Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018

Ἁγιογραφικά ἀναγνώσματα Μαρτίου


ΜΑΡΤΙΟΣ

1. Β΄Πέτρ. Γ΄(3)14-16
2. Β΄ Πέτρ. Γ΄ 17-18
3. Α΄ Ἰωάνν.Α΄(1)1-4
4. Α΄ Ἰωάννου Α΄ 5
5. Α΄ Ἰωάνν. Α΄ 6-7
6. Α΄ Ἰωάνν. Α΄ 8-10
7. Α΄ Ἰωάνν. Β΄(2)1-2
8. Α΄ Ἰωάνν. Β΄ 3-4
9. Α΄ Ἰωάνν. Β΄ 5-6
10. Α΄ Ἰωάνν. Β΄ 7-8
11.Α΄ Ἰωάνν. Β΄ 9-11
12.Α΄ Ἰωάνν. Β΄12-13
13. Α΄ Ἰωάνν. Β΄ 14
14. Α΄ Ἰωάνν. Β΄ 15
15.Α΄ Ἰωάνν. Β΄ 16
16. Α΄ Ἰωάνν. Β΄ 17
17. Α΄ Ἰωάνν. Β΄  18-19
18. Α΄ Ἰωάνν. Β΄  20-21
19. Α΄ Ἰωάνν. Β΄ 22-23
20. Α΄ Ἰωάνν. Β΄  24-25
21. Α΄ Ἰωάνν. Β΄  26-27
22.  Α΄ Ἰωάνν. Β΄ 28-29
23. Α΄ Ἰωάνν. Γ΄(3) 1
24. Α΄ Ἰωάνν. Γ΄ 2-3
25. Α΄ Ἰωάνν. Γ΄ 4-5
26. Α΄ Ἰωάνν. Γ΄ 6
27. Α΄ Ἰωάνν. Γ΄  7-8
28.  Α΄ Ἰωάνν. Γ΄ 9-10
29. Α΄ Ἰωάνν. Γ΄ 11-12
30.  Α΄ Ἰωάνν. Γ΄ 13-15
31.  Α΄ Ἰωάνν. Γ΄ 16-17