Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2014

Ἁγιογραφικὰ Ἀναγνώσματα Ἰουλίου

Ἰούλιος


1. Ἰωάνν. Η΄(8)51-59
2.  Ἰωάν. Θ΄ (9) 1-7
3. Ἰωάν. Θ΄ 8-12
4.  Ἰωάν. Θ΄ 13-17
5. Ἰωάν. Θ΄ 18-23
6. Ἰωάν. Θ΄ 24-30
7. Ἰωάν. Θ΄ 31-34
8. Ἰωάν. Θ΄ 35-38
9. Ἰωάν. Θ΄ 39-41
10. Ἰωάν. Ι΄ (10) 1-6
11. Ἰωάν. Ι΄  7-10
12. Ἰωάν. Ι΄ 11-15
13. Ἰωάν. Ι΄ 16-21
14. Ἰωάν. Ι΄ 22-31
15. Ἰωάν. Ι΄ 32-38
16. Ἰωάν. Ι΄  39-42
     17. Ἰωάν. ΙΑ΄ (11) 1-6
18. Ἰωάν. ΙΑ΄ 7-10
19. Ἰωάν. ΙΑ΄ 11-16
20. Ἰωάν. ΙΑ΄ 17-22
21. Ἰωάν. ΙΑ΄ 23-27
22. Ἰωάν. ΙΑ΄ 28-37
23. Ἰωάν. ΙΑ΄ 38-44
24. Ἰωάν. ΙΑ΄ 45-52
25. Ἰωάν. ΙΑ΄ 53-57
26. Ἰωάν. ΙΒ΄ (12) 1-8
27.  Ἰωάν. ΙΒ΄ 9- 11
28.  Ἰωάν. ΙΒ΄ 12-19
29. Ἰωάν. ΙΒ΄ 20-23
30. Ἰωάν. ΙΒ΄ 24-28

31. Ἰωάν. ΙΒ΄ 29-36