Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022

Ἁγιογραφικὴ καθημερινὴ μελέτη Μηνὸς ΙΟΥΛΙΟΥ

 

ΙΟΥΛΙΟΣ

 

1.Α΄Κοριν. Στ΄(6)15-17

2. Α΄Κορινθ. Στ΄ 18-20

3. Α΄Κορινθ. ζ΄ (7) 1-3

4. Α΄Κορινθ. ζ΄ 4-7

5. Α΄Κορινθ. ζ΄ 8-9

6. Α΄Κορινθ. ζ΄ 10-13

7. Α΄Κορινθ. ζ΄ 14-17

8. Α΄Κορινθ. ζ΄ 18-24

9. Α΄Κορινθ. ζ΄ 25-28

10. Α΄Κορινθ. ζ΄ 29-33

11. Α΄Κορινθ. ζ΄ 34-40

12.Α΄Κορινθ. η΄(8) 1-3

13. Α΄Κορινθ. η΄ 4-6

14. Α΄Κορινθ. η΄ 7-13

15. Α΄Κορινθ. θ΄(9)1-7

16. Α΄Κορινθ. θ΄ 8-12

17. Α΄Κοριν. θ΄ 13-5

18. Α΄Κορινθ. θ΄ 16-18

19. Α΄Κορινθ. θ΄ 19-22

20. Α΄Κορινθ. θ΄ 23-27

21. Α΄Κορινθ. ι΄(10)1-6

22. Α΄Κορινθ. ι΄ 7-10

23. Α΄Κορινθ. ι΄ 11-13

24. Α΄Κορινθ. ι΄14-17

25. Α΄Κορινθ. ι΄ 18-20

26. Α΄Κορινθ. ι΄ 21-22

27. Α΄Κοριν.  ι΄  23-26

28. Α΄Κορινθ. ι΄ 27-29

29. Α΄Κορινθ. ι΄ 30-31

30. Α΄Κορινθ. ι΄ 32

31. Α΄Κορινθ. ι΄ 33

 

Σᾶς δίνεται ἡ δυνατότητα νὰ ἀκούσετε  

τοὺς στίχους αὐτοὺς 

σὲ σύντομη ἑρμηνεία  

 τοῦ ἀειμνήστου Καθηγητοῦ

 Παναγιώτου Τρεμπέλα,  

καὶ μάλιστα στὴ νεοελληνικὴ


ἔχοντας τὴν ἔγκριση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἄλλων Πατριαρχείων καὶ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.  

Διαβάζει ὁ Διδάσκαλος - Θεολόγος

κ. Κ. Πρέντος

" Η ΚΑΙΝΗ  ΔΙΑΘΗΚΗ  ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ"

Ἐνθύμιο "Χαρουμένων Ἀγωνιστῶν"

Ἔκδοση Ἀδελφότητος Θεολόγων "Ο ΣΩΤΗΡ"

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ

Α΄ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄(6ο) 

Οἱ Χριστιανοὶ ὄχι σὲ εἰδωλολατρικὰ δικαστήρια (Στίχοι 1-11) {0΄- 3΄07΄΄).

Βαρύτατες οἱ ἠθικὲς παρεκτροπές (Στίχοι 12-20) {3΄08΄΄ - 5΄56΄΄}.

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄(7ο) 

Ἀγαμία καὶ χριστιανικὸς γάμος (Στίχοι 1-9) {0΄- 2΄18΄΄}.

Ὁ γάμος ἀδιάλυτος (Στίχοι 10-16) {2΄19΄΄ - 4΄36΄΄}.


Ὁ καθένας νὰ μένει στὴν κατάσταση ποὺ βρίσκεται  (Στίχοι 17-24) {4΄37΄΄ -  6΄42΄΄}.

Ἡ ὑπεροχὴ τῆς παρθενικῆς ζωῆς  (Στίχοι 25-35) {6΄43΄΄ -  10΄35΄΄}.


Ὁδηγίες γιὰ ἄγαμες προχωρημένης ἡλικίας καὶ χῆρες  (Στίχοι 36-40) {10΄36΄΄ - 11΄49΄΄}.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄(8ο) 

Τὸ σκάνδαλο ἀπὸ τὰ εἰδωλόθυτα. (Στίχοι 1-13) {0΄- 4΄29΄΄}.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄(9ο) 

Ὁ Παῦλος παράδειγμα αὐταπαρνήσεως (Στίχοι 1-18) {0΄- 6΄28΄΄}.

Διακριτικὴ συμπεριφορὰ στὸν καθένα γιὰ τὴ σωτηρία του (Στίχοι 19-27) {6΄29΄΄ - 9΄14΄΄}.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ι΄(10ο) 

Προειδοποιητικὲς τιμωρίες τῶν Ἰσραηλιτῶν στὴν ἔρημο (Στίχοι 1-13) {0΄- 3΄58΄΄}.

Τράπεζα Κυρίου καὶ τράπεζα δαιμονίων  (Στίχοι 14-22) {3΄59΄΄ - 6΄38΄΄}.


Ἀποφυγὴ ἀφορμῆς σκανδαλισμοῦ τῶν ἀσθενῶν στὴν πίστη Χριστιανῶν. (Στίχοι 23-33) {6΄39΄΄ - 9΄24΄΄}.