Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2019

Ἁγιογραφικὴ μελέτη Μηνὸς Φεβρουαρίου
ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

1.Ματθ.ΚΔ΄(24)45-51
2. Ματθ. ΚΕ΄(25) 1-6
3. Ματθ. ΚΕ΄ 7-13
4. Ματθ. ΚΕ΄ 14-19
5. Ματθ. ΚΕ΄ 20-30
6. Ματθ. ΚΕ΄ 31-33
7. Ματθ. ΚΕ΄34-40
8. Ματθ. ΚΕ΄41-46
9.Ματθ. ΚΣΤ΄(26)1-5
10. Ματθ. ΚΣΤ ΄ 6-13
11.Ματθ. ΚΣΤ΄ 14-16
12. Ματθ. ΚΣΤ΄17-19
13. Ματθ. ΚΣΤ΄20-25
14. Ματθ. ΚΣΤ΄26-29
15. Ματθ. ΚΣΤ΄30-32
 16. Ματθ. ΚΣΤ΄ 33-35
17. Ματθ. ΚΣΤ΄ 36-39
18. Ματθ. ΚΣΤ΄ 40-42
19. Ματθ. ΚΣΤ΄ 43-46
20. Ματθ. ΚΣΤ΄ 47-50
21. Ματθ. ΚΣΤ΄ 51-54
22. Ματθ. ΚΣΤ΄ 55-56
23. Ματθ. ΚΣΤ΄ 57-64
24. Ματθ. ΚΣΤ΄ 65-68
25. Ματθ. ΚΣΤ΄ 69-75
26. Ματθ. ΚΖ΄ 1-2
27. Ματθ. ΚΖ΄ 3-5
28. Ματθ. ΚΖ΄ 6-10