Πέμπτη, 1 Μαΐου 2014

Ἁγιογραφικὰ Ἀναγνώσματα Μαΐου

ΜΑΪΟΣ

1.Ἰωάνν. Δ΄(4) 35-38
2. Ἰωάνν. Δ΄ 39-42
3. Ἰωάνν. Δ΄43-45
4. Ἰωάνν. Δ΄ 46-54
5. Ἰωάνν. Ε΄ (5) 1-4
6. Ἰωάνν. Ε΄ 5-9
7. Ἰωάνν. Ε΄ 10-16
8. Ἰωάνν. Ε΄ 17-20
9. Ἰωάνν. Ε΄ 21-23
10. Ἰωάνν. Ε΄24-25
11. Ἰωάνν. Ε΄26-30
12. Ἰωάνν. Ε΄31-34
13. Ἰωάνν. Ε΄35-37
14. Ἰωάνν. Ε΄ 38-40
15. Ἰωάνν. Ε΄ 41-43
16. Ἰωάνν. Ε΄ 44-47
17. Ἰωάνν. ΣΤ΄(6) 1-7
18. Ἰωάνν. ΣΤ΄ 8-13
19. Ἰωάνν. ΣΤ΄ 14-15
20. Ἰωάνν. ΣΤ΄ 16-21
21. Ἰωάνν. ΣΤ΄22-26
22. Ἰωάνν. ΣΤ΄ 27-29
23. Ἰωάνν. ΣΤ΄ 30-33
24. Ἰωάνν. ΣΤ΄ 34-36
25. Ἰωάνν. ΣΤ΄ 37-40
26. Ἰωάνν. ΣΤ΄ 41-44
27. Ἰωάνν. ΣΤ΄ 45-47
28. Ἰωάνν. ΣΤ΄ 48-51
29. Ἰωάνν. ΣΤ΄ 52-55
30. Ἰωάνν. ΣΤ΄ 56-57

31. Ἰωάνν. ΣΤ΄ 58-59