Τρίτη, 5 Μαΐου 2015

Ἁγιογραφικὰ Ἀναγνώσματα Μαΐου

ΜΑΪΟΣ

1. Πράξ. ΚΑ΄(21)1-7
2. Πράξ. ΚΑ΄ 8-13
3. Πράξ. ΚΑ΄ 14-16
4. Πράξ. ΚΑ΄ 17-19
5. Πράξ. ΚΑ΄ 20-25
6. Πράξ. ΚΑ΄ 26-30
7. Πράξ. ΚΑ΄ 31-36
8.  Πράξ. ΚΑ΄ 37-40
9. Πράξ.  ΚΒ΄(22)1-8
10. Πράξ. ΚΒ΄ 9-16
11. Πράξ. ΚΒ΄ 17-21
12. Πράξ. ΚΒ΄ 22-24
13. Πράξ. ΚΒ΄ 25-30
14. Πράξ.  ΚΓ΄(23)1-5
15. Πράξ. ΚΓ΄ 6-11
16. Πράξ. ΚΓ΄ 12-17
17. Πράξ.  ΚΓ΄ 18-22
18. Πράξ. ΚΓ΄ 23-30
19. Πράξ. ΚΓ΄ 31-35
20.Πράξ. ΚΔ΄(24)1-9
21. Πράξ. ΚΔ΄ 10-16
22.  Πράξ. ΚΔ΄ 17-21
23. Πράξ. ΚΔ΄ 22-23
24. Πράξ. ΚΔ΄ 24-27
25. Πράξ. ΚΕ΄(25) 1-6
26. Πράξ. ΚΕ΄ 7-12
27. Πράξ. ΚΕ΄ 13-21
28. Πράξ. ΚΕ΄ 22-27
29. Πράξ. ΚΣΤ΄ 1-7
30. Πράξ. ΚΣΤ΄ 8-11

31. Πράξ. ΚΣΤ΄ 12-18