Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2014

Ἁγιογραφικὰ ρητὰ τοῦ μηνὸς Φεβρουαρίου

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
1.Λουκᾶ ΚΓ΄(23)10-12
2. Λουκᾶ ΚΓ΄ 13-16
3. Λουκᾶ ΚΓ΄ 17-21
4. Λουκᾶ ΚΓ΄ 22-25
5. Λουκᾶ ΚΓ΄ 26-27
6. Λουκᾶ ΚΓ΄ 28-31
7. Λουκᾶ ΚΓ΄ 32-33
8. Λουκᾶ ΚΓ΄ 34-38
9. Λουκᾶ ΚΓ΄ 39-43
10.Λουκᾶ ΚΓ΄ 44-46
11.Λουκᾶ ΚΓ΄ 47-49
                        12.Λουκᾶ ΚΓ΄ 50-54
                        13.Λουκᾶ ΚΓ΄ 55-56
                        14.Λουκᾶ ΚΔ΄(24)1-3
                        15. Λουκᾶ ΚΔ΄ 4-9
                        16. Λουκᾶ ΚΔ΄ 10-12
                        17. Λουκᾶ ΚΔ΄ 13-16
                        18. Λουκᾶ ΚΔ΄ 17-21
                        19. Λουκᾶ ΚΔ΄ 22-27
                        20. Λουκᾶ ΚΔ΄ 28-29
                        21. Λουκᾶ ΚΔ΄ 30-32
                        22. Λουκᾶ ΚΔ΄ 33-35
                        23. Λουκᾶ ΚΔ΄ 36-40
                        24. Λουκᾶ ΚΔ΄ 41-44
                        25. Λουκᾶ ΚΔ΄ 45-49
                        26. Λουκᾶ  ΚΔ΄ 50-51
                        27. Λουκᾶ ΚΔ΄  52
                        28. Λουκᾶ ΚΔ΄  53