Σάββατο, 1 Ιουλίου 2017

Ἁγιογραφικά Ἀναγνώσματα Ἰουλίου

ΙΟΥΛΙΟΣ

1.Ἑβρ. Ζ΄ (7) 14-17
2. Ἑβραίους Ζ΄ 18-22
3. Ἑβραίους Ζ΄ 23-25
4. Ἑβραίους Ζ΄ 26-28
5. Ἑβραίους Η΄(8)1-2
6. Ἑβραίους Η΄ 3-6
7. Ἑβραίους Η΄ 7-10
8. Ἑβραίους Η΄11-13
9. Ἑβραίους Θ΄(9)1-8
10.Ἑβραίους Θ΄ 9-10
11.Ἑβραίους Θ΄11-12
12.Ἑβραίους Θ΄13-14
13.Ἑβραίους Θ΄15-17
14.Ἑβραίους Θ΄18-22
15.Ἑβραίους Θ΄23-25
16. Ἑβραίους Θ΄ 26-28
17.Ἑβρ. Ι΄ (10) 1-4
18. Ἑβραίους Ι΄  5-10
19. Ἑβραίους Ι΄  11-14
20. Ἑβραίους Ι΄ 15-18
21. Ἑβραίους Ι΄ 19-23
22. Ἑβραίους Ι΄ 24-25
23.Ἑβραίους Ι΄ 26-28
24.Ἑβραίους Ι΄ 29-31
25.Ἑβραίους Ι΄ 32-34
26.Ἑβραίους Ι΄ 35
27. Ἑβραίους Ι΄) 36
28. Ἑβραίους Ι΄ 37-39
29. Ἑβρ. ΙΑ΄ (11) 1-2
30. Ἑβραίους ΙΑ΄  3
31. Ἑβραίους ΙΑ΄  4