Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017

Ἁγιογραφικὰ Ἀναγνώσματα ΦεβρουαρίουΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

1. Α΄ Τιμόθ. Δ΄(4) 13
2. Α΄ Τιμόθ. Δ΄ 14-15
3. Α΄ Τιμόθ. Δ΄ 16
4. Α΄Τιμόθ. Ε΄(5)1-2
5. Α΄ Τιμόθ. Ε΄ 3-4
6. Α΄ Τιμόθ. Ε΄ 5-7
7. Α΄ Τιμόθ. Ε΄ 8
8. Α΄ Τιμόθ. Ε΄9-13
9. Α΄ Τιμόθ. Ε΄ 14-16
10.Α΄Τιμόθ. Ε΄ 17-18
11.Α΄Τιμόθ. Ε΄ 19-21
12.Α΄Τιμόθ.Ε΄ 22-23
13.Α΄Τιμόθ. Ε΄24-25
14.Α΄Τιμόθ.ΣΤ(6)1-2
15. Α΄ Τιμόθ. ΣΤ΄3-5
16. Α΄ Τιμόθ. ΣΤ΄ 6-8
17. Α΄ Τιμόθ. ΣΤ΄ 9  
18. Α΄ Τιμόθ. ΣΤ΄ 10
19. Α΄ Τιμόθ. ΣΤ΄ 11
20. Α΄ Τιμόθ. ΣΤ΄ 12
21. Α΄Τιμόθ. ΣΤ΄13-16
22. Α΄Τιμόθ. ΣΤ΄17-19
23. Α΄Τιμόθ. ΣΤ΄20-21
24. Β΄ Τιμόθ. Α΄(1)1-2
25. Β΄ Τιμόθ. Α΄ 3-5
26. Β΄ Τιμόθ. Α΄ 6-7
27. Β΄ Τιμόθ. Α΄ 8-11
28. Β΄ Τιμόθ. Α΄ 12-13