Τετάρτη 11 Μαΐου 2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 190ή: Γιὰ τὴν ἐπέτειο Αὐτονομίας τῆς Βορείου Ἠπείρου.








Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 15ῃ Μαΐου 2016
Ἀριθ.  Πρωτ. 24

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  190ή


ΘΕΜΑ:  Γιὰ τὴν ἐπέτειο Αὐτονομίας τῆς Βορείου Ἠπείρου.


            Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ !

-Α-
           
            Ὁ Φεβρουάριος καὶ ὁ Μάϊος μᾶς γυρίζουν ἑκατὸν δύο (102) χρόνια πίσω. Καὶ μᾶς φέρνουν στὸ ἔτος 1914, στὴν ταραγμένη ἀλλὰ καὶ δοξασμένη ἐκείνη ἐποχή, ποὺ οἱ μὲν "Μεγάλες Δυνάμεις" βυσσοδομοῦσαν ἐναντίον τῆς ἑνιαίας Ἠπείρου, οἱ δὲ Βορειοηπειρῶτες ἐκήρυτταν τὴν ἐπανάσταση ἐναντίον τῶν ἄνομων σχεδίων, κυρίως τῆς Ἰταλίας καὶ τῆς Αὐστροουγγαρίας, οἱ ὁποῖες  εἶχαν αὐθαίρετα προσαρτήσει τὴν Βόρειο Ἤπειρο στὸ νεοσύστατο κρατίδιο τῆς Ἀλβανίας.
            Μὲ μιὰ δραματικὴ καὶ συγκλονιστικὴ προκήρυξή τους ἐτόνιζαν, ὅτι δὲν ἦταν δυνατὸν ὰ περιπέσουν ἀπὸ τὴν τυραννία τῶν Τούρκων στὴν σκλαβιὰ τῶν Ἀλβανῶν, ὅπως ἤθελαν ἐκεῖνοι ποὺ διαφέντευαν τὶς τύχες τῶν λαῶν. Καὶ γι' αὐτό, ξεκινοῦσαν τὴν ἐπανάστασή τους ἀπὸ τὸ Ἀργυρόκαστρο, στὶς 17 Φεβρουαρίου 1914, ἡ ὁποία ἔμεινε γνωστὴ στὴν Ἱστορία ὡς "Αὐτονομιακὸς Ἀγώνας τῆς Βορείου Ἠπείρου". Νικηφόρος ὁ Ἀγώνας ἐκεῖνος, εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα τὴν ὑπογραφὴ τοῦ "Πρωτοκόλλου τῆς Κερκύρας", στὶς 17 Μαΐου 1914, τὸ ὁποῖο προέβλεπε εὐρύτατη Αὐτονομία στοὺς Βορειοηπειρῶτες.
-Β-
            Αὐτὸ τὸ Πρωτόκολλο οἱ μόνοι ποὺ δὲν τὸ ὑπέγραψαν, διότι δὲν τὸ δέχτηκαν, ἦταν οἱ Χειμαρριῶτες καὶ ὁ γενναῖος καὶ ἀδάμαστος ἀρχηγός τους Σπυρομήλιος. Ἕνωση μὲ τὴν Ἑλλάδα, καὶ μόνο ἕνωση, ἦταν τὸ σύνθημά τους καὶ ἡ ἐπιθυμία τους. Ἀπὸ τότε, πέρασε ἕνας αἰώνας καὶ πλέον. Ἑκατὸ χρόνια καὶ δύο ἀκόμη, χρόνια δραματικὰ γιὰ τοὺς Ἕλληνες Βορειοηπειρῶτες. Ἰδιαίτερα κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ἀπάνθρωπου κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος. Ἀπὸ τὸ 1945 μέχρι τὸ 1990-91, ποὺ γκρεμίστηκαν τὰ ἠλεκτροφόρα συρματοπλέγματα καὶ μαζί τους ἡ κομμουνιστικὴ τυραννία, οἱ Βορειοηπειρῶτες τράβηξαν τὰ πάνδεινα, καὶ μάλιστα στὶς φοβερὲς φυλακὲς καὶ στὶς ἐξορίες, ἐνῷ σὲ πολλὲς ἑλληνικὲς περιοχὲς ἀπαγορευόταν νὰ μιλοῦν οἱ Ἕλληνες τὴν μητρική τους γλῶσσα.

-Γ-
            Δυστυχῶς, ἀκόμη καὶ σήμερα, "ζοῦν καὶ βασιλεύουν", καὶ στὴν Ἀλβανία καὶ στὴν Ἑλλάδα, ὅσοι εἶχαν προδώσει τὴν καταγωγή τους καὶ εἶχαν συνεργαστῆ ἀναίσχυντα μὲ τὸ ἀνθελληνικὸ ἀλβανικὸ καθεστώς. Ἀντίθετα, οἱ Βορειοηπειρῶτες στεροῦνται καὶ αὐτὴ τὴν πενιχρὴ σύνταξη τοῦ Ο.Γ.Α. ἀπὸ τὴν "στοργική" μητέρα τους, τὴν Ἑλλάδα.
            Εὔλογα, λοιπόν, διερωτᾶται κανείς :  Τὶ πρόσφερε ἡ Αὐτονομία, τὴν ὁποία ποτὲ δὲν τὴν ὑπολόγισε ἡ Ἀλβανία ; Μᾶλλον εἶχαν δίκηο οἱ Χειμαρριῶτες ποὺ δὲν τὴν ἀποδέχτηκαν, γιατί, πραγματικὰ οἱ "μεσοβέζικες" καταστάσεις, κατὰ κανόνα, δὲν ἔχουν καλὰ ἀποτελέσματα...
-Δ-
            Εἶναι, ὅμως, καιρὸς τὰ πράγματα νὰ ξεκαθαρίσουν. Αὐτὴ ἡ κατάσταση ποὺ ὑπάρχει σήμερα, δὲν πρέπει νὰ συνεχιστῇ. Ἡ ἀκριτικὴ Μητρόπολή μας, πιστὴ στὶς ὑποθῆκες τοῦ ἀνυποχώρητου ἀγωνιστὴ Ἱεράρχη ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ, ὀργανώνει καὶ φέτος τὶς σχετικὲς ἐκδηλώσεις, ὅπως κάθε χρόνο, στὸ ἡρωϊκὸ Δελβινάκι.
            Ἔτσι, τὴν Κυριακή, 15 Μαΐου 2016, τὸ πρωΐ, θὰ τελεσθῇ ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία καὶ μνημόσυνο ὑπὲρ τῶν πρωταγωνιστῶν καὶ τῶν θυσιασθέντων στὸν ἐπικὸ ἀγῶνα γιὰ τὴν Αὐτονομία τῆς Βορείου Ἠπείρου, στὴν συνέχεια δὲ θὰ ἐπακολουθήσουν οἱ ὑπόλοιπες ἐκδηλώσεις. Ἐπίκεντρο θὰ εἶναι ἡ ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, σχετικὰ μὲ τὴν ὑπάρχουσα σήμερα κατάσταση στὴν Βόρειο Ἤπειρο καὶ τὶ πρέπει νὰ γίνῃ.
            Καθῆκον ὅλων εἶναι ἡ συμμετοχή μας στὴν ἱερὴ αὐτὴ προσπάθεια. Σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ ὑποτονικὸ κλῖμα τῆς ἐποχῆς μας, νὰ διαδηλώσουμε εἰρηνικὰ τὸ χρέος καὶ τὸ καθῆκον μας γιὰ τοὺς συνέλληνες ἀδελφούς μας Βορειοηπειρῶτες.
            Μὲ θερμοὺς πατριωτικοὺς χαιρετισμούς,

Διάπυρος πρὸς Χριστὸν εὐχέτης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ



+ Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης  Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ