Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014

Ἁγιογραφικά Ἀναγνώσματα Ὀκτωβρίου 2014

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

1.Ἰωάνν. Κ΄(20)1-10
2.  Ἰωάν. Κ΄ 11-18
3. Ἰωάν. Κ΄ 19-23
4.  Ἰωάν. Κ΄ 24-28
5. Ἰωάν. Κ΄ 29
6. Ἰωάν. Κ΄  30-31
7. Ἰωάν. ΚΑ΄(21) 1-6
8. Ἰωάν. ΚΑ΄  7-11
9. Ἰωάν. ΚΑ΄ 12-14
10. Ἰωάν. ΚΑ΄ 15-19
11. Ἰωάν. ΚΑ΄ 20-25
12. Πράξ. Α΄ (1) 1-5
13. Πράξ. Α΄ 6-8
14 Πράξ. Α΄ 9-12
15.Πράξ. Α΄ 13-14
16. Πράξ. Α΄ 15-26
17. Πράξ. Β΄(2) 1-4
18. Πράξ. Β΄ 5-12
19. Πράξ. Β΄ 13-21
20. Πράξ. Β΄ 22-28
21. Πράξ. Β΄ 29-32
22. Πράξ.  Β΄ 33-36
23. Πράξ. Β΄ 37-39
24. Πράξ. Β΄ 40-42
25. Πράξ. Β΄ 43-47
26. Πράξ.  Γ΄(3) 1-8
27. Πράξ. Γ΄ 9-15
28. Πράξ. Γ΄ 16-21
29. Πράξ. Γ΄ 22-26
30. Πράξ. Δ΄(4) 1-4

31. Πράξ. Δ΄ 5-12