Πέμπτη, 4 Απριλίου 2013

Ἁγιογραφικὰ Ἀναγνώσματα Ἀπριλίου - ΜαΐουΚαθημερινὴ μελέτη κάποιων στίχων ἀπὸ τὴν Καινὴ Διαθήκη γιὰ κάθε μέρα τοῦ μῆνα)

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
(ἀπὸ τὸ Κατὰ Λουκᾶν Εὐαγγέλιον)

1.Κεφ.Α΄Στ.38
2. Στ.39-42   
3.Στ.43-45   
4.Στ.46-50  
5.Στίχοι 51-56   
6. Στ. 57-60 
7. Στ. 61-66   
8.Στ.67-71   
9.Στίχ.72-75  
10.Στ.76-80   
11.Κεφ.Γ΄1-6  
12. Στ.7-9 
13. Στ. 10-11   
14.Στ. 12-14   
15.Στ.15-18  
16.Στ.19-20
17. Στ. 21-22
18. Στ. 23-38
19.Κεφ.Δ΄1-4
20.Στ. 5-8
21. Στ. 9-11
22. Στίχος 12
23. Στίχ. 13


Συμμετέχοντας  στὸ ΠΑΘΟΣ
καὶ  στὴν  ΑΝΑΣΤΑΣΗ  τοῦ Κυρίου
(ἀπὸ τὸ Κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιον)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΙΘ΄ (19).
          Μαστίγωση τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἐμπαιγμοί(Στίχοι 1-7). -  Ὁ Πιλᾶτος παραδίδει τὸν Χριστὸ γιὰ νὰ σταυρωθεῖ (Στίχοι 8-16). - Ἡ Σταύρωση καὶ ὁ θάνατος τοῦ Κυρίου (Στίχοι 17-30).  - Ὁ λογχισμὸς τῆς πλευρᾶς. 31-37). -  

24. Στ.1-4.
25.  5-7
26.  8-12   
27.  13-16
28.  17-22
29.   23-30
30. 31-37

ΜΑΪΟΣ

Ἡ ταφή τοῦ Σωτῆρος (Στίχοι 38-42)
1.  38
2.  39-40 
3. 41-42 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Κ΄ (20).
          Οἱ ἐμφανίσεις τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου στὴν Μαγδαληνή, τοὺς δέκα καὶ τοὺς ἔνδεκα μαθητές, ἡ ψηλάφηση τοῦ Θωμᾶ (Στίχοι 1-29)

4. Στίχ1-5 
5. 6-10 
6. 11-14 
7. 15-18 
8. 19-21
9. 22-23
10. 24-25
11. 26-29
12. 30-31.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΚΑ΄ (21).
          Ἐμφάνιση τοῦ Χριστοῦ σὲ ἑπτὰ μαθητὲς στὴν Τιβεριάδα. Ἀποκατάσταση τοῦ Πέτρου στὸ ἀποστολικὸ ἀξίωμα (Στίχοι 1-25)

13. Στίχ1-3    
14. 4-6
15. 7-8
16. 9-11
17. 12-13
18. 14
19. 15-17 
20.18-19
21. 20-22
22. 23   
23.  24-25

Συνέχεια ἀπὸ τὸ κατὰ Λουκᾶν Εὐαγγέλιον
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  Δ΄(4)

24.Στ.14-15    
25. 16-19
26. 20-22
27. 23-24
28. 25-30
29.Στ.31-35
30. 36-39 
31.40-44