Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2018

Ἁγιογραφικἀ Άναγώσματα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

1. Α΄Πέτρ.Ε΄(5)13-14
2. Β΄ Πέτρ. Α΄(1) 1-2
3. Β΄ Πέτρου Α΄ 16
4. Β΄ Πέτρου Α΄ 1-2
5. Β΄ Πέτρου Α΄ 3-4
6. Β΄ Πέτρου Α΄ 5
7. Β΄ Πέτρου Α΄ 6
8. Β΄ Πέτρου Α΄ 7
9. Β΄ Πέτρου Α΄ 8-9
10.Β΄ Πέτρ. Α΄10-11
11. Β΄ Πέτρ. Α΄ 12-15
12 Β΄ Πέτρ. Α΄ 16-17
13. Β΄ Πέτρ. Α΄ 18-19
14.Β΄Πέτρ. Α΄20-21
15. Β΄ Πέτρου Β΄(2) 1
16. Β΄ Πέτρ. Β΄ 2-3
17. Α΄ Τιμόθ. ΣΤ΄ 9  
18. Α΄ Τιμόθ. ΣΤ΄ 10
19. Α΄ Τιμόθ. ΣΤ΄ 11
20. Α΄ Τιμόθ. ΣΤ΄ 12
21. Α΄Τιμόθ. ΣΤ΄13-16
22. Α΄Τιμόθ. ΣΤ΄17-19
23. Α΄Τιμόθ. ΣΤ΄20-21
24. Β΄ Τιμόθ. Α΄(1)1-2
25. Β΄ Τιμόθ. Α΄ 3-5
26. Β΄ Τιμόθ. Α΄ 6-7
27. Β΄ Τιμόθ. Α΄ 8-11

28. Β΄ Τιμόθ. Α΄ 12-13