Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017

Ἁγιογραφικά ἈναγνώσματαΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

1. Ἰακώβου Β΄(2)11-12
2. Ἰακώβου Β΄ 13
3. Ἰακώβου Β΄ 14
4. Ἰακώβου Β΄ 15-17
5. Ἰακώβου Β΄  18-19
6. Ἰακώβου Β΄ 20-23
7. Ἰακώβου Β΄ 24-26
8. Ἰακώβου Γ΄(3) 1
9.  Ἰακώβου Γ΄ 2-3
10. Ἰακώβου Γ΄ 4-6
11.΄ Ἰακώβου Γ΄  7-8
12.Ἰακώβου Γ΄ 9-11
13. Ἰακώβου Γ΄ 12
14. Ἰακώβου Γ ΄ 13
15. Ἰακώβου Γ΄ 14-16
16. Ἰακώβου Γ΄ 17- 18
17. Ἰακώβου Δ΄ (4) 1-2
18. Ἰακώβου Δ΄  3-5
19. Ἰακώβου Δ΄ 6
20. Ἰακώβου Δ΄  7
21. Ἰακώβου Δ΄  8
22. Ἰακώβου Δ΄  9
23. Ἰακώβου Δ΄  10
24. Ἰακώβου Δ΄  11-12
25. Ἰακώβου Δ΄  13-16
26. Ἰακώβου Δ΄  17
27. Ἰακώβου Ε΄(5) 1-3
28. Ἰακώβου Ε΄ 4-6
29. Ἰακώβου Ε΄ 7-8
30. Ἰακώβου Ε΄ 9
31. Ἰακώβου Ε΄ 10-11