Κυριακή, 1 Μαρτίου 2015

Ἁγιογραφικὰ Ἀναγνώσματα Μαρτίου

ΜΑΡΤΙΟΣ

1. Πράξ. ΙΣΤ΄(16)19-24
2. Πράξ. ΙΣΤ΄ 25-26
3. Πράξ. ΙΣΤ΄ 27-34
4. Πράξ. ΙΣΤ΄35-40
5. Πράξ. ΙΖ΄(17) 1-4
6. Πράξ. ΙΖ΄ 5-9
7. Πράξ. ΙΖ΄ 10-15
8.  Πράξ. ΙΖ΄ 16-18
9. Πράξ.  ΙΖ΄ 19-21
10. Πράξ. ΙΖ΄ 22-28
11. Πράξ. ΙΖ΄ 29-34
12. Πράξ. ΙΗ΄(18) 1-4
13. Πράξ. ΙΗ΄ 5-8
14 Πράξ. ΙΗ΄  9-11
15.Πράξ. ΙΗ΄ 12-17
16. Πράξ. ΙΗ΄ 18-23
17. Πράξ.  ΙΗ΄ 24-28
18. Πράξ. ΙΘ΄(19)1-7
19. Πράξ. ΙΘ΄ 8-12
20. Πράξ. ΙΘ΄ 13-16
21. Πράξ. ΙΘ΄ 17-20
22.  Πράξ. ΙΘ΄  21-27
23. Πράξ. ΙΘ΄ 28-34
24. Πράξ. ΙΘ΄ 35-41
25. Πράξ. Κ΄(20) 1-6
26. Πράξ. Κ΄ 7-12
27. Πράξ. Κ΄  13-16
28. Πράξ.  Κ΄ 17-21
29. Πράξ. Κ΄ 22-27
30. Πράξ. Κ΄28-32

31. Πράξ. Κ΄ 33-38