Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017

Ἁγιογραφικὰ Ἀναγνώσματα ΜαρτίουΜΑΡΤΙΟΣ

1. Β΄ Τιμόθ. Α΄ (1) 14
2. Β΄ Τιμόθ. Α΄ 15-18
3. Β΄ Τιμόθ. Β΄(2) 1-2
4. Β΄ Τιμόθ. Β΄ 3-7
5. Β΄ Τιμόθ. Β΄ 8-10
6. Β΄Τιμόθ. Β΄11-13
7. Β΄ Τιμόθ. Β΄ 14-15
8. Β΄ Τιμόθ. Β΄ 16-18
9. Β΄ Τιμόθ. Β΄ 19-21
10.Β΄ Τιμόθ. Β΄ 22
11.Β΄ Τιμόθ. Β΄ 23-26
12.Β΄ Τιμόθ. Γ΄(3) 1-2
13. Β΄ Τιμόθ. Γ΄ 3-5
14. Β΄ Τιμόθ. Γ΄ 6-9
15. Β΄ Τιμόθ. Γ΄10-11
16. Β΄Τιμόθ. Γ΄ 12
17.  Β΄ Τιμόθ. Γ΄13-15
18. Β΄ Τιμόθ. Γ΄ 16-17
19. Β΄ Τιμόθ. Δ΄(4)1-2
20. Β΄ Τιμόθ. Δ΄ 3-4
21. Β΄ Τιμόθ. Δ΄ 5-6
22. Β΄ Τιμόθ. Δ΄ 7-8
23. Β΄ Τιμόθ. Δ΄9-10
24. Β΄ Τιμόθ. Δ΄11-13
25. Β΄Τιμόθ. Δ΄ 14-16
26. Β΄ Τιμόθ. Δ΄17-18
27. Β΄ Τιμόθ. Δ΄ 19-22
28. Τίτου Α΄ (1) 1-4
29. Τίτου Α΄ 5-7
30. Τίτου Α΄ 8-9
31. Τίτου Α΄  10-11