Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020

Δρ. Sucharit Bhakdi : Εἰδικός στὴν Μικροβιολογία, τὴν Ἰολογία καὶ τὴν Ἐπιδημιολογία τῶν λοιμώξεων

 

 

ΠΕΡΙ  ΜΑΣΚΑΣ

Γιατὶ σ’ αὐτὴ τὴν Χώρα ἐπιτρέπεται ὁ καθένας νὰ ἐπιβάλλει στὰ παιδιά μας νὰ φοροῦν μάσκες ; Σᾶς λέω ὅτι ἐσεῖς εἶστε αὐτοὶ ποὺ πρέπει νὰ τὸ σταματήσετε αὐτό ! Αὐτὸ δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπὸ ΠΑΙΔΙΚΗ  ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ !  Καλῶ τοὺς δασκάλους : Δὲν σᾶς ἐπιτρέπεται νὰ βλάπτετε τὰ παιδιά! 

Μὴν βλάπτετε οὔτε τοὺς ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ σας ! Μὴν τοὺς ἀναγκάζετε νὰ φοροῦν μάσκες. Συγκινοῦμαι πολὺ αὐτὴν τὴν στιγμή.

Κάθε παιδὶ γνωρίζει ὅτι τὸ ἐπίπεδο τοῦ διοξειδίου τοῦ ἄνθρακα ἀνεβαίνει καθὼς φορᾶμε μάσκα. Ἀναγκάζετε τὰ παιδιὰ νὰ εἰσπνέουν αὐτὸν τὸν ἀέρα, ποὺ περιέχει ὑψηλὰ ἐπίπεδα διοξειδίου. Τὸ ἐπίπεδο ὀξυγόνου στὸ αἷμα μειώνεται καὶ ἔτσι ὁ ἐγκέφαλος, οἱ μῦες καὶ τὸ πνεῦμα δὲν λειτουργοῦν σωστὰ κάτω ἀπὸ αὐτὲς τὶς συνθῆκες. Αὐτὸ εἶναι ΠΑΙΔΙΚΗ  ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ! Σταματῆστε τὸν παραλογισμό, γιὰ ὄνομα τοῦ Θεοῦ ! 

 

  ΠΕΡΙ  ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ

Βιώνουμε ἕνα μεγάλο ἀνθρώπινο πείραμα.Πιστεύω ὅτι αὐτὸ μπορεῖ νὰ κάνει τοὺς Ἕλληνες νὰ ξεσηκωθοῦν καὶ νὰ θυμηθοῦν ὅτι 2500 χρόνια πρὶν εἴσασταν ἐσεῖς πο δείξατε στὸν κόσμο τὸν δρόμο τοῦ πολιτισμοῦ. Τώρα ὁ κόσμος σας χρειάζεται πάλι. Καὶ ἐὰν ἀκολουθήσετε αὐτὸ τὸ κάλεσμα, θὰ γραφτεῖτε στὴν ἱστορία γιὰ δεύτερη φορ σὰν σωτῆρες τοῦ κόσμου, γιατί ὑπάρχουν πολλὰ μικρὰ ἔθνη ποὺ περιμένουν νὰ ξεσηκωθοῦν καὶ αὐτά. σεῖς μπορεῖτε ν γηθεῖτε ἑνὸς τέτοιου κινήματος. Κανένα ἄλλο ἔθνος καὶ καμία ἄλλη χώρα ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, δὲν εἶναι πιὸ κατάλληλη στὸ νὰ ἡγηθεῖ σὲ ἕνα τέτοιο ἀγώνα.Τώρα, λοιπόν, αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ κάνετε εἶναι ν  μν πολεμᾶτε ὁ ἕνας τὸν λλον. Θυμηθετε τι πρέπει νὰ ἑνωθεῖτε. Καὶ ἐὰν ὁδηγήσετε τὸν κόσμο πίσω στὴν ἐλευθερία θὰ δεῖτε ὅτι ὅλα τὰ προβλήματά σας - καὶ γνωρίζω ὅτι ἔχετε πολλὰ προβλήματα στὴν Ἑλλάδα - θὰ λυθοῦν ἐπειδή ο κόσμος θὰ σταθεῖ δίπλα σας, θὰ σᾶς χειροκροτήσει καὶ θὰ σᾶς ἐπιβραβεύσει γι΄ αὐτὸ ποὺ κάνατε.

 

Διαβᾶστε παρακάτω ὅλη τὴν συνέντευξή του : 

 

Δρ. Sucharit Bhakdi
Εἰδικὸς στὴν Μικροβιολογία, τὴν Ἰολογία καὶ τὴν Ἐπιδημιολόγια τῶν λοιμώξεων (στὸ τέλος τοῦ κειμένου κοιτᾶξτε τὸ Βιογραφικό του)

 

Ἔχω πολ καλ νέα γι ἐσᾶς. Πρῶτα π ὅλα  πιδημία (σχ. ὄχι πανδημία) ἔχει τελειώσει. Ατό μπορεῖτε νὰ τὸ δεῖτε ἀπὸ τ στατιστικὰ στοιχεα πο παρουσιάζονται παγκοσμίως καὶ εἰδικὰ γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ γιὰ τὴν Εὐρώπη. Αὐτὴ ἡ ἐπιδημία εἶναι ξεκάθαρο ὅτι ἔχει τελειώσει. Αὐτὸ τ δεύτερο κμα γιὰ τὸ ὁποῖο μιλᾶνε μερικοί, εἶναι ψευδές. Ὀφείλεται στὰ τέστ ποὺ διεξάγονται σὲ πολὺ μεγάλο βαθμό, πργμα ποὺ ἔχει σὰν ἀποτέλεσμα τὸν αὐξανόμενο ἀριθμὸ θετικῶν ἀποτελεσμάτων, θετικῶν φορέων.

Ἐπίσης αὐτὸ τὸ τέστ ποὺ χρησιμοποιεῖται δὲν ἔχει ποτὲ ἐπικυρωθεῖ καὶ δὲν εἶναι κατάλληλο γιὰ διαγνωστικοὺς σκοπούς. Τὸ τέστ δίνει ψευδῆ ἀποτελεσμάτα. Ὁπότε, ὅσα πιὸ πολλὰ τέστ, τόσο πιὸ πολλὰ ψευδῆ ἀποτελέσματα ἔχουμε.

πότε, ὅταν κάποιος σς λέει ὅτι ο περιπτώσεις (κρούσματα) αὐξάνονται, πρέπει νὰ τὸν ρωτήσετε : ποιὸ εἶναι τὸ ποσοστὸ τῶν θετικῶν τέστ πρὸς τὸν ἀριθμὸ τῶν συνολικῶν τέστ ; Διότι, αὐτὸ ποὺ μετράει εἶναι τὸ ποσοστό, ὄχι ὁ ἀριθμὸς τῶν θετικῶν, ἀφοῦ, ἐὰν αὐτὸ τὸ ποσοστὸ εἶναι κάτω π 2,5%, ἁπλὰ ξεχστε το, δὲν εἶναι ἀξιόλογο καὶ ἀληθινό. Καὶ αὐτὸς ὁ ἀριθμὸς εἶναι πολὺ σημαντικός, ποιὸ εἶναι τὸ ποσοστὸ τῶν θετικῶν περιπτώσεων, διαιρεμένο μὲ τὸν συνολικὸ ἀριθμὸ τῶν τέστ ποὺ γίνονται.

Καὶ το δεύτερο καλὸ νέο εναι ὅτι ἐπειδὴ ἡ ἐπιδήμια ἔχει τελειώσει, εἶναι ἡ κατάλληλη στιγμὴ νὰ πᾶμε πίσω καὶ νὰ ἀξιολογήσουμε πόσο πραγματικὰ ἐπικίνδυνος ἦταν αὐτὸς ὁ ἰός. Καὶ τότε θὰ διαπιστώσουμε μὲ πολὺ ξεκάθαρα δεδομένα, ὅτι ἄνθρωποι πο ταν κάτω τῶν 70 ἐτν καὶ δὲν ὑπῆρξαν σοβαρὰ ἀσθενεῖς ἀπὸ καρδιολογικά, πνευμονολογικὰ προβλήματα, καρκίνο, δὲν εἶχαν ὑποκείμενα νοσήματα, δὲν κινδύνεψαν καὶ δὲν πέθαναν ἀπὸ αὐτὸν τὸν ἰὸ σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη. Ἔτσι ἀποδεικνύεται ὅτι αὐτὸς ὁ κορονοϊὸς κάνει αὐτὸ ποὺ τὰ ἀδέλφια καὶ οἱ πρόγονοί του κάνουν γιὰ 2500 χρόνια ἀπὸ τότε ποὺ ὑπῆρξε ἡ Ἑλλάδα .Στὴν πραγματικότητα δν εἶναι ἕνας καινούριος ἰός, ὅπως σας λένε, ὑπῆρχε ἐδῶ καὶ ἑκατομμύρια χρόνια, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ ἀνθρώπινου εἴδους, εἶναι ἕνας κορονοϊός.Ἐὰν κάποιος πεθάνει ἐξ αἰτίας τοῦ ἰοῦ, εἶναι ἀπὸ τὸν ἴδιο λόγο ποὺ πεθαίνει κάποιος ἐδῶ καὶ χιλιάδες χρόνια, εἶναι διότι οἱ ἄνθρωποι ἦταν ὑπερήλικες ἢ εἶχαν ἄλλα ὑποκείμενα νοσήματα.Σὲ αὐτοὺς ποὺ λένε, ναί, ἀλλὰ πρέπει νὰ προστατέψουμε τοὺς ἡλικιωμένους καὶ τὶς εὐπαθεῖς ὁμάδες, θὰ ἀπαντήσω, ὅτι, οἱ ἄνθρωποι ποὺ δὲν εἶχαν ὑποκείμενα νοσήματα θὰ ἔχουν ἐπιμήκυνση τοῦ ὁρίου ζωῆς κατὰ 20 χρόνια ἐπιπλέον. Ἐπίσης γνωρίζουμε ἀρκετοὺς ἀνθρώπους πάνω ἀπὸ 80, ἀκόμα καὶ 90 καὶ ἀκόμη καὶ 100 χρονν, πο ἐπιβίωσαν ἀπὸ τὴν μόλυνση ἀπὸ τὸν κορονοϊό, μὲ ὄχι μεγάλες δυσκολίες.

Τὸ ἀνθρώπινο εἶδος μειώνει τὸ προσδόκιμο ζωῆς μὲ τὸν τρόπο ζωῆς του, μὲ τὶς ὑπερβολὲς στὸ φαγητὸ καὶ γενικὰ στὸν ἀνθυγιεινὸ τρόπο ζωῆς καὶ ἔτσι ἡ κύρια αἰτία θανάτου ἀπὸ τὸν κορονοϊό, εἶναι τὸ ὑπερβολικὸ βάρος, τὰ καρδιολογικὰ καὶ πνευμονολογικὰ προβλήματα κ.. Ἀλλὰ αὐτὸ γίνεται καὶ με πολλὲς ἄλλες μολύνσεις, ὅπως εἶναι ὁ ἰὸς τῆς γρίπης καὶ ὁ πνευμονιόκοκκος.

Στὴν πραγματικότητα κοιτντας τοὺς ἀριθμούς, βλέπουμε, τι  κορονοϊὸς δὲν εἶναι περισσότερο ἐπικίνδυνος ἀπὸ τὴν ἐποχικὴ γρίπη καὶ γιατὸ δὲν χρειάζεται νὰ ἔχει ἰδιαίτερη θέση στὴν Ἰατρικὴ σν διαίτερα θανατηφόρος ἰός.

 

Τὸ ἐρώτημα εἶναι γιατί συνεχίζεται αὐτὴ ἡ ὑστερία;

 

Δὲν ἔχω ἀπαντήσεις, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ὅτι πιθανὸν κάποιοι συγκεκριμένοι ἄνθρωποι στὸν κόσμο τὸ θέλουν. Δὲν γνωρίζω τὴν κατάσταση στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ γνωρίζω τὴν κατάσταση στὴν Γερμανία, ὅπου ἡ καγκελάριος ἔχει πεῖ, αὐτὴ ἡ ἐπιδημία θὰ τελειώσει ὅταν βρεθεῖ τὸ ἐμβόλιο. Ὅταν τὸ ἄκουσα αὐτὸ ἀπὸ τοὺς Γερμανοὺς πολιτικοὺς σκέφτηκα, πόσο τυχερὸς εἶμαι ποὺ εἶμαι Ταϋλανδός, γιατί ἐὰν ἤμουν Γερμανὸς θὰ αἰσθανόμουν ντροπή.Πῶς μπορεῖ κάποιος νὰ εἶναι τόσο ἀφελὴς ἢ τόσο ἀνόητος ; Οἱ Γερμανοὶ πολιτικοὶ φαίνεται ὅτι πιστεύουν τι, ἐὰν κάποιος ἔχει ἀντισώματα ἐναντίον αὐτοῦ τοῦ ἰοῦ, τὰ ἀντισώματα πρόκειται νὰ σώσουν τὴ ζωή του. Δὲν λένε στοὺς ἀνθρώπους ὅτι, ἡ ζωή σου δὲν χρειάζεται νὰ σωθεῖ, ἐὰν ζεῖς μία ὑγιεινὴ ζωή. Καὶ ἐὰν εἶναι κάποιος κάτω τῶν 70 ἡ πιθανότητα νὰ σὲ σκοτώσει αὐτὸς ὁ ἰὸς εἶναι παρὰ πολὺ μικρὴ καὶ γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο ΔΕΝ  ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ  ΚΑΝΕΝΑ  ΕΜΒΟΛΙΟ .

Ἐπίσης, δὲν λένε στοὺς ἡλικιωμένους τῶν 80 ἐτῶν, ποὺ εἶναι καὶ ἀσθενεῖς, ὅτι εἶναι πάρα πολὺ δύσκολο ν ναπτυχθεῖ ἕνα ἐμβόλιο ποὺ νὰ εἶναι ἀσφαλὲς γιὰ αὐτούς. Ἐπίσης δὲν λένε σὲ κανέναν, τι λοι μας εἴμαστε ἀρκετὰ προστατευμένοι ἀπὸ αὐτὸν τὸν ἰό, γιατ αὐτὸς ὁ ἰὸς σχετίζεται μὲ τοὺς ἰοὺς ποὺ εἶναι μαζί μας γιὰ αἰῶνες.

Δὲν μᾶς λένε ὅτι εἶναι στὴν φύση τῶν κορονοϊῶν νὰ ζοῦν καὶ νὰ συμβιώνουν μαζί μας ὅλον αὐτὸ τὸν καιρό, καὶ τὸ ἀμυντικό μας σύστημα ἔχει ἐκπαιδευτεῖ νὰ τοὺς διαχειρίζεται, καὶ αὐτοὶ μαθαίνουν νὰ συμβιώνουν μαζί μας. Αὐτὴ εἶναι ἡ οὐσία τῆς συμβίωσης, τῆς εἰρηνικῆς συμβίωσης.

 

Πῶς λειτουργεῖ αὐτὴ ἡ συμβίωση μὲ τὸν ἰό ;

Ὅταν ἔνας ός μς μολύνει κα εσέρχεται μέσα σὲ να κύτταρο το ἀναπνευστικοῦ συστήματος, πολλαπλασιάζεται ἀπὸ τὰ κύτταρά μας, καὶ βγαίνει ἔξω καὶ μολύνει τὸ ἑπόμενο κύτταρο καὶ μετὰ αἰσθανόμαστε ἄρρωστοι. Μπορεῖ νὰ ἔχουμε βήχα, μπορεῖ νὰ ἔχουμε πυρετό, ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ συμβαίνει μετὰ εἶναι ὅτι τὸ ἀνοσοποιητικό μας σύστημα, εἰδικὰ τὰ λεμφοκύτταρα, ἀναγνωρίζουν τὸν ἰό, ἐπιβλέπουν τὰ μολυσματικὰ κύτταρα, καὶ τος πιτίθενται καὶ τὰ ἐξουδετερώνουν. Ἔτσι τὸ ἐργοστάσιο ποὺ παρήγαγε καὶ πολλαπλασίαζε τὸν ἰὸ καταστρέφεται.

Αὐτὸ συμβαίνει ἀπὸ τν ρχὴ τῆς παιδικῆς σας ἡλικίας. ταν ἕνα παιδὶ πηγαίνει στὸν παιδικὸ σταθμό, εἶναι συνέχεια ἄρρωστο, μὲ βήχα, πυρετό, κάθε φορὰ ποὺ ἕνας καινούριος κορονοϊός τοῦ ἐπιτεθεῖ. Στὴν πραγματικότητα ὄχι ἀκριβῶς καινούριος, ἀλλὰ ἕνας ἄλλος κορονοϊός, γιατί ὑπαρχουν τουλάχιστον 10 παραλλαγὲς κορονοϊῶν πο κυκλοφοροῦν συνέχεια ἀνάμεσά μας ὅλο τὸν καιρό. Τὸν ἑπόμενο χρόνο τὸ παιδὶ εἶναι καλύτερα καὶ τὴν μεθεπόμενη χρονιὰ ἀκόμα καλύτερα καὶ κάθε χρόνο καλύτερα. Ἔτσι, ὅταν μεγαλώσει τὸ παιδί, τὸ ἀμυντικό του σύστημα θὰ ἔχει ἐκπαιδευτεῖ νὰ διαχειρίζεται καὶ νὰ προστατεύεται ἀπὸ ὅλους τος κορονοϊούς. Τὸ παιδὶ εναι 

προστατευμένο ἀκόμα καὶ ἐὰν ταξιδεύει σὲ ὅλο τὸν κόσμο, γιατί οἱ κορονοιοὶ κυκλοφοροῦν παγκόσμια καὶ εἶναι πολὺ παρόμοιοι. Καὶ θυμηθεῖτε ὅτι τὰ παιδιὰ ἀλλὰ καὶ ἐμεῖς μποροῦμε ἀκόμα νὰ μολυνθοῦμε, ποὺ σημαίνει τι τα ἀντισώματα πο ἔχουμε γιὰ τοὺς προηγούμενους κορονοϊοὺς δὲν μποροῦν ἐντελῶς νὰ προλάβουν τὴν μόλυνση. τσι, πάντοτε θὰ ὑπάρχουν μολύνσεις.  μόλυνση εἶναι ἡ εἴσοδος τοῦ ἰοῦ στὰ κύτταρά μας. Αὐτὸ δὲν μπορεῖ ποτὲ νὰ ἐμποδιστεῖ.

 

Γιατί τὰ ἀντισώματα δὲν μποροῦν νὰ ἐμποδίσουν τὸν ἰὸ νὰ εἰσχωρήσει στὰ κύτταρά μας ;

Αὐτὸ εἶναι θέμα τῶν ἀριθμῶν καὶ ἐδῶ εἰσέρχεται ἡ Ἑλλάδα, ἀφοῦ πρῶτα οἱ Ἕλληνες μς δίδαξαν τὴν δύναμη τῶν ἀριθμῶν. Βλέπετε ἐδῶ ἔχετε ἕνα ἀντίσωμα καὶ αὐτὸς εἶναι ὁ ἰός. Τὸ ἀντίσωμα θέλει νὰ προσδεθε στν ἰὸ καὶ νὰ τν μποδίσει νὰ εἰσχωρήσει στὸ κύτταρό μας. Ἔτσι, ὅταν ἕνα ἀντίσωμα συνδεθεῖ μὲ τὸν ἰὸ εναι μόνιμα συνδεδεμένο μὲ αὐτόν. ὰν τότε ἕνας δεύτερος ἰὸς ἐμφανιστεῖ, δὲν ὑπάρχουν ἀντισώματα νὰ συνδεθοῦν μὲ αὐτὸν καὶ νὰ τὸν ἐξουδετερώσουν. Εἶναι ἀρκετὰ ἁπλό καὶ κατανοητό. Ἔτσι ἐὰν ἔχετε ἕνα ἐμβόλιο ποὺ λειτουργεῖ θ ποκτήσετε ἀρκετὰ ἀντισώματα, αὐτὸ εἶναι ἀλήθεια. λλὰ πόσα ἀντισώματα θὰ ἀποκτήσετε καὶ θὰ εἶναι αὐτά καν νὰ σταματήσουν τὸν στρατὸ τῶν ἰῶν ; λλ αὐτὸ δὲν μποροῦμε νὰ τὸ γνωρίζουμε ἀπὸ πρίν. Εἰδικὰ ὅταν ἐμβολιαζόμαστε τ ντισώματα ἐμφανίζονται, ἀλλὰ ἔπειτα ἀπὸ 2 μὲ 3 μῆνες τὰ ἀντισώματα μειώνονται, στε, ἐὰν ὁ ἰὸς ἔρθει τότε, δὲν θὰ ὑπάρχουν ἀρκετὰ ἀντισώματα νὰ τὸν σταματήσουν. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος πο κανένα ἐμβόλιο στὸν κόσμο, δὲν εἶναι 100% ἀποτελεσματικό, ταν ἕνας ἰὸς εἰσέλθει στὸ ἀναπνευστικὸ σύστημα σὲ ἀρκετὲς ποσότητες. Γιὰ αὐτὸ δὲν μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι μπορεῖ νὰ ὑπάρξει ἕνα ἐμβόλιο 100% ἀποτελεσματικὸ γιὰ τὸν κορονοϊό. Τὰ ἐμβόλια ἐνάντια στὴν διφθερίτιδα, τέτανο, πόλιο λειτουργοῦν, γιατί ἔχουμε ἀρκετὰ ἀντισώματα, ποὺ μποροῦν νὰ ἐξουδετερώσουν τὶς ἀσθένειες αὐτές.

Τὸ ἐρώτημα εἶναι: ὰν τὰ ἀντισώματα δὲν μποροῦν νὰ λειτουργήσουν στὴν ἀναπνευστικὴ ὁδὸ , πῶς τὸ ἀνοσοποιητικὸ σύστημα ἀναγνωρίζει, πῶς τὰ λεμφοκύτταρα ἀναγνωρίζουν ποιὰ κύτταρα ἔχουν μολυνθεῖ ἀπὸ τὸν ἰό;

Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἡ ἑξῆς : ταν ὁ ἰὸς ἔχει προσβάλλει ἕνα κύτταρο (τὸ κύτταρο γίνεται τὸ ἐργοστάσιο παραγωγῆς τοῦ ἰοῦ), τότε παράγονται κα πόβλητα ἐξωσώματα, πρωτενες, πεπτίδια, πο ἀποβάλλονται ἀπὸ τὸ κύτταρο. Εἶναι οἱ πρωτενες τοῦ ἰοῦ καὶ τοποθετούνται στν ἐπιφάνεια τῶν κυττάρων, ἔτσι ὥστε αὐτὰ τὰ κύτταρα ἔχουν ἕνα εδος πογραφς. Αὐτὰ τὰ ἀπόβλητα ἀναγνωρίζονται ἀπὸ τὰ λεμφοκύτταρα. Αὐτὸς εἶναι ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο τὰ κύτταρά μας εδοποιοῦν τὸ ἀνοσοποιητικὸ σύστημα, ὅτι ἔχει γίνει κακὴ χρήση, καὶ ἔχει παρασκευαστεῖ κάτι ποὺ δὲν θὰ ἔπρεπε. Καὶ ἔτσι τ λεμφοκύτταρα, καὶ μιλᾶμε τώρα γιὰ τα Τ φονικὰ λεμφοκύτταρα (Τ killer cells), πλησιάζουν τὸ κύτταρο καὶ προσπαθοῦν νὰ τὸ ἐξουδετερώσουν. Καὶ ἔπειτα ἔρχεται τὸ φιλὶ τοῦ θανάτου. Σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ ἀντισώματα τὰ Τ φονικὰ λεμφοκύτταρα μποροῦν νὰ πᾶνε στὸ ἑπόμενο μολυσμένο κύτταρο καὶ μποροῦν νὰ φιλήσουν πολλὲς - πολλὲς φορὲς γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο τὰ Τ κύτταρα. Εἶναι ἐξαιρετικὰ περισσότερο ἀποτελεσματικὰ ἀπὸ τὰ ἀντισώματα. Ὅταν αὐτὴ ἡ μάχη τελειώσει, ποὺ εἶναι μάχη κυττάρων ἐναντίων κυττάρων , τὰ συμπτώματα σταματᾶνε καὶ εἶσαι ἐντάξει. Τὰ λεμφοκύτταρα πανέρχονται πάλι στοὺς λεμφαδένες καὶ ξεκουράζονται, περιμένοντας τὸν ἑπόμενο κορονοϊὸ νὰ ἔρθει, γιατί τὰ ἀπόβλητα, οἱ πρωτενες ποὺ παράγονται ἀπὸ τὸν ἰό, αὐτὲς ποὺ ἀναγνωρίζουν τὰ λεμφοκύτταρα, εἶναι πολὺ παρόμοιες. Μποροῦμε νὰ ποῦμε μὲ ἁπλὰ λόγια, ὅτι ἔχουν παρόμοιο πατρὸν σὰν τὰ πατρὸν τῆς μπλούζας ποὺ ἔχουμε, ὅποτε τ Τ κύτταρα μποροῦν νὰ τὰ ἀναγνωρίσουν διασταυρώνοντας. Καὶ τὸ σημαντικότερο εἶναι ὅτι ἔχει ἀποδειχθεῖ σὲ μία σειρὰ ἀπὸ ἐπιστημονικὲς δημοσιεύσεις, ὅτι πράγματι ἐμεῖς, ἐσύ, ἔχουμε ἤδη Τ φονικὰ κύτταρα, ποὺ ἀναγνωρίζουν τόν, λεγόμενο, καινούριο κορονοιό.

Τώρα καταλαβαίνουμε τι δν χρειαζόμαστε ἐμβόλιο ἐὰν εἴμαστε κάτω τῶν 70, ἀκόμη καὶ ἐὰν εἴσαστε πάνω ἀπὸ 70, ὅπως ἐγὼ, χωρὶς νὰ ἔχω ὑποκείμενα νοσήματα. Δὲν θὰ ἐμβολιαστῶ γιατί πρῶτα ἀπὸ ὅλα ὁ ἰὸς δὲν πρόκειται νὰ μὲ σκοτώσει, καί δεύτερον ἡ πιθανότητα τὸ ἐμβόλιο νὰ μοῦ δημιουργήσει παρενέργειες καὶ νὰ πεθάνω, εἶναι πολὺ - πολὺ μεγαλύτερη ἀπὸ τὴν πιθανότητα νὰ πεθάνω ἀπὸ αὐτὸν τὸν ἰό. Γιατί τὰ ἐμβόλια ποὺ παρασκευάζονται τώρα σὲ ἐμᾶς, ἐννοῶ τὴν Γερμανία, εναι γενετικ καὶ ὅταν λέω γενετικὰ ἐννοῶ να ντελῶς καινούριο τύπο ἐμβολίων. Σὲ αὐτὸ τὸ ἐμβόλιο, οἱ ἄνθρωποι λαμβάνουν στὸ σῶμα τους, μι γενετικὴ ἀλληλουχία, ἕνα γονίδιο τοῦ ἰοῦ. Τὸ γονίδιο προσλαμβάνεται ἀπὸ τὰ κύτταρά μας, δὲν γνωρίζουμε ἀπὸ ποιὰ κύτταρα, δὲν γνωρίζουμε πού. Ἔπειτα αὐτὰ τὰ κύτταρα ποὺ θὰ προσλάβουν τὸ γενετικὸ ὑλικὸ τοῦ ἰοῦ, θὰ ἀρχίσουν νὰ παράγουν πρωτενες (τὰ ἀπόβλητα) ποὺ εἴπαμε πιὸ πάνω, ἀλλὰ ἐπειδὴ γνωρίζουμε ὅτι ἤδη ἔχουμε τὰ Τ φονικὰ λεμφοκύτταρα ποὺ ξεκουράζονται στοὺς λεμφαδένες μας, περιμένοντας τὸν ἰὸ νὰ ἐμφανιστεῖ , φοβόμαστε ὅτι αὐτὰ τὰ Τ κύτταρα θὰ τὰ ἀναγνωρίσουν καὶ μπορεῖ νὰ ὑπερ-ἀντιδράσουν στὰ κύτταρα ποὺ παράγουν τὸν ἰό.

Αὐτὴ ἡ διαδικασία μπορεῖ νὰ ἐνεργοποιήσει πάρα πολλὲς ἄλλες διαδικασίες καὶ ὅλες μαζὶ μποροῦν νὰ ὁδηγήσουν σὲ μι επίθεση ἐνάντια στὸ ἀνοσοποιητικό μας σύστημα.

Μπορεῖ νὰ μὴν τὸ γνωρίζετε, ἀλλὰ  ”Ἄστρα Ζένεκα, ἀπὸ τὴν ὁποία ἡ Μέρκελ ἐντελῶς ἀνόητα προαγόρασε 54 ἑκατομμύρια δόσεις ἀπὸ αὐτὸ τὸ γενετικὸ ἐμβόλιο, δημοσίευσε πρὶν λίγο καιρό ὅτι ἀπὸ τὰ ἄτομα ποὺ ἔλαβαν μέρος στὶς κλινικὲς δοκιμές, περίπου τ 25% ἀνέπτυξε σοβαρὲς παρενέργειες, ὑψηλὸ πυρετό, μυϊκοὺς πόνους, πόνους στὶς ἀρθρώσεις, πονοκεφάλους, καὶ ἦταν τόσο σοβαρά, ποὺ δὲν μποροῦσαν νὰ σταθοῦν. Ἔτσι ἔπρεπε νὰ ἀλλάξουν τὸ πρωτόκολλο τῶν δοκιμῶν καὶ νὰ δίνουν μεγάλες δόσεις παρακεταμόλης γιὰ νὰ μειώσουν τοὺς πόνους καὶ τὸν πυρετό. Καὶ ἔπειτα εἶπαν ὅτι τὸ ἐμβόλιο ἦταν ἀνεκτό. Ἐπίσης δὲν μπόρεσαν νὰ κρύψουν ὅτι ἔχουν ὑπάρξει καὶ 2 περιπτώσεις παράλυσης ἀπὸ ἐγκεφαλικὴ μυελίτιδα, φλεγμονὴ τοῦ νωτιαίου μυελοῦ. Αὐτὴ εἶναι μία σπάνια ἀσθένεια καὶ πιστευόταν ὅτι ἐλέγχεται ἀπὸ τὸ ἀνοσοποιητικὸ σύστημα. Παρόλο αὐτὴ τὴν προειδοποήση αὐτὲς οἱ κλινικὲς δοκιμὲς στὴν Ἀγγλία ἔχουν ξανασυνεχιστεῖ χωρὶς κανένα στὸπ ἀπὸ τὶς Διεθνεῖς Ὀργανώσεις. Τ βρίσκω ἀνήθικο καὶ κάτι πρέπει νὰ γίνει στν κόσμο γιὰ νὰ σταματήσει. Γιατί βιώνουμε ἕνα μεγάλο ἀνθρώπινο πείραμα.

Πιστεύω ὅτι αὐτὸ μπορεῖ νὰ κάνει τοὺς Ἕλληνες νὰ ξεσηκωθοῦν καὶ νὰ θυμηθοῦν ὅτι 2500 χρόνια πρὶν εἴσασταν ἐσεῖς πο δείξατε στὸν κόσμο τὸν δρόμο τοῦ πολιτισμοῦ. Τώρα ὁ κόσμος σας χρειάζεται πάλι. Καὶ ἐὰν ἀκολουθήσετε αὐτὸ τὸ κάλεσμα, θὰ γραφτεῖτε στὴν ἱστορία γιὰ δεύτερη φορ σὰν σωτῆρες τοῦ κόσμου, γιατί ὑπάρχουν πολλὰ μικρὰ ἔθνη ποὺ περιμένουν νὰ ξεσηκωθοῦν καὶ αὐτά. σεῖς μπορεῖτε ν γηθεῖτε ἑνὸς τέτοιου κινήματος. Κανένα ἄλλο ἔθνος καὶ καμία ἄλλη χώρα ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, δὲν εἶναι πιὸ κατάλληλη στὸ νὰ ἡγηθεῖ σὲ ἕνα τέτοιο ἀγώνα.

Τώρα, λοιπόν, αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ κάνετε εἶναι ν  μν πολεμᾶτε ὁ ἕνας τὸν λλον. Θυμηθετε τι πρέπει νὰ ἑνωθεῖτε. Καὶ ἐὰν ὁδηγήσετε τὸν κόσμο πίσω στὴν ἐλευθερία θὰ δεῖτε ὅτι ὅλα τὰ προβλήματά σας - καὶ γνωρίζω ὅτι ἔχετε πολλὰ προβλήματα στὴν Ἑλλάδα - θὰ λυθοῦν ἐπειδή ο κόσμος θὰ σταθεῖ δίπλα σας, θὰ σᾶς χειροκροτήσει καὶ θὰ σᾶς ἐπιβραβεύσει γι΄ αὐτὸ ποὺ κάνατε.

Καὶ μὲ αὐτό θὰ σς ἀποχαιρετήσω, λέγοντάς σας : ὁ Θεὸς μαζί σας.Ὁ Θεὸς νὰ σᾶς εὐλογεῖ.

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Sucharit Bhakdi γεννήθηκε τὴν 1η Νοεμβρίου 1946 στὴν Οὐάσιγκτον, D.C.) εἶναι Αὐστριακὸς εἰδικὸς στὴ μικροβιολογία, τὴν ἰολογία καὶ τὴν ἐπιδημιολογία τῶν λοιμώξεων.Εἶναι ὁμότιμος καθηγητὴς στο Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg Mainz καὶ ἦταν ἐπικεφαλῆς τοῦ Ἰνστιτούτου Ἰατρικῆς Μικροβιολογίας καὶ Ὑγιεινῆς  ἀπὸ τὸ 1991 ἕως τὸ 2012.

Ἀπὸ τὸ 1963 ἕως τὸ 1970 σπούδασε ἰατρικὴ στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Βόννης. πὸ τὸ 1966 ἕως τὸ 1970 ὡς κάτοχος ὑποτροφίας τῆς Γερμανικῆς Ὑπηρεσίας Ἀκαδημαϊκῶν Ἀνταλλαγῶν.

Γιὰ ἀρκετὸ καιρὸ ὁ Bhakdi ἐργάστηκε ὡς ἰδιωτικὸς βοηθὸς τοῦ ἐσωτερικοῦ Walter Siegenthaler.

Τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1971 προήχθη σὲ Doctor.

Ἀπὸ τὸ 1972 ἕως τὸ 1974 εἶχε ὑποτροφία ἀπὸ τν Max Planck Society στ Max Planck Institute for Immunobiology στὸ Freiburg.

Ἀπὸ τὸ 1974 ἕως τὸ 1976 ἔλαβε ἐπιχορήγηση ἀπὸ τὸ δρυμα Αlexander von Humboldt στ Ἰνστιτοτο Μax Planck γι τν νοσοβιολογία στ Φράιμπουρκ.

Μετὰ ἀπὸ ἕνα χρόνο παραμονῆς στ Πανεπιστήμιο τῆς Κοπεγχάγης ἐργάστηκε στὸ Ἰνστιτοῦτο Ἰατρικῆς Μικροβιολογίας στ Πανεπιστήμιο Justus Liebig στὸ Gieen πό τὸ 1977 ἕως τὸ 1990.

Τὸν Ἰούλιο τοῦ 1979 διορίστηκε ς  καθηγητὴς μέχρι τὸ 1982 καὶ καθηγητὴς ἰατρικῆς μικροβιολογίας τὸ 1987 πρὶν διοριστεῖ στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Mainz τὸ 1990.

Ἀπὸ τὸ 1991 ἦταν ἐπικεφαλῆς τοῦ Ἰνστιτούτου Ἰατρικῆς Μικροβιολογίας καὶ Ὑγιεινῆς ὡς καθηγητὴς .

Ο Sucharit Bhakdi ἀποσύρθηκε τὴν 1η Ἀπριλίου 2012.

Ἀπὸ τὸ 2016 ἐρευν ὡς ἐπισκέπτης μελετητὴς στὸ Christian- Albrechts-Universitat zu Kiel.

Μέλος τοῦ Συνεργατικοῦ Ἐρευνητικοῦ Κέντρου τοῦ Γερμανικοῦ Ἱδρύματος Ἐρευνν «Proteins as Tools in Biology» στὸ Πανεπιστήμιο το Giessen (1987-1990)

Ἀναπληρωτὴς Πρόεδρος τοῦ Συνεργατικοῦ Ἐρευνητικοῦ Κέντρου «Ἀνοσοπαθογένεση» (1990-1999)

Ὁμιλητς το Συνεργατικοῦ Ἐρευνητικοῦ Κέντρου  «Μόλυνση καὶ ἐμμονὴ στὶς λοιμώξεις» στὸ Μάιντς (2000–2011).

Ἐπιστημονικὴ ἐργασία

Τὸ 1978, ὁ Bhakdi ἀνακάλυψε τὴν πρώτη πρωτεΐνη ποὺ προσβάλλει καὶ βλάπτει τὰ κύτταρα, βυθιζόμενη στὴν κυτταρικὴ μεμβράνη, μὲ ἀποτέλεσμα τὸν σχηματισμὸ πόρου.Ἦταν τὸ πολυαναμενόμενο μόριο ἐνίσχυσης τοῦ συστήματος συμπληρώματος, τὸ ὁποῖο σχηματίζεται στὴν ἐπιφάνεια ξένων κυττάρων ὡς ἀποτέλεσμα ἁλυσιδωτῆς ἀντίδρασης τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος.

Μὲ τὴν ἐπακόλουθη ἀνακάλυψη, ὅτι τὰ ἴδια τὰ βακτήρια μποροῦν ἐπίσης νὰ παράγουν πρωτεΐνες ποὺ σχηματίζουν πόρους, ἄνοιξε ἕνα νέο πεδίο ἔρευνας. Σήμερα εἶναι γνωστὸ ὅτι ἡ συντριπτικὴ πλειονότητα τῶν παθογόνων βακτηρίων παράγουν σχηματισμοὺς πόρων, ποὺ βλάπτουν τὰ κύτταρα ξενιστές.

Τὸ 1984 ὁ Bhakdi κλήθηκε νὰ παρουσιάσει τὴν ἔννοια τῆς βλάβης τῶν κυτταρικῶν μεμβρανῶν ἀπὸ τοὺς σχηματιστὲς πόρων στη Royal Society στο Λονδίνο. Ἀπὸ τότε, ἡ ἐξέταση αὐτοῦ τοῦ θέματος παρέμεινε στὸ ἐπίκεντρο τῶν ἐρευνητικῶν του δραστηριοτήτων. Ἡ ἔρευνα γιὰ τὸ συμπληρωματικὸ δίκτυο ὁδήγησε τὸν Bhakdi στὴν περιοχὴ της θηροσκλήρωσης.

Τὸ 1989 ἀνακάλυψε ὅτι αὐτὸ τὸ συστατικό το ἀνοσοποιητικοῦ μας συστήματος ἐνεργοποιεῖται μυστηριωδῶς στὰ ἀγγειακὰ τοιχώματα, ὅπου ἐναποτίθεται ἡ λιποπρωτεΐνη χαμηλῆς πυκνότητας (LDL, ἡ «κακή» χοληστερόλη).

Μὲ τὴν ἐπακόλουθη ἐργασία ὁδήγησε τὸν Bhakdi σὲ μία νέα ἐπεξηγηματικὴ ἰδέα – τὴν ὑπόθεση τοῦ Μάιντς – γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς διαδεδομένης ἀθηροσκλήρωσης τῆς νόσου. Συνέχισε νὰ συμβάλλει στὴν ἔρευνα γιὰ την λονοσία καὶ τὸν πυρετὸ το δάγκειου πυρετοῦ.

Δημοσιεύσεις

Περισσότερες ἀπὸ 300 δημοσιεύσεις μὲ λίστα Pubmed (κύριος συγγραφέας καὶ σύν-συγγραφέας), καθὼς καὶ πολλὰ ἄλλα ἄρθρα καὶ κεφάλαια βιβλίων.

Βραβεῖα

1979 Βραβεῖο ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο Justus Liebig στὸ Giessen

1979 Βραβεῖο ἰατρικῆς προόδου Constance

1987 Βραβεῖο  τῆς Γερμανικῆς Ἑταιρείας Ὑγιεινῆς καὶ Μικροβιολογίας

1988 Βραβεῖο Dr. Friedrich Sasse

1989 Βραβεῖο Robert Koch τῆς πόλης τοῦ Clausthal-Zellerfeld

1989 Βραβεῖο Ludwig Schunk γιὰ τὴν ἀνθρώπινη ἰατρικὴ

1990 Βραβεῖο Gotthard Schettler

1991 Βραβεῖο Gay Lussac Humboldt

Βραβεῖο Schwarz Pharma 1999

Βραβεῖο Aronson 2001 γιὰ «πρωτοποριακὴ ἐργασία στὸν τομέα τοῦ συστήματος συμπληρώματος καὶ τῶν βακτηριακῶν τοξινῶν» [48]

2005 Βραβεῖο H. W. Hauss [49]

Μετάλιο 2005 τοῦ κράτους τῆς Ρηνανίας-Παλατινάτου
2009 Μετάλλιο Rudolf Schönheimer τς Γερμανικς ταιρείας ρευνας στν ρτηριοσκλήρωση.

 

Ἔχει διδάξει πάνω ἀπὸ 12.000 Γερμανοὺς Ἰατρούς.

Εἶναι μέλος τῆς Ἐξωκοινοβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Γερμανίας τῶν 640 γιατρῶν γιὰ τὸν Κορωνοϊό.

 fytro.wordpress.com

Υ.Γ.: Οἱ ἀπόψεις του Καθηγητοῦ ὑπάρχουν καὶ βιντεοσκοπημένες, ἀλλὰ πλέον δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὶς δεῖ, ἀφοῦ στὴ θέση του ἔχει ἀναρτηθεῖ ἡ ἑξῆς φράση :

Αὐτό τὸ Βίντεο καταργήθηκε ἐπειδή παραβαίνει τοὺς ὄρους παροχῆς ὑπηρεσίας τοῦ youtube.!