Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2017

Ἀγιογραφικά Ἀναγνώσματα Νοεμβρίου 2017

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

1. Ἰακώβου Ε΄(5) 12
2. Ἰακώβου Ε΄ 13
3. Ἰακώβου Ε΄ 14-15
4. Ἰακώβου Ε΄ 16 -18
5. Ἰακώβου Ε΄ 19-20
6.Α΄Πέτρου Α΄(1)1-2
7. Α΄Πέτρου Α΄ 3-5
8. Α΄Πέτρου Α΄ 6-8
9. Α΄Πέτρου Α΄ 9-10
10.Α΄ΠέτρουΑ΄11-12
11. Α΄Πέτρου Α΄ 13
12.Α΄Πέτρου Α΄ 14
13.Α΄ΠέτρουΑ΄15-16
14.Α΄ΠέτρουΑ΄17-20
15.Α΄ΠέτρουΑ΄21-23
16. Α΄Πέτρου Α΄ 24-25
17. Α΄Πέτρου Β΄(2)1-3
18. Α΄Πέτρου Β΄ 4-6
19. Α΄ Πέτρου Β΄ 7-8
20. Α΄ Πέτρου Β΄ 9-10
21. Α΄ Πέτρου Β΄ 11-12
22. Α΄ Πέτρου Β΄ 13-15
23. Α΄Πέτρου Β΄  16-17
24. Α΄ Πέτρου Β΄ 18-19
25. Α΄ Πέτρου Β΄ 20
26. Α΄ Πέτρου Β΄ 21
27. Α΄ Πέτρου Β΄ 22
28. Α΄ Πέτρου Β΄ 23
29. Α΄Πέτρου Β΄ 24

30. Α΄Πέτρου Β΄ 25