Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2017

Ἁγιογραφικά Ἀναγνώσματα Σεπτεμβρίου

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

1.Ἑβρ. ΙΓ΄(13)  7
2. Ἑβραίους ΙΓ΄ 8
3. Ἑβραίους ΙΓ΄ 9
4. Ἑβραίους  ΙΓ΄ 10-12
5. Ἑβραίους ΙΓ΄  13-14
6. Ἑβραίους ΙΓ΄ 15-16
7. Ἑβραίους ΙΓ΄ 17
8. Ἑβραίους ΙΓ΄ 18-19
9.  Ἑβραίους ΙΓ΄20-21
10.Ἑβραίους ΙΓ΄ 22-24
11.Ἑβραίους ΙΓ΄ 25
12.Ἰακώβου Α΄(1) 1-3
13. Ἰακώβου Α΄   4
14. Ἰακώβου Α ΄ 5
15. Ἰακώβου Α΄ 6-7
16. Ἰακώβου Α΄  8
17. Ἰακώβου Α΄ 9-11
18. Ἰακώβου Α΄  12
19. Ἰακώβου Α΄ 13-15
20. Ἰακώβου Α΄ 16-18
21. Ἰακώβου Α΄19-20
22. Ἰακώβου Α΄  21
23. Ἰακώβου Α΄ 22-24
24. Ἰακώβου Α΄  25
25. Ἰακώβου Α΄ 26
26. Ἰακώβου Α΄ 27
27. Ἰακώβου Β΄(2)  1
28. Ἰακώβου Β΄ 2-4
29. Ἰακώβου Β΄ 5-7

30. Ἰακώβου Β΄8-10