Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2014

Ἁγιογραφικὰ Ἀναγνώσματα Αὐγούστου

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

1. Ἰωάνν. ΙΒ΄(12)37-41
2.  Ἰωάν. ΙΒ΄ 42-43
3. Ἰωάν. ΙΒ΄ 44-46
4.  Ἰωάν. ΙΒ΄ 47-50
5. Ἰωάν. ΙΓ΄(13)1-5
6. Ἰωάν. ΙΓ΄ 6-11
7. Ἰωάν. ΙΓ΄ 12-16
8. Ἰωάν. ΙΓ΄  17-20
9. Ἰωάν. ΙΓ΄ 21-27
10. Ἰωάν. ΙΓ΄ 28-30
11. Ἰωάν. ΙΓ΄  31-35
12. Ἰωάν. ΙΓ΄ 36-38
13. Ἰωάν. ΙΔ΄(14)1-4
14. Ἰωάν. ΙΔ΄ 5-7
15. Ἰωάν. ΙΔ΄ 8-11
16. Ἰωάν. ΙΔ΄  12-14
17. Ἰωάν. ΙΔ΄  15-18
18. Ἰωάν. ΙΔ΄ 19-21
19. Ἰωάν. ΙΔ΄ 22-24
20. Ἰωάν. ΙΔ΄ 25-27
21. Ἰωάν. ΙΔ΄ 28-31
22. Ἰωάν. ΙΕ΄(15) 1-4
23. Ἰωάν. ΙΕ΄ 5-7
24. Ἰωάν. ΙΕ΄ 8-11
25. Ἰωάν. ΙΕ΄ 12-14
26. Ἰωάν. ΙΕ΄ 15-17
27.  Ἰωάν. ΙΕ΄ 18- 21
28.  Ἰωάν. ΙΕ΄ 22-27
29. Ἰωάν. ΙΣΤ΄(16)1-3
30. Ἰωάν. ΙΣΤ΄ 4-11

31. Ἰωάν. ΙΣΤ΄ 12-15