Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018

Προσευχητικὲς νύξεις

ΑΣ

ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΜΕ


γιὰ τήν ἀποκοπὴ τῶν παθῶν 
 
διὰ τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων .

  • Σὲ παρακαλοῦμε, πολυεύσπλαγχνε καὶ πανάγαθε Κύριε, νὰ μᾶς ἐλευθερώσεις διὰ τῶν Μυστηρίων Σου ἀπὸ τὰ ποικίλα πάθη ποὺ μᾶς βασανίζουν καὶ διώχνουν τὴν χάρη Σου καὶ τὴν εὐλογία Σου ἀπὸ τὴν ζωή μας.
  • Βοήθα μας νὰ ἀποφεύγουμε τὴν φιλαυτία, τὸν ἐγωϊσμὸ καὶ τὴν ὑπερηφάνεια, ποὺ μαζὶ μὲ τὴν κενοδοξία καὶ τὴν ἀνθρωπαρέσκεια ὑψώνονται ὡς τεῖχος ἀδιαπέραστο στὴν ἄμεση ἐπικοινωνία μαζί Σου.
  • Δός μας δυνάμεις νὰ καταπολεμοῦμε τὸν θυμὸ καὶ τὴν ὀργή, πού, ἄν δὲν προσέξουμε, πολλὲς φορὲς ἐξελίσσονται σὲ φθόνο, μῖσος καὶ κατάκριση καὶ φωλιάζοντας μέσα μας, δύσκολα ξερριζώνονται.
  • Ἐνίσχυσέ μας Ἐσύ, ὥστε νὰ κατανικήσουμε τὴν ὀκνηρία καὶ τὴν ἀμέλεια, ποὺ ὁδηγοῦν στὴν ἀνυπακοὴ τοῦ ἁγίου θελήματός Σου καὶ ἀναβάλουν τὴν πνευματική μας πρόοδο.
  • Τέλος, καθάρισε τὶς ψυχές καὶ τὰ σώματά μας ἀπὸ κάθε μολυσμὸ καὶ πονηρία, ἀπὸ τὶς κακὲς ἐπιθυμίες καὶ ἀπὸ κάθε ροπὴ καὶ κλίση πρὸς τὴν ἁμαρτία, ὥστε, γενόμενοι Ναοὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νὰ ὑμνοῦμε Ἐσένα καὶ τώρα καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. αμην.