Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2015

Ἁγιογραφικὰ Ἀναγνώσματα Νοεμβρίου

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

1.Α΄Κορινθ. α΄(1) 22-25
2. Α΄Κορινθ. α΄ 26--31
3. Α΄Κορινθ. β΄(2)1-5
4. Α΄Κορινθ. β΄ 6-9
5. Α΄Κορινθ. β΄ 10-11
6. Α΄Κορινθ. β΄12-13
7.Α΄Κορινθ. β΄14-16
8. Α΄Κορινθ. γ΄(3)1-4
9. Α΄Κορινθ. γ΄5-8
10. Α΄Κορινθ. γ΄ 9-11
11. Α΄Κορινθ. γ΄12-15
12. Α΄Κορινθ.γ΄ 16-17
13. Α΄Κορινθ.γ΄18-20
14. Α΄Κορινθ.γ΄21-23
15.  Α΄Κοριν.δ΄(4)1-4
16.  Α΄Κορινθ. δ΄ 5-7
17. Α΄Κορινθ. δ΄ 8-10
18. Α΄Κορινθ. δ΄ 11-13
19. Α΄Κορινθ. δ΄14-16
20. Α΄Κορινθ. δ΄17-19
21. Α΄Κορινθ. δ΄20-21
22. Α΄Κορινθ. ε΄(5)1-5
23. Α΄Κορινθ. ε΄ 6-8
24. Α΄Κορινθ. ε΄ 9-13
25. Α΄Κοριν.στ΄ (6) 1-3
26. Α΄Κορινθ. στ΄4-8
27. Α΄Κορινθ. στ΄ 9-11
28. Α΄Κορινθ. στ΄12-14
29. Α΄Κορινθ.στ΄ 15-17

30. Α΄Κορινθ.στ΄ 18-20