Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2015

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

1. Πράξ. ΙΓ΄(13)1-4
2. Πράξ. ΙΓ΄ 5-12
3. Πράξ. ΙΓ΄13-19
4. Πράξ. ΙΓ΄ 20-25
5. Πράξ. ΙΓ΄ 26-30
6. Πράξ. ΙΓ΄ 31-37
7. Πράξ. ΙΓ΄ 38-43
8.  Πράξ. ΙΓ΄ 44-49
9. Πράξ.  ΙΓ΄50-52
10. Πράξ. ΙΔ΄ (14)1-3
11. Πράξ. ΙΔ΄ 4-7
12. Πράξ. ΙΔ΄ 8-13
13. Πράξ. ΙΔ΄ 14-18
14 Πράξ. ΙΔ΄ 19-20
15.Πράξ. ΙΔ΄  21-22
16. Πράξ. ΙΔ΄ 23-28
17. Πράξ.  ΙΕ΄(15)1-6
18. Πράξ. ΙΕ΄ 7-12
19. Πράξ. ΙΕ΄ 13-19
20. Πράξ. ΙΕ΄ 20-21
21. Πράξ. ΙΕ΄ 22-30
22.  Πράξ. ΙΕ΄ 31-35
23. Πράξ. ΙΕ΄ 36-41
24. Πράξ. ΙΣΤ΄(16)1-3
25. Πράξ. ΙΣΤ΄ 4-7
26. Πράξ. ΙΣΤ΄ 8-10
27. Πράξ. ΙΣΤ΄ 11-15
28. Πράξ. ΙΣΤ΄ 16-18