Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2019

Προσευχητικὲς νύξειςΑΣ
ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΜΕ

γιά μιά εὐλογημένη χρονιά.

Κύριε, Σὺ ποὺ μᾶς χάρισες τόσα ἔτη ζωῆς μέχρι σήμερα, σὲ παρακαλοῦμε, μὴ λάβεις ὑπόψη σου τὴν ἀδιαφορία καὶ ἀμέλεια ποὺ δείξαμε μέχρι τώρα. Εὐτυχῶς ἡ ἀγαθότητά σου μᾶς παρέχει νέες εὐκαιρίες, ὥστε ἐκεῖνο ποὺ δὲν κάναμε μέχρι σήμερα νὰ τὸ κάνουμε ἀπὸ τώρα καὶ στὸ ἑξῆς.
Σὲ παρακαλοῦμε εὐλόγησε τὶς προσπάθειές μας. Ἐνίσχυσε τὴν ἀδύνατη θέλησή μας. Βοήθησέ μας μὲ ὅσους τρόπους Σὺ γνωρίζεις, ὥστε καὶ κατὰ τὸ ἔτος αὐτὸ καὶ καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ζωῆς μας νὰ ἐξαγοράζομε τὸν καιρὸ καὶ νὰ χρησιμοποιοῦμε τὴν ἐπίγεια ζωὴ μας ὅπως Ἐσὺ θέλεις καὶ παραγγέλλεις.
Ἀξίωσέ μας νὰ παρουσιασθοῦμε μπροστὰ σου κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς Κρίσεως μὲ κέρδη πνευματικά, τὰ ὁποῖα θὰ πετύχουμε μὲ τὴν χάρη σου καὶ τὴν βοήθειά σου στὴν παρούσα ζωή, γιὰ νὰ κληρονομήσουμε τότε, Κύριε, τὰ ἄφθαρτα ἀγαθὰ τῆς αἰωνίου σου βασιλείας.
αμην