Τρίτη, 30 Μαΐου 2017

Ἁγιογραφικὰ Ἀναγνώσματα Ἰουνίου

ΙΟΥΝΙΟΣ

1.Ἑβρ. Β΄(2) 14-16
2. Ἑβραίους Β΄ 17-18
3. Ἑβρ. Γ΄ (3) 1-4
4. Ἑβραίους Γ΄ 5-6
5. Ἑβραίους Γ΄ 7-11
6. Ἑβραίους Γ΄ 12-13
7. Ἑβραίους Γ΄ 14-15
8. Ἑβραίους Γ΄ 16-19
9. Ἑβρ. Δ΄(4) 1-2
10.Ἑβραίους Δ΄ 3-7
11.Ἑβραίους Δ΄ 8-11
12.Ἑβρ. Δ΄ 12-13
13. Ἑβρ. Δ΄14-16
14. Ἑβρ. Ε΄(5) 1-4
15. Ἑβραίους Ε΄ 5-7
16. Ἑβραίους Ε΄  8-9
17. Ἑβραίους Ε΄  10-12
18. Ἑβραίους Ε΄  13-14
19. Ἑβρ. ΣΤ΄(6)  1-3
20. Ἑβραίους ΣΤ΄ 4-6
21. Ἑβραίους ΣΤ΄ 7-8
22. Ἑβραίους ΣΤ΄ 9-10
23.Ἑβραίους ΣΤ΄ 11-12
24.Ἑβραίους ΣΤ΄ 13-15
25.Ἑβραίους ΣΤ΄ 16-18
26.Ἑβραίους ΣΤ΄ 19-20
27. Ἑβραίους Ζ΄(7) 1-3
28. Ἑβραίους Ζ΄ 4-6
29. Ἑβραίους Ζ΄ 7-10

30. Ἑβραίους Ζ΄ 11-13