Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017

Μητροπολίτης Ἀνδρέας:"Κανείς μας, μὰ ἀπολύτως κανείς μας, νὰ μὴν φανεῖ συνεργὸς στὰ ἀνόσια σχέδια τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ἐναντίον τῶν παιδιῶν μας..."
«Κανείς μας, μὰ ἀπολύτως κανείς μας, νὰ μὴν φανεῖ συνεργὸς στὰ ἀνόσια  σχέδια τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ἐναντίον τῶν παιδιῶν μας.  Νὰ ἀντισταθοῦμε ὅλοι μας καὶ νὰ δείξουμε ὅτι πιστεύουμε στὶς αἰώνιες ἀξίες τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Ἔθνους»
(Ὁμιλία Μητροπολίτου Κονίτσης κ.κ. Ἀνδρέου
τὴν Μ. Παρασκευὴ τὸ βράδυ (14.4.2017))

Μ. Παρασκευή. Θὰ πάρουμε τὸ δρομάκι ποὺ ὁδηγεῖ στὸν Γολγοθά. Ὁ Πιλᾶτος, δειλὸς καὶ ἄβουλος, ὑποκύπτοντας στὶς ἄγριες φωνὲς τοῦ ἰουδαϊκοῦ ὄχλου, ἐπεκύρωσε τὴν ἀπόφαση τοῦ Μεγάλου Ἰουδαϊκοῦ Συνεδρίου ποὺ ἦταν νὰ παραδοθεῖ εἰς θάνατον ὁ Ἰησοῦς.  Ἔτσι ὁ Μεγάλος Κατάδικος, «βαστάζων τὸν Σταυρὸν Αὐτοῦ», «ἐξῆλθεν εἰς τὸν λεγόμενον «Κρανίου Τόπον», ὅς λέγεται ἑβραϊστὶ «Γολγοθᾶ»». Κρατῶντας δηλ. τὸν βαρύτατο Σταυρό Του ἐβγῆκε ἀπὸ τὸ Πραιτόριο καὶ πῆρε τὸν δρόμο πρὸς τὴν τοποθεσία ποὺ ὀνομαζόταν «Τόπος τοῦ Κρανίου» στὴν ἑβραϊκὴ δὲ γλῶσσα Γολγοθάς.
Ἀλλὰ ὁ Ἰησοῦς δὲν εἶχε προλάβει νὰ κάνει μερικὰ βήματα, ὅταν ἀπὸ τὶς πληγὲς ποὺ εἶχε προκαλέσει στὸ σῶμα του τὸ τρομερὸ φραγγέλωμα καὶ τὴν μεγάλη αἱμορραγία  ποὺ εἶχε ὑποστεῖ, ἐλύγισε ἀπὸ τὸ βάρος τοῦ Σταυροῦ καὶ ἔπεσε. Τότε οἱ Ρωμαῖοι στρατιῶτες «ἐπιλαβόμενοι Σίμωνός τινος Κυρηναίου, ἐρχομένου ἀπ’ ἀγροῦ, ἐπέθηκαν αὐτῷ τὸν σταυρὸν φέρειν ὁπίσω τοῦ Ἰησοῦ». Ἅρπαξαν κυριολεκτικὰ τὸν Σίμωνα ποὺ καταγόταν ἀπὸ τὴν Κυρήνη, καὶ τὴν ὥρα ἐκείνη ἐπέστρεφε ἀπὸ τὸ χωράφι του -γιατὶ ἦταν γεωργός -, ἔβαλαν τὸν Σταυρὸ στὴν πλάτη του, καὶ τὸν ὑποχρέωσαν νὰ βαδίζει πίσω ἀπὸ τὸν Ἰησοῦν. Ἡ ἀγγάρευση τοῦ Σίμωνος ἀνακούφισε, ὁπωσδήποτε, τὸν Κύριο σωματικά βεβαίως, ἐνῷ στὴ συνέχεια, προστέθηκε καὶ μιὰ ἀνακούφιση πνευματική…
Ὅπως ἱστορεῖ ὁ ἱερὸς εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς ἀνάμεσα στὸ λαὸ ποὺ ἀκολουθοῦσε τὴν θλιβερὴ ἐκείνη πορεία, ἦταν καὶ μεγάλος ἀριθμὸς γυναικῶν, «αἵ καὶ ἐκόπτοντο καὶ ἐθρήνουν αὐτόν». Ἔκλαιγαν, θρηνοῦσαν, καὶ χτυποῦσαν τὰ στήθη τους διακηρύσσοντας σιωπηλὰ βεβαίως, τὴν ἀποδοκιμασία καὶ τὴν διαμαρτυρία τους γιὰ τὴν ἄδικη ἐκείνη ἀπόφαση τοῦ Ἰησοῦ καταδίκης. Ὁ κοπετὸς καὶ ὁ θρῆνος ἐκείνων τῶν γυναικῶν ἔφθασε στὴν ἀκοὴ τοῦ Κυρίου. Καὶ Ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος πρὶν ἀπὸ λίγο, ὅταν βρισκόταν ἐνώπιον τοῦ Πιλάτου καὶ τοῦ Ἠρώδου, «ἐσιώπα», καὶ δὲν ἔδινε ἀπάντηση στὶς ἐρωτήσεις ποὺ τοῦ ἀπηύθυναν, τώρα θεωρεῖ ὅτι πρέπει νὰ ἀπευθυνθεῖ στὶς ἁπλὲς ἐκεῖνες γυναῖκες τοῦ λαοῦ. Στράφηκε λοιπόν, πρὸς τὸ μέρος ποὺ στεκόντουσαν, τὶς κοίταξε μὲ βλέμμα ἱλαρό, καὶ τὶς ἐτίμησε μὲ τοὺς λόγους του: «Θυγατέρες Ἱερουσαλήμ», εἶπε, «μὴ κλαίετε ἐπ’ ἐμέ, πλὴν ἐφ’ ἑαυτὰς κλαίετε καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ὑμῶν». Μὴν κλαῖτε γιὰ μένα, ἀλλὰ γιὰ τὸν ἑαυτό σας καὶ γιὰ τὰ παιδιά σας νὰ κλαῖτε. Διότι θὰ ‘ρθοῦν ἡμέρες κατὰ τὶς ὁποῖες οἱ ἄνθρωποι θὰ ποῦν : καλότυχες εἶναι οἱ στεῖρες γυναῖκες ποὺ δὲν γέννησαν καὶ δὲν θήλασαν μικρὰ παιδιά, ἀφοῦ ἐκεῖνοι ποὺ ἔχουν παιδιά θὰ θλίβονται γιὰ τὴν δυστυχὶα καὶ τὰ δεινὰ ποὺ θὰ προκαλέσουν μετὰ ἀπὸ λίγα χρόνια οἱ Ρωμαῖοι, ὅταν θὰ πολιορκήσουν καὶ θὰ καταστρέψουν τὴν Ἱερουσαλὴμ ἐκ θεμελίων.  Νὰ σημειώσουμε ἐδῶ, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, ὅτι ὁ Κύριος ἔδωσε προθεσμία στοὺς Ἰουδαίους νὰ μετανοήσουν κάτι λιγότερο ἀπὸ 40 χρόνια. Καὶ ὅταν τὸ 70 μ.Χ. οἱ Ρωμαῖοι πολιόρκησαν, καὶ στὴν συνέχεια κατέλαβαν τὴν Ἱερουσαλήμ, ἀκολούθησε τέτοια σφαγὴ καὶ καταστροφή, ποὺ θεωρήθηκε μοναδικὴ στὴν παγκόσμια ἱστορία. Ἱδιαίτερα οἱ μητέρες, οἱ ὁποῖες θὰ ἔβλεπαν τὰ παιδιά τους νὰ πεθαίνουν ἀπὸ τὴν πεῖνα κατὰ τὰ τρία χρόνια ποὺ κράτησε ἡ πολιορκία, καὶ στὴ συνέχεια νὰ τὰ σφάζουν οἱ ἀδυσώπητοι κατακτητὲς μέσα στὴ μητρικὴ ἀγκαλιά τους, θὰ δοκίμαζαν, πράγματι, ἀνείπωτο πόνο. Ἀλήθεια, ἀδελφοί, τὶ σπαρακτικὲς σκηνὲς θὰ ἐλάμβαναν χώρα καὶ ποιὰ ἄβυσσος ὀδύνης θὰ κατεκάλυπτε τὶς ἄτυχες αὐτὲς μητέρες !  Καὶ τὰ παιδιὰ ποὺ θεωροῦνται δῶρα  τοῦ Θεοῦ ἐξαιρετικά, καὶ ὡς στηρίγματα τῆς ἀνθρώπινης εὐδαιμονίας, μεταβάλλονταν ἀπότομα, σὲ πηγὲς βαθειᾶς καὶ ἀθεράπευτης ὀδύνης.
Καὶ μήπως αὐτὸ τὸ αἴσθημα τῆς ὀδύνης δὲν δοκίμασαν καὶ οἱ Ἑλληνίδες μητέρες ὅταν στὸν καιρὸ τῆς Τουρκοκρατίας οἱ Τοῦρκοι ἅρπαζαν βίαια τὰ παιδιά τους γιὰ νὰ τὰ κάνουν γενιτσάρους ; Ἤ στὰ νεώτερα χρόνια, ὅταν 28.000 Ἑλληνόπουλα ἀπήχθησαν στὸ σιδηροῦν παραπέτασμα ; Ἤ στὶς ἡμέρες μας ποὺ πλῆθος προσφυγόπουλα πνίγηκαν στὰ ἀφρισμένα κύματα τοῦ Αἰγαίου ; Ἦταν χαρακτηριστική, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ἡ φωτογραφία τοῦ μικροῦ Λιαηλάν, ποὺ ἡ θάλασσα τὸν εἶχε ἐκβράσει σὲ μιὰ τουρκικὴ ἀκτή. Ἕνα τόσο δὰ ἀνθρωπάκι, ἕνα μικρὸ κουβάρι ἦταν, ποὺ τὸ σῶμα του ἦταν πράγματι κουβαριασμένο καὶ τὸ κεφαλάκι του μέσα στὸ θαλασσινὸ νερό. Αὐτὴ ἡ φωτογραφία εἶχε κάνει τὸν γύρο τοῦ κόσμου, δείχνοντας πόσο φοβερὲς εἶναι γιὰ τὰ παιδιὰ οἱ συνέπειες τοῦ πολέμου καὶ τῆς προσφυγιᾶς !
Ἀλλά, γιὰ νὰ ΄ρθοῦμε στὰ καθ’ ἡμᾶς, τώρα. Καὶ τὰ σύγχρονα Ἑλληνόπουλα, τὰ παιδιά μας, διατρέχουν κινδύνους πολλούς. Δὲν μιλάω γιὰ τὰ ναρκωτικά, τὴ μεγάλη αὐτὴ μάστιγα τῶν καιρῶν μας. Οὔτε γιὰ τὴν τηλεόραση καὶ τὰ περίφημα laptops. Οὔτε καὶ γιὰ τὰ μηχανάκια καὶ τὰ αὐτοκίνητα ποὺ τὰ ὁδηγοῦν ἀπερίσκεπτα παιδιά, ἀναπτύσσοντας μεγάλες ταχύτητες καὶ μάλιστα σὲ ἀκατάλληλους δρόμους. Οὔτε καὶ γιὰ τοὺς κινδύνους ποὺ κρύβουν γιὰ τὰ παιδιὰ τὰ ξενύχτια, τὰ τσιγάρα, τὰ βαριὰ ποτά, ἤ γιὰ τὴν ἐμπλοκή τους σὲ κυκλώματα, τὰ ὁποῖα ἄνθρωποι ἀδιάντροποι καὶ ἀθεόφοβοι ἁπλώνουν ἀθόρυβα γύρω ἀπὸ τὴ νέα γενιά. Καὶ τέλος, δὲν ἀναφέρομαι σὲ δεκάδες χιλιάδες ἑλληνόπουλα ποὺ ἔχουν φύγει ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ βρίσκονται σὲ χῶρες τοῦ ἐξωτερικοῦ γιὰ νὰ σπουδάσουν καὶ νὰ ἐργασθοῦν, γεγονὸς ποὺ συνιστᾶ μεγάλη ἐθνικὴ αἱμορραγία, χωρὶς νὰ φαίνεται πουθενὰ κάποια προσπάθεια γιὰ τὴν ἀνάσχεση αὐτῆς τῆς φυγῆς. Ὄχι, ἀδελφοί μου. Δὲν μιλῶ γι’ αὐτὰ τὰ θέματα, ποὺ βεβαίως, οὕτως ἤ ἄλλως συνιστοῦν κινδύνους γιὰ τὰ παιδιά. Ὄχι.
Ὁμιλῶ, διότι μὲ ἀπασχολεῖ τὸ μέλλον τῆς νέας γενιᾶς, ἀλλὰ διότι ἐπιθυμῶ τὴν ἱερὴ αὐτὴ ὥρα νὰ ἐνημερώσω τοὺς γονεῖς, ἀφοῦ γνωρίζω πόσο ἀγαπᾶτε τὰ παιδιά σας. Λοιπόν : Ἐγκύκλιος τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τοῦ περασμένου Δεκεμβρίου. Ἐξεδόθη στὶς 23 Δεκεμβρίου 2016. Καὶ ἀπευθύνεται στὶς Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας καὶ Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης τῆς Χώρας καὶ φέρει μάλιστα τὴν ἔνδειξη ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αὐτὴ ἡ Ἐγκύκλιος ἔχει θέμα, σπαράζει ἡ καρδιά μου αὐτὴ τὴ στιγμὴ ποὺ θὰ σᾶς τὸ πῶ, ἔχει θέμα τὶς ἔμφυλες ταυτότητες. Δηλαδὴ οἱ μαθητὲς τῶν Γυμνασίων, παιδιά 12-14 ἐτῶν, τὰ παιδιὰ αὐτὰ καὶ οἱ γονεῖς τους, θὰ κληθοῦν νὰ ἐνημερωθοῦν γύρω ἀπὸ τὸ φῦλο τους. Τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας προωθεῖ στὰ παιδιὰ κάτι πολὺ χειρότερο ἀπὸ τὴ γνωστὴ σοδομικὴ ὁμοφυλοφιλία. Πρόκειται γιὰ κίνηση παγκόσμια ποὺ θέλει τοὺς ἀνθρώπους καὶ μάλιστα τὰ παιδιά, προσέξτε, νὰ διαλέγουν τὰ ἴδια τὸ φύλο τους ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ βιολογικό τους φύλο. Τὶ σημαίνει αὐτό; Σημαίνει ὅτι ἄν κάποιο παιδί δὲν αἰσθάνεται καλὰ μὲ τὸ ὅτι γεννήθηκε ἀγόρι ἤ κορίτσι, θὰ μπορεῖ νὰ δηλώνει τὸ ἀντίθετο. Καὶ μάλιστα νὰ ἀλλάζει τὸ φύλο του μὲ τὴ βοήθεια τῶν σχετικῶν ἱατρικῶν ἐπεμβάσεων. Ἔρχεται λοιπόν, τώρα τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας νὰ ἀποδομήσει, ἔτσι ἀκριβῶς τὸ λέει, δηλ. νὰ γκρεμίσει τὰ ἔμφυλα στερεότυπα καὶ νὰ διδάξει τὴν καταστολὴ τῶν φαινομένων τρανσφοβίας καὶ ὁμοφοβίας στὴν κοινωνία καὶ στὸ σχολεῖο. Καὶ τὸ Ὑπουργεῖο ἔχει τὴν ἐντύπωση ὅτι τὰ παιδάκια τῶν 12 καὶ 13 ἐτῶν θὰ καταλάβουν αὐτὲς τὶς ἀνοησίες καὶ ἀμπελοφιλοσοφίες. Σᾶς τὸ λέω λοιπὸν ξεκάθαρα, ἀδελφοί μου, ἀλλὰ καὶ μὲ μεγάλη ὀδύνη. Πρόκειται γιὰ τὴν ἔκφυλη ἀποδόμηση κάθε τελευταίου ἴχνους ὑγείας, ψυχικῆς καὶ σωματικῆς, πάνω στὸν ἄνθρωπο ἀλλὰ καὶ τῆς ἴδιας τῆς δημιουργίας, τῆς φυσικῆς νομοτέλειας μέσα στὸ σύμπαν. Δηλ. σὰν νὰ λέμε ὅτι ὁ Θεὸς δὲν τὰ ἔκανε «καλὰ λίαν» καὶ ἐρχόμαστε ἐμεῖς οἱ ταλαίπωροι νὰ τὰ διορθώσουμε. Συναισθανόμαστε, ὅμως, ποῦ ὁδηγοῦνται τὰ παιδιά μας μὲ τέτοιες προοπτικές ; Παλαιότερα εἴχαμε νέους καὶ νέες μὲ λεβεντιὰ καὶ μὲ ψυχικὴ ὑγεία, ἐπειδὴ δὲν μεγάλωσαν μὲ τέτοιες ἀμπελοφιλοσοφίες καὶ μακάρι νὰ μὴν ἦταν μόνον ἀμπελοφιλοσοφίες. Καὶ αὐτὲς δυστυχῶς ὑποκινοῦνται ἀπὸ τὴν Παγκόσμια Κίνηση ποὺ τὰ νήματά της ὑποκινεῖ ὁ ἐξαποδίτης ἀνθρωποκτόνος σατανᾶς. Αὐτοὶ ποὺ εἰσηγοῦνται τὰ θέματα αὐτὰ τὰ καινούργια, τὰ ὁποῖα εἶναι παλιὲς μέθοδοι τοῦ σατανᾶ, εἶναι σατανοκίνητοι ἄνθρωποι. Σᾶς τὸ λέω ξεκάθαρα. Γι’ αὐτὸ γνωστὸ ἐκκλησιαστικὸ περιοδικό, ἀναρωτιέται : «Ἐπιτέλους, ποῦ πᾶμε ; Ἔχουμε, λοιπόν, τελείως παραφρονήσει ;
Ὅλα αὐτά, ἀδελφοί μου, σᾶς τὰ εἶπα, ὅσο πιὸ ἁπλὰ μποροῦσα, προκειμένου νὰ ἔχετε μιὰ ἐνημέρωση γιὰ τοὺς κινδύνους ποὺ ἀπειλοῦν τὴ νέα γενιά. Τὰ καλὸ εἶναι δύσκολο νὰ μεταδοθεῖ. Ἐνῷ τὸ κακὸ μεταδίδεται γρήγορα σὰν πανοῦκλα. Οἱ γονεῖς νὰ ἀντιδράσουν μέσῳ τῶν Συλλόγων Γονέων τῶν Σχολείων ποὺ πᾶνε τὰ παιδιά τους. Οἱ καλοί μας Ἐκπαιδευτικοὶ νὰ μὴν διδάξουν αὐτὲς τὶς ἀθλιότητες. Καὶ ὅλοι μας, ὁ καθένας ἀπὸ τὴν σκοπιά του ἄς μὴν ἐπαναπαυόμαστε. Οἱ καιροὶ εἶναι, ὅπως ἀσφαλῶς γνωρίζετε, ἰδιαιτέρως κρίσιμοι. Κανείς μας, μὰ ἀπολύτως κανείς μας, νὰ μὴν φανεῖ συνεργὸς στὰ ἀνόσια αὐτὰ σχέδια, ἀλλὰ νὰ ἀντισταθοῦμε ὅλοι μας μὲ σύνεση καὶ σωφροσύνη. Νὰ δείξουμε ὅτι πιστεύουμε στὶς αἰώνιες ἀξίες τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Ἔθνους, ὅτι πιστεύουμε στὸ Χριστό, κι ὅτι γι’ αὐτὸ ὑπερασπιζόμαστε τὴν εἰκόνα του, δηλ. τὸν ἄνθρωπο. Καὶ μάλιστα τὸν νέον ἄνθρωπον , τὰ παιδιά, ποὺ εἶναι ἡ χαρὰ τοῦ παρόντος καὶ ἡ ἐλπίδα τοῦ αὔριο.
Ἀγαπητοί μου χριστιανοί, ὁ Κύριος Ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, καθειλομένος στὸν Τίμιο Σταυρό Του ἔχει ἁπλωμένα τὰ Πανάχραντα χέρια του καὶ μᾶς φωνάζει. «Ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθε πρὸς με καὶ μὴ κωλύετε αὐτά». Ἀφεῖστε τὰ παιδιὰ νὰ ἔρχονται κοντά μου καὶ μὴ τὰ ἐμποδίζετε. Ὁδηγεῖτε τὰ στὴν Ἐκκλησία, στὰ Κατηχητικὰ Σχολεῖα, συνδέστε τα μὲ τὸν Πνευματικό, βοηθεῖστε τα νὰ ἀγαπήσουν τὴν ἑλληνικὴ μας Πατρίδα, ἐμπνεῦστε τους ἡρωϊκὸ φρόνημα, ὥστε νὰ δίδουν παντοῦ τὴν καλὴ μαρτυρία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Φρᾶξτε τὸ δρόμο σὲ ὅσους προσπαθοῦν νὰ τὰ ἐκμεταλλευθοῦν. Λέγει ὁ Ἰησοῦς «ὁ μαρτυρὼν ταῦτα». Ἀκοῦστε τὴ φωνὴ τοῦ Χριστοῦ, ἀδελφοί. «Ἔρχομαι ταχύ» λέει ὁ Ἐσταυρωμένος.  Καὶ ἐμεῖς, καὶ ἐγὼ καὶ ἐσεῖς καὶ ὅλοι μας, νὰ ποῦμε, καὶ ἡ φωνή μας «ὡς φωνὴ ὑδάτων πολλῶν» νὰ ἀκουσθεῖ στὰ πέρατα τοῦ κόσμου. Τὶ νὰ τοῦ ποῦμε ; «- Ναί, ἔρχου Κύριε Ἰησοῦ».  Ἀμήν.