Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2012

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ


ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ  ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ  ΤΟ  ΜΥΣΤΗΡΙΟ  ΤΗΣ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΕΩΣ  ΤΟΥ  ΣΩΤΗΡΟΣ
(ἀπὸ τὸ κατὰ Ἰωάννην  καὶ τὸ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιον)

« Λόγος σάρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν »   (Ἰωάνν. Α΄, 14)


ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΚΑΤΑ  ΜΑΡΚΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ι΄(10)

1.Στίχοι 1-5
2. Στίχ. 6-9
3.  Στ.10-12
4. Στ.13-14
5.Στίχοι 15-16
6. Στίχ. 17-20    
7. Στ.21-22
8. Στίχ. 23
9. Στίχ.24-27
10. Στ.28-31
11.Στ.32-34
12. Στ.35-37
13. Στίχ.38-41
14. Στ. 42-43
15.Στ.44-45ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ   ΤΟ  ΜΥΣΤΗΡΙΟ  ΤΗΣ  ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΕΩΣ  ΤΟΥ  ΣΩΤΗΡΟΣ
ἀπὸ τὸ  ΚΑΤΑ  ΙΩΑΝΝΗΝ  καὶ ΚΑΤΑ  ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

ΚΑΤΑ  ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α΄ (1).
          Ὁ  προαιώνιος Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ Δημιουργὸς τοῦ κόσμου, τὸ φῶς καὶ ἡ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων (Στίχ.1-10). Ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ (Στίχ. 11-18)
16.Στίχοι 1-3
17. Στίχ. 4-5
18.  Στ. 6-7
19. Στ. 8-10
20.Στίχ. 11-13
21. Στίχ. 14    
22. Στίχ. 15
23. Στ.16-17
24. Στίχ. 18         
ΚΑΤΑ  ΜΑΤΘΑΙΟΝ   ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ   ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α΄ (1).
Ἡ ὑπερφυσικὴ γέννηση τοῦ Κυρίου (Στίχ. 18-25).
25. Στ. 18-21
26. Στίχ. 22-25   ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β΄ (2)
            Ἡ προσκύνηση τῶν Μάγων (Στίχ. 1-12). Ἡ φυγὴ στὴν Αἴγυπτο (Στίχ. 13-15)
27. Στ. 1-2
28. Στίχ.  3-6   
29. Στ. 7-9   
30. Στ.10-12  
31. Στ. 13-15   
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

συνέχεια   ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  Β΄ (2).
          Ἡ σφαγὴ τῶν νηπίων (Στίχ. 16-18). Ὁ Ἰωσὴφ, ἡ Μαρία καὶ ὁ Ἰησοῦς ἐγκαθίστανται στὴν Ναζαρέτ (Στίχ. 19-23)

1. Στίχ. 16-18
2. Στίχ.19-21
3. Στίχ. 22-23

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ΄ (3)
          Ὁ Πρόδρομος Ἰωάννης στὴν ἔρημο (στίχ. 1-12).  Ἡ Βάπτιση τοῦ Ἰησοῦ στὸν Ἰορδάνη (στίχ. 13-17)

4.Στίχοι 1-3
5. Στίχ. 4-6
6. Στίχ. 7-8
7.Στίχ. 9-10
8.Στίχ. 11-12
9.Στίχ.13-15
10. Στίχ. 16-17


συνέχεια  ἀπὸ τὸ ΚΑΤΑ  ΜΑΡΚΟΝ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ,  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ι΄ (10)
           
11. Στ. 46-48
12. Στίχ. 49-52  
13.ΙΑ΄(11) 1-7  
14. Στ. 8-10  
15. Στίχο 11   
16. Στίχ. 12-14
17. Στίχ. 15-17
18.Στ.18-19
19. Στ. 20-22
20. Στίχοι  23   
21. Στίχ. 24  
22.Στ.25-26  
23. Στ. 27-33   
24. ΙΒ΄(12) 1-3
25. Στίχ. 4-8   
26. Στ. 9-12   
27. Στ. 13-17  
28. Στίχ. 18-23
29. Στίχ. 24-27
30.Στ.28-30
31. Στ. 31-34
«Τὰ Χριστούγεννα… δός μου δῶρο τὶς ἁμαρτίες σου...»

«Νύχτα Χριστουγέννων καὶ στὴν Βηθλεέμ  ὁ γιος καί συνάμα σοφός σκητής Ἱερώνυμος, προσεύχεται πό ρα γονατιστός μέσα στό γιο Σπήλαιο. κείνη τήν νύχτα εχε φήσει τό σκητήριο του, πού ταν δυό βήματα πό τό γιο Σπήλαιο· ατή παγωμένη σπηλιά εχε, πρίν περίπου 400 χρόνια, φιλοξενήσει τό νεογέννητο Χριστό μας.
γιος ερώνυμος εχε ποφασίσει κείνη τή νύχτα νά τήν περάσει μέ προσευχή ξάγρυπνος μπροστά στήν γία Φάτνη.
καρδιά του χτυποσε δυνατά, πότε ξάφνου... μέσα στή σιγαλιά τς σπηλις... κούστηκε μιά γλυκύτατη καί ερηνική φωνή:
ερώνυμε τί δρο θά μο κάνεις πόψε πού γιορτάζω ; » ταν φωνή τοῦ θείου Βρέφους, τοῦ Χριστο μας.
-Ὅλα σα εχα Σο τά δωσα, Κύριε. Τή ζωή μου, Σο τήν φιέρωσα· γινα μοναχός καί κατόπιν μέ ξίωσε χάρις Σου νά γίνω καί ερέας Σου. Τήν περιουσία μου, τήν βαλα στά χέρια τν φτωχν γιατί πίστεψα στά λόγια Σου πού μς επες, τι στό πρόσωπο τν φτωχν πρέπει νά βλέπουμε σένα. Τήν μόρφωσή μου καί τίς σπουδές μου πάλι τίς δωσα σ' σένα καί τά χρησιμοποίησα γιά νά δοξαστε τό πανάγιο νομά Σου νάμεσα στούς νθρώπους. Τό σμα μου πάλι Σο τό φιέρωσα καί προσπαθ νά τό ξαγνίσω μέ τήν σκητική ζωή. Τήν ψυχή μου, τήν καρδιά μου , τό νο μου καί κενα τά πόθεσα στά πόδια Σου καί προσπαθ νά τά καθαρίσω μέ τήν ταπείνωση καί τήν σταμάτητη προσευχή. Δέν χω κάτι λλο.
- «Κι μως χεις κάτι κόμη πού θέλω νά μο δώσεις· ατό θά μέ εχαριστήσει πιό πολύ πό λα τά λλα».
-«Ποιό εναι ατό; Τί εναι ατό πού θέλεις νά σο δώσω Κύριε»; ρώτησε μέ γωνία ερώνυμος.
ερώνυμε, θέλω, πόψε, στά γενέθλιά μου, νά Μο δώσεις σάν δρο τίς μαρτίες σου...γιά νά τίς συγχωρήσω»...