Δευτέρα, 1 Μαΐου 2017

Ἁγιογραφικὰ Ἀναγνώσματα ΜαΐουΜΑΙΟΣ

1. Τίτον Α΄(1)12-14
2. Τίτον Α΄ 15-16
3. Τίτον Β΄(2) 1-2
4. Τίτον Β΄ 3-5
5. Τίτον Β΄ 6-8
6. Τίτον Β΄ 9-10
7. Τίτον Β 11-12
8. Τίτον Β΄ 13-15
9. Τίτον Γ΄(3) 1-2
10. Τίτον Γ΄ 3-7
11. Τίτον Γ΄ 8
12. Τίτον Γ΄ 9
13. Τίτον Γ΄10-11
14. Τίτον Γ΄ 12-15
15. Φιλήμονα  1-3
16. Φιλήμονα  4-7
17. Φιλήμονα  8-11
18. Φιλήμονα  12-14
19. Φιλήμονα  15-17
20. Φιλήμονα  18-20
21. Φιλήμονα  21-25
22. Ἑβραίους Α΄(1) 1-3
23. Ἑβραίους Α΄ 4-6
24. Ἑβραίους Α΄ 7-9
25. Ἑβραίους Α΄ 10-12
26. Ἑβραίους Α΄ 13-14
27. Ἑβραίους Β΄ (2) 1
28. Ἑβραίους Β΄ 2-4
29. Ἑβραίους Β΄ 5-8
30. Ἑβραίους Β΄ 9-10
31. Ἑβραίους Β΄ 11-13