙΟΣ

1.Ἑβρ. Β΄(2) 14-16
2. Ἑβραίους Β΄ 17-18
3. Ἑβρ. Γ΄ (3) 1-4
4. Ἑβραίους Γ΄ 5-6
5. Ἑβραίους Γ΄ 7-11
6. Ἑβραίους Γ΄ 12-13
7. Ἑβραίους Γ΄ 14-15
8. Ἑβραίους Γ΄ 16-19
9. Ἑβρ. Δ΄(4) 1-2
10.Ἑβραίους Δ΄ 3-7
11.Ἑβραίους Δ΄ 8-11
12.Ἑβρ. Δ΄ 12-13
13. Ἑβρ. Δ΄14-16
14. Ἑβρ. Ε΄(5) 1-4
15. Ἑβραίους Ε΄ 5-7
16. Ἑβραίους Ε΄  8-9
17. Ἑβραίους Ε΄  10-12
18. Ἑβραίους Ε΄  13-14
19. Ἑβρ. ΣΤ΄(6)  1-3
20. Ἑβραίους ΣΤ΄ 4-6
21. Ἑβραίους ΣΤ΄ 7-8
22. Ἑβραίους ΣΤ΄ 9-10
23.Ἑβραίους ΣΤ΄ 11-12
24.Ἑβραίους ΣΤ΄ 13-15
25.Ἑβραίους ΣΤ΄ 16-18
26.Ἑβραίους ΣΤ΄ 19-20
27. Ἑβραίους Ζ΄(7) 1-3
28. Ἑβραίους Ζ΄ 4-6
29. Ἑβραίους Ζ΄ 7-10

30. Ἑβραίους Ζ΄ 11-13

Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

Ἐκδηλώσεις μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως 103 ἐτῶν ἀπό τόν Αὐτονομιακό Ἀγῶνα (17.2.1914) τῆς Βορείου Ἠπείρου καί τήν ὑπογραφὴ τοῦ «Πρωτοκόλλου τῆς Κερκύρας» (17.5.1914)
Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 14ῃ Μαΐου 2017

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

            Μ τὴν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως ἑκατὸν τριῶν (103) ἐτῶν π τὸν Αὐτονομιακὸ Ἀγῶνα (17.2.1914) τῆς Βορείου πείρου καὶ τὴν πογραφὴ τοῦ «Πρωτοκόλλου τῆς Κερκύρας» (17.5.1914), πραγματοποιήθηκαν στὸ ἡρωϊκὸ Δελβινάκι, τὴν Κυριακή, 14 Μαΐου 2017, οἱ προγραμματισμένες π τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη ἐκδηλώσεις :
            Μὲ τὴν συμμετοχὴ πλήθους κόσμου, Ἑλλαδιτῶν καὶ Βορειοηπειρωτῶν, τὸ πρωΐ τελέσθηκε ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία καὶ μνημόσυνο γιὰ τοὺς πρωτεργάτες καὶ τοὺς ἡρωϊκῶς πεσόντες κατὰ τὸν ἀγῶνα ἐκεῖνο, ἐνῷ στὸ «κοινωνικό» ἔγινε ποικοδομητικὸ κήρυγμα, σχετικὸ μὲ τὴν εὐαγγελικὴ περικοπή. Στὴν συνέχεια, ἐψάλη πιμνημόσυνη δέηση π τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως κυροῦ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ἀμέσως δὲ μετά, Ἱεράρχης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ἐξεφώνησε πίκαιρη ὁμιλία γιὰ τὴν πορεία τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ. Μετὰ τὸ πέρας τῆς ὁμιλίας, ἀκολούθησε καθιερωμένη εἰρηνικὴ πορεία μέχρι τὸ Ἡρῷον τῆς κωμοπόλεως, που ἐψάλῃ πιμνημόσυνη Δέηση πὲρ τῶν ἐν πολέμοις πεσόντων (γενικῶς) καὶ ἐγκρίθηκε διὰ βοῆς τὸ ἀκόλουθο
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
«1) Διαπιστώνουμε, ὅτι τὰ δυτικὰ κυρίως  Βαλκάνια ξαναγίνονται πυριτιδαποθήκη, ἰδιαίτερα ἐπικίνδυνη.
2) Βλέπουμε μὲ κάποια ἀγωνία, ὅτι ἡ Ἀλβανία ἔχει ἁπλώσει τὸ μακρύ της χέρι στὰ γειτονικά της Σκόπια, καλλιεργῶντας τὴν ἰδέα τῆς «Μεγάλης Ἀλβανίας», ποὺ θὰ φθάνῃ μέχρι τὴν Ἄρτα καὶ τὴν Πρέβεζα.
3) Ζητοῦμεπτὴν ἀλβανικὴ Κυβέρνηση νὰ σταματήσῃ τὶς καταπατήσεις τῶν κτημάτων τῶν Ἑλλήνων κατοίκων τῆς Χειμάρρας, χρησιμοποιῶντας ψευδεπίγραφα σουλτανικὰ «φιρμάνια».
4) Ἀπαιτοῦμε νὰ ἀποσυρθῇ ἀμέσως ὁ ἐκλογικὸς ἀλβανικὸς νόμος, ποὺ προβλέπει ὅτι χάνουν τὸ ἐκλογικό τους δικαίωμα ὅσοι μένουν μονίμως στὸ ἐξωτερικό. Ὁ ἐξωφρενικὸς αὐτὸς νόμος εἶναι φανερὸ ὅτι ἀποβλέπει στὸνποκλεισμὸ τῶν Βορ/τῶνπτὴν ἐκλογικὴ διαδικασία, ὥστε νὰ φανῇ αἰσθητὰ μειωμένος ὁ ἀριθμὸς τῶν Ἑλλήνων τῆς Βορείουπείρου.
5) Κάνουμε ἔκκληση στοὺς ἀδελφοὺς Βορειοηπειρῶτες, σὲ ὅσους διαμένουν στὴν Ἑλλάδα, νὰ ἀσκήσουν πωσδήποτε τὸ ἐκλογικό τους δικαίωμα τὸν ἐρχόμενο Ἰούνιο στὴν ἰδιαίτερη πατρίδα τους. Ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία νὰ πράξῃ τὸ πᾶν γιὰ τὴν μετάβαση καὶπιστροφὴ τῶν Βορειοηπειρωτῶν. Οἱ ἐξελίξεις τρέχουν καὶ δὲν μᾶς περιμένουν.
6) Διαμαρτυρόμαστε ἐντόνως γιὰ τὴν παραβίαση, ἀπτὴν Τουρκία, τῶν θαλασσίων συνόρων τῆς Χώρας μας, καθὼς καὶ τοῦ ἐναερίου ἑλληνικοῦ χώρου, καὶ τὴν καλοῦμε νὰ σταματήσῃ τὰπικίνδυνα αὐτὰ παιχνίδια γιὰ τὴν εἰρήνη τῆς περιοχῆς μας καὶ γενικώτεραΤέλος,
7) Ξεπερνῶντας τὴνναποτελεσματικὴ μέχρι τώρα μέθοδο τῆς Αὐτονομίας συντασσόμαστε πλέον μὲ τὴν Ἕνωση τῆς Βορείουπείρου μὲ τὴν Ἑλλάδα».  


(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως).