Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

1.Ἰωάνν.ΙΣΤ΄(16)16-20
2.  Ἰωάν. ΙΣΤ΄ 21-22
3. Ἰωάν. ΙΣΤ΄ 23-24
4.  Ἰωάν. ΙΣΤ΄ 25-28
5. Ἰωάν. ΙΣΤ΄ 29-33
6. Ἰωάν. ΙΖ΄ (17) 1-5
7. Ἰωάν. ΙΖ΄  6-11
8. Ἰωάν. ΙΖ΄ 12-15
9. Ἰωάν. ΙΖ΄ 16-19
10. Ἰωάν. ΙΖ΄ 20-23
11. Ἰωάν. ΙΖ΄ 24-26
12. Ἰωάν. ΙΗ΄ (18) 1-9
13. Ἰωάν. ΙΗ΄ 10-11
14. Ἰωάν. ΙΗ΄ 12-14
15. Ἰωάν. ΙΗ΄ 15-18
16. Ἰωάν.  ΙΗ΄ 19-23
17. Ἰωάν. ΙΗ΄ 24-27
18. Ἰωάν. ΙΗ΄ 28-32
19. Ἰωάν. ΙΗ΄ 33-36
20. Ἰωάν. ΙΗ΄ 37-40
21. Ἰωάν. ΙΘ΄ (19) 1-3
22. Ἰωάν. ΙΘ΄ 4-7
23. Ἰωάν. ΙΘ΄ 8-11
24. Ἰωάν. ΙΘ΄  12-16
25. Ἰωάν. ΙΘ΄  17-22
26. Ἰωάν. ΙΘ΄  23-24
27. Ἰωάν. ΙΘ΄ 25- 27
28. Ἰωάν. ΙΘ΄ 28-30
29. Ἰωάν. ΙΘ΄ 31-37
30. Ἰωάν. ΙΘ΄ 38-42