Σάββατο, 28 Ιουλίου 2018

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ   ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ

ΜΗΝΟΣ    ΙΟΥΛΙΟΥ

                                                                   1. Ματθ. Ε΄ (5)25-26
                                                                   2. Ματθ. Ε΄ 27-28
                                                                   3. Ματθ. Ε΄ 29-30
                                                                   4. Ματθ. Ε΄ 31-32
                                                                   5. Ματθ. Ε΄ 33-37
                                                                   6. Ματθ. Ε΄ 38-42
                                                                   7. Ματθ. Ε΄ 43-45
                                                                   8. Ματθ. Ε΄ 46-48
                                                                   9. Ματθ. ΣΤ΄ (6) 1-4
                                                                   10. Ματθ. ΣΤ΄ 5-8
                                                                   11. Ματθ. ΣΤ΄ 9-13
                                                                   12. Ματθ. ΣΤ΄14-15
                                                                   13. Ματθ. ΣΤ΄16-18
                                                                   14. Ματθ. ΣΤ΄19-21
                                                                   15. Ματθ. ΣΤ΄ 22-23
                                                                   16. Ματθ. ΣΤ΄ 24
                                                                   17. Ματθ. ΣΤ΄ 25-27
                                                                   18. Ματθ. ΣΤ΄ 28-30
                                                                   19. Ματθ. ΣΤ΄ 31-34
                                                                   20. Ματθ. Ζ΄(7) 1-2
                                                                   21. Ματθ. Ζ΄ 3-5
                                                                   22. Ματθ. Ζ΄ 6
                                                                   23. Ματθ. Ζ΄ 7-8 
                                                                   24. Ματθ. Ζ΄ 9-11
                                                                   25. Ματθ. Ζ΄ 12
                                                                   26. Ματθ. Ζ΄ 13-14
                                                                   27. Ματθ. Ζ΄ 15
                                                                   28. Ματθ. Ζ΄ 16-20
                                                                   29. Ματθ. Ζ΄ 21-23
                                                                   30. Ματθ. Ζ΄ 24-27
                                                                   31. Ματθ. Ζ΄ 28-29