Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2020

Ὁ Σταυρός, "ὁ φύλαξ πάσης τῆς οἰκουμένης", ἄς γίνει προσωπικὸ φυλακτό σου καὶ ὅπλο σου.


 

 Σταυρός, ὁ φύλαξ πάσης τῆς οἰκουμένης ·

Σταυρός, ἡ ὡραιότης τῆς Ἐκκλησίας ·

Σταυρός, Βασιλέων τὸ κραταίωμα ·

Σταυρός, πιστῶν τὸ στήριγμα ·

Σταυρός, Ἀγγέλων ἡ δόξα, 

καὶ τῶν δαιμόνων τὸ τραῦμα.

(Ἐξαποστειλάριον)


 Βλέποντας, ἀκούγοντας καὶ διαβάζοντας τὶς ὁδηγίες,

δημιούργησε τὸ προσωπικὸ σου πλεκτὸ σταυρουδάκι, 

ἀλλὰ καὶ δώρησε στὰ ἀγαπητά σου πρόσωπα

ἕνα ἐφόδιο ζωῆς.